5
Obia Haukia Iba'iobikia 'Abina.
Kepu heremi tebo'o haumi e, aia'u tomona, katohai 'ari ki'a baha pokina atetua rarina kemai heremi. Emi kepu aba teburuburu abomo 'abi'abi emi habuni aba teani maranakia. Emi gold mai silba aba temotemote ba ekia motemote neiana kehore kebatohana wai hanona tobeho mai hauanimi irubai kepururu. Rani orena nimai iamo wai emi kepu tubararo ohomo. Tomobahu emi umai tebiraura haukia 'arakia a'i tohore obonakia haukia haeamona weiakia umai teueu haukia emi beho paunai tehai aiana aba ekara'au eao hiabu ikoikiai Obiapakana haianai etoto puma kebahoainimi. Wai hanopaka ahanai emi mauri hanona eobia ki'a baha haeamona mai aonamomi ṯomiaho, ba kipomi turo'onimi tubapa'uanimi ihobona tatu aiporona 'abanai tuao.*(5) 'ao iahu'arina ranina ewairana. Wai tohore maearima ekia beho aha'i haukia weiakia a'i tebatetua 'apuanimi haukia puma tobahoainakia mai toahu 'arinakia.
Kahabakiro Mai Kahabahuba'ari.
Ua buonai, uaho'aba'u e, katobapahihi keaomo Obiapaka kemue kemai. Katoraonana biraura hauna ena biraura anina namona ne'imana mai bapahihi 'abana niba'ima niaomo hiribo abarana niore iaia abarana nimai ba ena uma anina nirama. Wai abomimo aomi katobapahihina mai emi buabeniai katokori 'ini harai pokina Obiapaka ena mai hanona aba niherekai.
Uaho'aba'u e, wai kipomi baiatamiai a'i kato'arara 'arara weiana a'i meaoainimi Tirama a'i meba bakainimi, iamo bakai hauna hanona aba pa'abi 'akonai ekoroti. 10 Uaho'aba'u e, wai hanona mahabanai haukia ekia hau haiara aokiai tebakiro hauna katoraonana murikiai kato'au, ia hanona Obiapaka ena 'abi tehinana ba tehau haiara. 11 Aika naha'abi bapahihi haukia hanona tenamo. Iobu ena bapahihi orina aba to'iobina Obiapaka ena namo hanona ia herenai aea homana. Obiapaka hanona aoko'o mai rabo haraiai ebonu.
12 Uaho'aba'u e, taba apa'uana hanona neiana 'abi pumakiai a'i ko'abi 'uai, kupai 'ao hanopakai 'ao taba ha atanai emu 'abi'uai a'i kobatohana. Iamo ko'abi ‘'e’ re'a 'e tohanamo kohinana, 'ao ko'abi ‘aha'i’ re'a aha'i tohana mo kohinana, weianai a'i mobabai ki'a puma a'i mohoaina marikina.
13 Baiatamiai hau ha nihau haiara re'a kebahuba'ari, hau ha baiatamiai niaonamo re'a banamo huikia kea'i. 14 Baiatamiai hau ha neinawa re'a Tirama ena mareai kiro haukia keaparinakia Obiapaka atana hiabunai ahanai katebahuba'ari mai tehoroai katetarona. 15 Ia a'ikakauma bahuba'arina kehore inawa hauna kebanamona Obiapaka kehore kebamikirina haeamona mai ena ki'a raninai kehina haonakia. 16 Ua buonai 'abami kipokia emi ki'a katohina pounakia abomo kipomi ha ha 'abami ahakiai katobahuba'ari, weiana emi inawa katenamo. Bero hauna ena bahuba'ari hanona ehiabu abomo mai anina. 17 Elia hanona maearima aika 'abaka, iamo ebahuba'ari tabura tabura abara a'i ketibo, ba abara hano ahanai a'i etibo ihau aihau nawa 'abaihau. 18 Haeamona ebahuba'ari mue, weiana abara kupai etibo hano ebamapu mapuna, ba buabuana ebarama muena.
19 Uaho'aba'u e, wai ha Tirama ena 'abi tohanai kekaobo ba 'abami ha kehore kemaiai muena raninai, 20 ki'a hauna weiana ena hoa ki'a obokiai kemueaina kemaiaina, ba Tirama kehore ki'a hauna aubana 'ariai kebamaurina abomo ena ki'a bo'ona kehina haonakia. Neiana katoraona haraina.

*5:5: (5) 'ao iahu'arina ranina ewairana.