4
Hanopaka Ihatia'ana Hanona Tirama I'oatana.
Baiatamiai 'au mai baiara ikoikiai hanona ae'eai timai? Ekia mai 'ekana hanona oi aomu ena nuatae uhorena weiakia haukia oi aomuai ti'au to'o baihana. Ṯonuatae taba katoa'i iamo a'i tua'inakia, ua buonai tuba'oru katoahuahu, taba ṯonua ki'ainakia iamo a'i tua'inakia, ua buonai tubaiara mai tu'au. Taba ṯonuatae ainakia haukia a'i tua'inakia pokina wai hanona Tirama a'i tunoina. Haeamona taba tunoi ai haukia a'i tutabu ahinakia pokina emi raonaraona hanona a'i tebero, ṯonuatae kipomi aomi katoba namonakia tabakia mo tunoiainakia. Tirama herenai aia a'i tubabua 'au haumi e, wai matoha nabau ki'a babi'ekia 'abakia, hanopaka ihatia'ana hanona Tirama i'oatana, wai weiana a'i to'iobina, 'u? Maearima tabana hanopaka kehauna hanona ia kipona Tirama ena 'ou haunai niao. Puka robenai ererena etibaha, “Tirama Auba Robe aika aokai ehorotina hauna nihore aika neuhore ainaka.” Wai turaonana 'abi neiana hanona anina aha'i, 'u?
'A Tirama ena aoko'o hoana nibaibeni hauna hanona nitabura hao tabura hao, Puka robenai ererena etibaha,
“Tirama hanona
apa haukia ni'oatanakia,
'a 'aiaunu haukia hanona
ena aoko'o hoana nibenakia.”
Aot 3.34
Ua buonai kato'aiaunu kipomi emi mauri Tirama katobena, 'eunai katoao, ia tiaporo kato'oatana hanona heremiai kebeau 'akaumana. Tomai Tirama herena, ia abomo kemai heremiai. Ki'a haumi e, emi mauri aonai ki'a ṯemiaho haukia tomoutu obonakia matoha imami ṯoutunakia 'abana, aomi tubaruanakia haumi e, aomi tomoa'ia'i harainakia emi hoahoa katebero. Tomobabirabira, tomohai, tomohai 'ari ki'a, emi iriri hanona hai ai meao, emi aonamo hanona ao aro'ariai meao. 10 Obiapaka wairanai kipomi tomoba 'aiaununimi, weiana ia kehore kea'i taeanimi.
Uaho'abaka A'i Kaha'uahinakia.
11 Uaho'aba'u e, kipomi baiatamiai a'i katobaitabu haoaina. Tabana uaho'abana Keriso aonai hauna ha nitabu haona 'ao nibapuma hoaina hauna hanona rauhubu nitabu haona mai nibapuma hoaina. Ba oi rauhubu nubapuma hoaina raninai oi hanona rauhubu a'i nuka'aina haumu ia nubapuma hoaina haumu. 12 Tirama ikupaiana mo rauhubu ebaibeni mai kebabakainakia ia mai ena hiabu kebamauri mai kebapururu. Ua buonai oi hanona emu bero aha'i heremuai hauna puma kobahoaina.
Mara 'Euna A'i Kahapa.
13 Aia'u tomona, wai nya tu'abi aiho haumi ṯotibaha, “Bariu 'ao mara hanona kahaeao aiara weianai ihau hamona kahamiaho, moni akana kahababaina mai moni bo'ona 'akina kahababai.” 14 'A wai hanona mara emi mauriai taba kerama hauna a'i ṯo'iobina. Emi mauri hanona ihobona 'abu 'abana, rani papana kewaira tina haeamona ke'akauma mue. 15 Ua buonai wai hanona nya kato'abi aiho, “Obiapaka kenuatae raninai aika kahamauri oho aka neiana 'ao weiana kahababaina.” 16 'A bariu hanona wai kipomi tubapa'ua mai tuapa, bapa'ua nahomakia hanona babai ki'a. 17 Ua buonai tabana aka berona ibabaina e'iobina iamo a'i nibabaina hanona ki'a nibabaina.