Marere Ibaihauna
IOANE
Ererena Hauna
Puka Aona Irerena 'Abina
Marere neiana hanona 'kiro hauna' ererena eao haumo ha atana Gaio hauna herena. Ia hanona Gaio ebanamona pokina Gaio rani ikoinai a'ikakauma haukia ebarainakia. Ia Gaio ehina bena maearima ha weia, atana Diotrefe, ia hanona apa hauna weiana herenai ke'ima'ima haraina.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1-4)
b. Gaio ebanamona. (5-8)
c. Diotrefe keihana. (9-10)
d. Demeterio keraonana. (11-12)
e. 'Abi orena. (13-15)
1
Banamo 'Abina.
Au, Ioane, Tirama ena marea ekia kiro hau'u, marere narerena niwahi e'u hau Gaio ki'amu heremu, au hanona naraona'auai tohani'o.
E'u hau ki'amu e, au a'iobina aubamu ena mauri hanona enamo, ba nabahuba'ari weiana ihobonai taba ikoikiai hanona katenamo oi heremuai, haeamona oi hanona mai taburamu komiaho harai. Uaho'abaka baika temai oi Tirama ena 'abi tohana nua'i taeana mai taearanai nuka'a hauna pouna tehina bena'u raninai ao'u enamo ki'a baha. Au naha'u Tirama ena 'abi tohana taearanai tika'a poukia nao'o hanona e'u aonamo niapa'ua ki'a baha haeamona aonamo weiana hanona e'u aonamo ikoinai etara haonakia.
Gaio Hoahoa Namona Ebabaina.
E'u hau ki'amu e, uaho'abaka weiakia a'i o'iobi harai haukia*(5) 'ao weiakia tekaokao Keriso pouna tehinana haukia baika obarainakia hanona enamo, weiana hanona emu a'ikakauma ai aka namona obabaina. Ia tehore emu raona'au pouna tehinana Tirama ena marea maearimakia neia haukia herekiai hoahoa namona obabaina. Kobarai harainakia ekia harima kateao aonai Tirama aona ibanamona taearanai. Pokina maearima weiakia hanona Keriso ena aka paunai ekia harima tea'iramana tika'a, iamo a'i tia'ikakauma haukia herekiai hanona taba ha a'i titabu ahina. Ua buonai aika abomo ia kahabarainakia, weiana kahababaina aonai, aika hanona Tirama ena 'abi tohana akana aba ia kipokia nahababaina.
Diotrefe Hoahoa Ki'a Obona Ebabaina.
Au aka neianai 'abi baika marere ha ai arerena ewahi Tirama ena marea maearimakia weiakia herekia, iamo Diotrefe, ia hanona nenuatae ki'a baha Tirama ena marea maearimakia ekia 'uai haunai keao, ai aiamai a'i nia'i taeana. 10 Ua buonai au kawahi raninai, Diotrefe naia taba nibabaina hauna robana kahuna, heremai ai ni'abi ki'a mai nibai'oi. Ia weiana mo aha'i ia nihore uaho'abaka tiwahi hanona a'i nia'i taeanakia, abomo weiakia ṯenuatae uaho'abaka katea'i taeanakia hanona niba'oronakia mai Tirama ena mareai nibakarahinakia.
Demeterio Aka Namona Ebabaina.
11 E'u hau ki'amu e, babai ki'a obokia ua homakia a'i kobabai, ia babai namokiamo kobabai. Babai namokia nibabai hauna hanona Tirama 'euna. Ia weiana babai ki'a obokia nibabai hauna hanona Tirama a'i e'iobi 'apuana.
12 Maearima ikoikiai Demeterio ena babai harai pouna tehinana haeamona Tirama ena 'abi tohana nihore ia ena babai harai weiana nibatohana. Ai abomo ia ena babai harai poukia ṯahina, wai to'iobina ai emai 'abi hanona tohakia.
Banamo 'Abina Orena.
13 Kahina beni'o 'abikia hanona tebo'o, ia marere hamonai karerena hanona a'i anuatae. 14 E'u buabeni hanona rani a'i kehoma'a hanona kawahi kaihani'o ba hararua kahabaiwaira kaha'abi'abi.
15 Nabahuba'ari baibua heremuai kemiaho. Eka hau neia haukia ekia banamo 'abikia ṯeuhunakia heremu. Eka hau naia haukia emai banamo 'abikia ha ha kobenakia.

*1:5: (5) 'ao weiakia tekaokao Keriso pouna tehinana haukia