3
Hawainibe Haukia Mai Babi'ekia Ekia 'Abi.
Babi'e e, ihobona ta'ara'i haukia ekia poki haukia aiakia tika'aina 'abana, atawami aiakia katoka'ainakia, weiakia Obiapaka ena 'abi a'i tia'i taeana haukia hanona 'abiai aha'i iamo wai emi babai haraiai katobaraona kabenakia, emi babai berokia mai mariki akakia kateiha paukiai. Wai emi taitai hanona hauanimi kapena ibataitaina paunai aha'i, buimi taitaikia 'ao haiami 'abakia gold 'ao taba 'imarekia 'ao emi ibatoto 'arakia rarikia 'abakia aha'i. 'A aomi tohakia haukia, raona namona 'aiaununa ena namo a'i ke'akauma haunai katoba taitainakia hanona Tirama wairanai ena namo eapa'ua. Pokina 'uaina raninai robe babi'ekia weiakia ekia buabeni Tirama herenai haukia ua tetaitai aiho, atawakia aiakia teka'ai harainakia. Sara atawana Aberahamo aiana eona mai eaparina ena obia. Wai abomo bero akana katobabaina mai rani ikoinai a'i katota'u hanona nahuna babi'emiai katoao.
Hau e, taeara ihobonai wai abomimo atawami kipokia katomiaho haeamo mai 'iobi haraimi ia hanona hauani akakiai te'abe'abe katomariki ainakia, pokina Tirama ena mauri tohana beruberuna kipokia katoa'i haeamona, ua homanai emi bahuba'ari taearana a'i mekaiabu marikina.
Aka Bero Paunai Kahahaiara.
'Abi orena neiana, ikoimiai aomi kehamomo, kipokia katoraonaraona, katoraona'au ainimi uaho'aba 'abakia, katoaoko'o ainimi, abomo kato 'aiaunu. Ekia aka ki'a a'i katoba muena herekiai a'i katoaka ki'a, 'ao ekia 'abi ki'a 'arakia a'i katohore herekiai a'i kato'abi ki'a, 'a tia'i ki'animi haukia hanona katoba namonakia, pokina weiana paunai eaparinimi Tirama ena banamo katoa'ina.
10 Pokina Puka robenai aba tererena,
“Hau ha kenuatae mauri namona
mai rani namona keihana hanona
maeana ke'ima haraina pinanai
ki'a 'abina a'i kehinana,
pinana paruanai bai'oi 'abina
a'i kehina 'apuana.
11 Ki'a kehabonakia aka
namokia kebabainakia,
baibua ketabuna murinai ke'au.
12 Pokina Obiapaka mahana hanona
aka bero haukia neihanakia,
haiana hanona ekia noinoi
nibahubahu ainakia,
'a Obiapaka wairana hanona
aka ki'a haukia niwairanakia
ni'oatanakia.”
Sal 34.12-16
13 Wai aka namona ṯonuaki'aina katobabaina hanona tai kehore wai keba haiaranimi? 14 Ia aka berokia katobabainakia mo katohau haiara raninai wai hanona katonamo Tirama wairanai. “Ekia bai'oata 'abikia a'i katota'u ainakia aomi a'i kearo'ari.” 15 'A Keriso hanona aomiai katomariki aina emi Obiapaka robena. Ba rani ikoinai katoba'oru, emi buabeni weiana aomiai nemiaho hauna anina katebakai bakai aina maearimakia ekia bakaibakai 'abina katobamuena mai baibuami abomo mai marikimi. 16 Rani ikoinai emi mauri aonai aomi kebero Tirama wairanai. Weiana maearima weiakia emi aka namokia Keriso aonai tubabai haukia ṯehinabe ki'animi haukia aka weiakia katehore kateba haumaeanakia. 17 Pokina Tirama ena nuatae raninai aka namonai katohau haiara hanona enamo, emi aka ki'a paunai katohau haiara hanona a'i enamo.
18 Pokina Keriso rani hamonai e'ari ki'a ia'iobokia akakia ikoinai paunai, ia beho aha'i hauna ehore beho haukia 'ekakiai e'ari pokina keaoainaka Tirama herena. Hauanina teahu 'arina, ia aubai emauri mue. 19 Keriso hanona aubai eao tekaiabunakia aubakia herekia eiroronakia. 20 Auba weiakia hanona 'uaina 'akinai Noa aunohi ebabaina raninai, maearima weiakia Tirama aiana a'i teka'aina ia aona eba pahihina ebai'ima kateraona kabe haukia. Ia aunohi weiana aonai hanona a'i tebo'o, haukia 'ababani mo bei weiana aonai ebamaurinakia. 21 Ibabataina bei hanona 'uere robe weiana Iesu Keriso ena mikiri mue paunai wai nibamaurinimi hoana, hauanimi 'opuna katoutuna paunai aha'i ia kato'abi'uai*(21) 'ao tiao aomi mai mahamahakia Tirama wairanai. 22 Keriso hanona aba kupai ekara'au, bariu Tirama itipana tainai marikiaina 'ekanai emiati, aneru, obia aubakia mai hiabu haukia ikoikiai nipoki ainakia.

*3:21: (21) 'ao tiao