2
Ua buonai wai kipomi ki'a akakia ikoikiai, bai'oi, ahu 'oi'oi, wamuru, 'uahi'uahi ikoikiai katone'e 'akaumanakia. Miori 'oru'oruna niramahi 'ae nenuatae 'abana, rani ikoinai auba ena bamarere namona katonuatae aina, weianai katoapa'ua keaomo bamauri katoa'ina. Pokina wai hanona Obiapaka ena banamo aba tonobai 'apuana.
Obiapaka Hanona Pihara Maurina, Wai Hanona Tirama Ena Maearima.
Katomai Obiapaka Iesu herena, ia hanona pihara maurina, hanopaka maearimakia tebaoaoaina 'a Tirama ehore pihara weiana etina'ana, ba eihana hanona enamo ki'a baha ia herenai. Wai abomo pihara maurikia 'abana, Auba Robe ena hiabuai Tirama ena marea robenai katoao, wai hanona ia ena robe haumi emi mauri katobena baibeni tabanai keao Tirama kehore mai aonamona kea'i taeanimi Iesu Keriso paunai.
Puka Robenai ṉa erere aihona,
“Katoihana au pihara ha a'itaeana
weiana hanona 'uni'uni piharana*(6) 'ao itu ibakori'au piharana
namona 'akina
Siona oeonai nahorotina,
taba ikoikiai ia ahanai
katebakori 'aunakia,
ia kea'ikakaumana hauna hanona
a'i kehaumaea.”
Isa 28.16
Ua buonai tua'ikakaumana haumi heremiai hanona enamo ki'a baha, 'a ia a'i tia'ikakaumana haukia herekiai hanona pihara 'abaeana aba tererena 'abana,
“Itu ibakorina haukia tebaki'ana
piharana hanona aba itu
'uni'unina piharanai eao.”
Sal 118.22
Abomo,
“Maearima pihara weianai
tikai tiehe herea
haeamona tiehe ta'erai ti'eho.”
Isa 8.14
Tirama ena 'abi a'i teona a'i teka'aina paunai ia ti'eho, weiana hanona ia itaukia Tirama ena raona ihobonai.
'A wai hanona Tirama etina'animi maearimami, obia 'arana ena robe haumi, robe itubuna, maearima weiakia Tirama 'euna haumi. Tirama ea'i taeanimi hanona ena hoahoa namokia katohina pounakia paunai, weiana ia hanona wai wapura aonai eapari ahinimi ena ea namona 'akina aonai ebakatotonimi. 10 'Uainai wai hanona Tirama ena maearima aha'i 'a bariu hanona wai aba Tirama ena maearima, 'uainai wai hanona Tirama a'i eaoko'o ainimi 'a bariu hanona Tirama ena aoko'o aba toa'ina.
Tirama Ena Ta'ara'i Hauka.
11 E'u raona'au haumi e, wai hanona hano haea mai kaoao 'abaea haumi hanopaka neiana aonai, nabahi ahinimi, hauanimi ekia hoahoa opukia a'i katobabai, weiakia tihore aubami ṯehuarina. 12 A'i tia'ikakauma haukia baiatakiai emi hoahoa katobaberona, tia'i ki'animi aka ki'a haumiai tibaonimi haukia emi hoahoa namokia kateiha, weiana Tirama atana katebanamona ia ena mai raninai.
13 Maearima ekia hiabu haukia ikoikiai aiakia katoka'ainakia, weiana hanona Obiapaka imarikiaina paunai, hanopaka obia 'arana aiana katona ia hanona poki hauna, 14 abomo kabamani haukia aiakia katona, ia hanona poki hauna euhunakia tiaka ki'a haukia kateba haiaranakia, 'a babai harai haukia kateba namonakia. 15 Pokina Tirama ena nuatae hanona emi babai haraiai bapo'o po'o haukia ekia aotipa 'abikia kekaiabunakia. 16 Rauhubu herenai to'abaea haumiai katomiaho, 'a emi miaho 'abaea weiana aka ki'a ikaikauna tabanai a'i keao, wai hanona Tirama ta'arana ia'inai katoao. 17 Maearima ikoikiai katomariki ainakia, 'abami kato raona'au ainakia, Tirama katota'u aina, obia arana katomariki aina.
Keriso Ehaiara Ihobonai Kahahaiara.
18 Ta'ara'i haumi e, emi poki haukia aiakia katoka'aina mai ta'umi, namo 'ao 'abi bero haukia herekiai mo aha'i ia aibara haukia herekiai abomo. 19 Ena ki'a aha'i ia Tirama niraonana paunai hauhaiara nihoaina hauna weiana hanona Tirama ia kebanamona. 20 Katoaka ki'a kateahunimi aonai katobapahihi ena namo hanona taba? 'A aka namokia katobabai katohaiara aonai katobapahihi weiana hanona mai banamona Tirama wairanai.
21 Neiana paunai Tirama wai eaparinimi. Keriso hanona ehau haiara wai paumiai, ehabonimi ibabataiai eao wai murinai katoao 'apunai katoka'a.
22 “Keriso hanona ki'a ha
a'i ebabaina abomo pinanai
bai'oi 'abina ha a'i
tetabu ahina.”
Isa 53.9
23 Tehinabe ki'ana ia aiakia a'i ebamuena, haiara eonobaina ia a'i ebaro 'arinakia, 'a ikoinai hanona beroai nibakai Tiramana imanai eutanakia. 24 Keriso hauaninai eka ki'a ehoainakia matiu ibiri ropo ubinai e'ari hanona ki'a 'eunai kaha'ari 'a bero 'eunai kahamauri. Ena imoa mani'akiai wai aba ebanamonimi.
25 'Uainai wai hanona e'akauma mamoena 'abana, ia bariu hanona aba tomue tomai aubami i'imakia mai iha'inikia hauna herena.

*2:6: (6) 'ao itu ibakori'au piharana