Marere Ibaruana
IOANE
Ererena Hauna
Puka Aona Irerena 'Abina
Marere neiana hanona ‘kiro hauna’ ererena eao ‘babi'e ha mai nahuna’ kipokia herekia. Babi'e neiana ibabataina hanona a'ikakauma maearimakia. Marere ererena ena nuatae hanona ia ha ha kateraona'au ainakia, haeamona ba'iobi haukia bai'oikia weiakia rani ikoinai Tirama ena 'abi tia'i ki'anakia haukia herekiai kate'ima'ima harainakia.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1-3)
b. Kaharaona'au. (4-6)
c. Ba'iobi haukia bai'oikia. (7-11)
d. 'Abi orena. (12-13)
1
Banamo 'Abina.
Au, Ioane Tirama ena marea ekia kiro hau'u, Tirama etina'ani'o babi'emu nahumu kipokia narere benimi, wai naraona'au ai tohanimi, aumo ikupaia'u aha'i, ia Tirama ena 'abi tohana te'iobina haukia ikoikiai abokiamo wai tiraona'au ainimi. Pokina Tirama ena 'abi tohana hanona aika aokai nemiaho, haeamona aika herekai kemiaho keaomo banaibanai. Raona'auai mai 'abi tohanai nahamiaho hanona Tirama aika Hamaka mai Nahuna Iesu Keriso katehore baraibarai apa'uana, aoko'o mai baibua katebenaka.
Ha Ha 'Abaka Kaharaona'au ainakia.
Ao'u enamo ki'a baha pokina pou aona nahumu baika hanona Hamaka ehina benaka akana kahababaina ihobonai Tirama ena 'abi tohanai ṯemiaho. Ua buonai, babi'e ki'amu e, bariu au wai narere benimi hanona rauhubu 'abina mahamahana aha'i, ia rauhubu 'abina aba 'uainai ha'ikakauma aonai haona hauna, ba au oi nanoini'o, aika ikoikai hanona ha ha 'abaka kaharaona'au ainakia. 'Abaka kaharaona'au ainakia hanona ihobona aika Tirama ena rauhubu 'abikia kahaka'a ainakia 'abana. Ena rauhubu 'abina neiana hanona aba popouna 'uruna tona, wai ikoimiai hanona raona'au aonai katomiaho.
Keriso Ena 'Ou Haukia.
Bai'oi haukia bo'ona aba tekarahi hanopaka maikoinai. Maearima weiakia hanona Iesu Keriso hauaniai emai hauna a'i tibatohana. Maearima uahomakia hanona bai'oi haukia mai Keriso ena 'ou haukia. Kipomi kato'ima 'ima harainimi, weiana taba weiakia buokiai haka 'ari haukia ikoikiai a'i kato'ubo ainakia, weianai arami maikoina katoa'ina. Hau ha Keriso ena ba'iobi a'i nika'aina mai ahanai ba'iobi haeai nihore 'auna hauna hanona herenai Tirama aha'i. 'A hau ha Keriso ena ba'iobi nika'aina hauna hanona herenai Hamana mai Nahuna ohi ṯemiaho. 10 Ua buonai, hau ha kemai heremi, ba'iobi neiana a'i kemai aina raninai, a'i katoa'i taeana emi itu aokiai, haeamona banamo 'abina ha a'i katohinana ia herenai. 11 Pokina hau ha maearima weiana ea'i taeana hauna hanona hau weiana ohi ena aka ki'a tibabai haeamona.
Banamo 'Abina Orena.
12 Kahina beni'o 'abikia hanona ebo'o, ia marere hamonai karerena hanona a'i nanuatae. E'u buabeni hanona kawahi kaihani'o ba hararua kahabaiwaira kaha'abi'abi, weiana eka 'abi kahabaore harainakia mai aonamoka.
13 Uaho'abamu Tirama etina'ana babi'ena nahuna ekia banamo 'abina tibeni'o.