5
Tirama Ena Mamoe To'una Katoiha 'Ininakia.
Wai baiatamiai Tirama ena marea kiro haumi nabahi ahinimi, au abomo kiro hau'u, Keriso ehau haiara hanona au maha'uai aihana, nuabina kewaira tina aonai au mai e'u itau. Tirama ena mamoe to'una i'imakia haumiai katoao katoiha 'ini harainakia Tirama ena nuatae ihobonai. Baoao baoaoai a'i katobabaina, ia aomi mai nuatae tohanai katobabai. Moni paunai a'i katoaka ia aomi mai aonamonai katoiha 'ininakia. Wai katoiha 'ininakia haukia herekiai ekia poki haumiai a'i katoao, ia herekiai ibabatai namokia haumiai katoao. Weiana mamoe i'ima poki hauna Keriso kekara'au raninai wai hanona 'ara ibahuabuna*(4) obia ibau'una nuabina a'i ke'akauma 'apua hauna katoa'ina.
Hau 'aru'arumi e, taeara ihobonai kiro haukia aiakia katona, ikoimiai kipomi 'aiaunu ai katobarainimi, pokina Puka robenai ererena etibaha,
“Tirama hanona apa haukia
niwae'e ainakia,
'a 'aiaunu haukia hanona
keaoko'o ainakia.”
Aot 3.34
Ua buonai kipomi katoba'aera 'aeranimi Tirama ena hiabu ba'anai kato'aiaunu, rani kemai aonai ia kehore wai kea'i taeanimi. Aomi ekia aro'ari ikoikiai Tirama herenai katohorotinakia, pokina ia hanona wai ne'imanimi.
Katoraona harai kato'ima 'ima harainimi. Emi 'ou hauna tiaporo hanona wai heremiai nikabanai kabanai neiki matoha mahi apa'uana atana laiona 'abana nibaitabu hau ha petonona hanona niraonana. Emi a'ikakaumai katokori 'ini tiaporo katokaiabuna, pokina ṯo'iobina uaho'abami maikoinai hanopaka neiana aonai hanona hau haiara ihobona mo tihoaina. 10 Aoko'o hoana ikoinai pokina Tiramana weiana Keriso aonai eaparinimi ena miaho banaibanai nuabina aonai kebaka totonimi hauna kehore wai rani papana mo katohau haiara, murinai ia kipona kebabero 'aunimi, keba pahihinimi, kebataburanimi, keba kori 'ini harainimi. 11 Hiabu ikoikiai hanona Tirama 'euna keaomo banaibanai. Amen.
Banamo 'Abina Orena.
12 Sila ena baraibarai ai au marere papana neiana arere ko'ona. Au aihana ia hanona uaho'abaka tohana. Au arere benimi hanona aomi kabataburana mai kahina pouna Keriso paunai kahahau haiara hanona Tirama ena aoko'o hoana tohana. Wai aoko'o hoana neiana aonai katokori 'ini.
13 Tirama ena marea maearimakia Babulono ai ṯemiaho wai kipokia Tirama ea'i taeanimi haukia tehore ekia banamo 'abikia tebenimi, Mareko a'ikakaumai naha'u abomo ena banamo 'abina ebenimi. 14 Raona'au hoana baipaunai ha ha emi banamo katobaibeni.
Au nabahuba'ari Keriso aonai ṯomiaho haumi ikoimiai baibua aonai katomiaho.

*5:4: (4) obia ibau'una