Marere Kori'uaina
PETERO
Ererena Hauna
Puka Aona Irerena 'Abina
Marere neiana hanona a'ikakauma haukia bo'ona atetua rarikia titabu ahi haukia kebarainakia ekia a'ikakauma keba taburanakia. A'ikakauma haukia nehina benakia ia hanona Iesu Keriso pouna namona kateraona 'inina. Weiana Iesu hanona e'ari haeamona emikiri mue, mai ena 'abi'uai ia kemue kemai. Ena 'abi'uai kateraona taburanakia mai bakirokia katebai'ima keaomo kemai. Weiana a'ikakauma haukia ikoikiai ekia a'ikakauma kehobonakia. Ua buonai ia hanona ekia a'ikakaumai katekori 'ini keaomo Keriso kemue kemai. Ba rani weianai ia hanona 'arakia katea'i.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1.1-2)
b. Tirama ena bamauri teba'iobi. (1.3-12)
c. Mauri robena. (1.13—2.10)
d. A'ikakauma haukia ekia hoahoa hau haiara aokiai. (2.11—4.19)
e. 'Uai haukia ekia aka. (5.1-11)
f. 'Abi orekia. (5.12-14)
1
Banamo 'Abina.
Au Petero Iesu Keriso ena iuhubeau hau'u, Tirama etina'animi haumi torama otaraina hano haeai ai ṯomiaho haumi, Ponto ai, Galatia ai, Kapadokia ai, Asia ai mai Bitunia ai ṯomiaho haumi narerebenimi. Tirama aika hamaka ena 'iobi 'uai ihobonai etina'animi ba Auba Robe hanona wai aba eba robenimi, weiana Iesu Keriso aiana katoka'aina ia aruarunai emi ki'a keutunakia. Nabahuba'ari Tirama ena aoko'o hoana mai baibua hanona heremiai keapa'ua.
Tirama Kahabanamona Buabeni Tohana Ebenaka.
Eka Obiapaka Iesu Keriso Hamana Tiramana kahabanamona, ia ena aoko'o eapa'ua paunai Iesu Keriso e'ari ena mikiri mue maurina aonai aika ebarama muenaka, ba buabeni tohana ebenaka. Aika nahabuabena itau Tirama nahuna kebenakia. Banamo weiana hanona aba eba'oruna kupai ua'a wai 'eumi, a'i keki'a, a'i ke'opu, abomo a'i ke'akauma. Tirama ena hiabu nihore ni'aeanimi emi a'ikakauma paunai keaomo bamauri weiana aba eba'oruna kebawaira tinana rani orenai hauna katoa'ina.
Neiana buonai aomi kenamo katoaonamo ki'a baha, iamo bariu rani papana aomi tiaro'ari pokina baihobo haeai haeai tihobonimi paunai. Baihobo weiana hanona emi a'ikakauma ena namo kebatohana. 'A a'ikakauma ena namo hanona gold weiana irubai tebanamona iamo aba ke'akauma hauna ena namo etara haona. Emi a'ikakauma weiana tebahobona tebanamona hauna hanona Iesu Keriso kewaira tina berauranai ibanamomi, ia'i taeami mai imarikiaimi tabanai keao. Iesu a'i toiha 'apuana iamo turaona'au aina. Bariu a'i ṯoihana ia tua'ikakaumana ba tuaonamo aina, aonamo apa'uana mai namona weiana hanona 'abiai ihina haraina a'i ketaina. Pokina emi a'ikakauma buabuana tua'ina, weiana hanona aubami ibamaurikia tabana.
10 Mahabanai haukia weiakia Tirama ena aoko'o hoana wai heremiai kekara'au hauna temahabanai haukia tehore bamauri weiana tetabu haraina abomo temarereai haraina. 11 Auba Robe Keriso euhuna hauna hanona mahabanai haukia aokiai emiaho, Keriso ena haiara mai ena nuabi weiana haiara murinai kemai hauna eba'iobinakia ihobonai ia hanona tebahobona kate'iobina rani tabanai abomo hoana aea homana. 12 Tirama mahabanai haukia herekiai ebawaira tinana ekia aka hanona kipokia ekia namo paunai aha'i ia wai emi namo paunai, abomo bariu pou namona neiana hanona teiroro aina haukia tehore Auba Robe kupai euhu ririna emai hauna ena baraibarai ai teba'iobinimi. Taba neiakia hanona aneru abomo tenuatae kateiha tinanakia.
Mauri Robenai Kahamiaho.
13 Ua buonai aomi katoa'ia'i haraina, katoba'oru emi buabeni maikoina hanona Iesu Keriso kewaira tina raninai aoko'o hoana kekara'au 'eumiai. 14 Bariu aiao'o miorimiai katoao, hauanimi ekia nuatae babaikia ki'a obokia 'uainai a'i to'iobi raninai tobabainakia haukia a'i katobabainakia. 15 'A eaparinimi Tiramana erobe 'abana wai abomimo katorobe emi hoahoa ikoikiai aokiai. 16 Puka robenai aba tererena,
“Wai hanona katorobe
pokina au hanona narobe.”
Lev 11.44, 45
17 Wai tu'arara Hamaka, ia hanona maearima nibabakainakia raninai ihaihana enamo hauna a'i niraonana ia ha ha ena aka ena aka paukiai kebabakainakia. Ua buonai emi miaho neia hanopakai hanona mai ta'umi katomiaho ihobona hano haeai haumi 'abana. 18 Wai aba ṯo'iobina, Tirama wai emi mauri ki'a obona weiana 'aba'abami tebenimi hauna aonai ebamaurinimi hanona hanopaka tabakia weiakia aba kate'akauma haukia silba 'ao gold 'abakiai a'i ekawanimi, 19 ia Keriso aruaruna namona 'akina mamoe nahuna weiana haunai mani'a 'ao ki'a ha aha'i mamoena 'abanai ekawanimi. 20 Tirama hanona aba wa'i baha hanopaka a'i erama baha aonai ia etina'ana, ba rani orena neianai ewaira tina wai paumiai. 21 Wai Keriso paunai Tirama tua'ikakaumana, ia hanona Keriso 'ariai ebamikiri muena haeamona nuabi ebena. Ua buonai wai emi a'ikakauma mai emi buabeni hanona Tirama aonai nemiaho.
22 Bariu Tirama ena 'abi tohana ia'itaeanai aubami aba toutu harainakia, uaho'abami kato raona'auai tohanakia mai taearana buonai, 'abami katoraona'au ainakia mai aomi ikoinai. 23 Wai torama mue hanona uho weiana kepari haunai aha'i, iamo weiana a'i kepari hauna Tirama ena 'abi nimauri mai nemiaho banaibanai haunai torama mue. 24 Pokina Puka robenai tererena 'abana,
“Maearima ikoikiai
hanona tubu 'abana,
abomo ekia nuabi hanona
tubu taitaina 'abana.
Tubu ni'ororo taitaina
ni'eho niobo.
25 'A Obiapaka ena 'abi hanona
kemiaho keaomo banaibanai.”
Isa 40.6—8
'Abi neiana hanona pou namona weiana teiroro aina heremiai.