Marere
IUDA
Ererena Hauna
Puka Aona Irerena 'Abina
Marere neiana ena poki hanona a'ikakauma haukia kebataburanakia kateaka tabura ekia a'ikakauma weiana Tirama ehore ena maearima ebenakia hauna kate'ima haraina (3). Ia kate'ima'ima harainakia pokina maearima bai'oikia baika ia baiatakiai ti'abi ia hanona a'ikakauma haukia.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1-2)
b. Ba'iobi haukia bai'oikia. (3-16)
c. A'ikakauma taearana. (17-23)
d. Banamo 'abina. (24-25)
1
Banamo 'Abina.
Au Iuda, Iesu Keriso ta'arana ia'ina hau'u mai Iakobo hatina, marere neiana narerena niwahi wai Tirama eaparinimi haumi ikoimiai heremi, wai hanona Tirama Hamaka niraona'au ainimi mai Iesu Keriso ena iha'ini aonai ṯomiaho. Nabahuba'ari Tirama ena aoko'o, baibua mai raona'au maikoina 'eumiai keapa'ua.
Marere Ererena Ena Poki.
E'u hau ki'ami e, au anuatae ki'a baha Tirama ena bamauri hatabu ahina hauna pouna e'u marereai karerena kewahi heremi, iamo bariu naraonana marere karerena kewahi hanona kabataburanimi Tirama a'ikakauma weiana rani hamonai ebaibeni ena robe maearimakia ikoikiai 'eukia hauna huari aonai kato'ima haraina. Pokina maearima baika aba bunianai tekatoto wai baiatamiai ṯemiaho. Ia hanona eka Tirama ti'oatana ena aoko'o hoana pouna tia'i banai haeaina ia kipokia ekia nabau hoa hoakia ki'a obokia tabakiai tibaonakia mai Iesu Keriso eka Obiapaka ikupaiana mo nipoki ainaka hauna tibaki'ana. Maearima neiakia ekia puma katehoaina pouna hanona aba wa'i baha Puka robenai ehina 'uaina.
Ba'iobi Haukia Bai'oikia.
'Abi neiana aba to'iobina iamo au nanuatae kabaraona muenimi. Obiapaka*(5) baika tererena, Iesu ehore Isaraela haukia Aikupito hanonai 'arakia ebamaurina ia muriai weiakia a'i tea'ikakauma haukia ikoikiai ebapururunakia. Haeamona aneru baika ekia bero tea'ina hiabuna ihobonai mo a'i temiaho ia kipokia ekia miaho 'ekana tehabona, ia hanona aba tabiri weiana a'i kemohu banaibanai haunai tebirinakia wapura aonai ṯemiaho, weia Tirama ehore parenakia katemiaho keaomo bakai apa'uana wapunai puma katehoaina. Taeara ihobonaimo, Sodoma mai Gomora haeamona aiara herekiai haukia nabau akakia mai hoahoa ki'a obokia tebabainakia hanona iruba banai banai pumana tehoaina, ba ihaiha weiana hanona aika ikoikai ibaraonaka puma a'i hamahoaina paunai. Ihobonaimo, maearima neiakia baiatamiai tetoto haukia abomo ba'iobi haukia bai'oikia neiakia ekia nibiai hoahoa 'opukia tibabai kipokia hauanikia tia'i ki'anakia, Tirama ena hiabu tibaki'ana haeamona kupa anerukia nuabikia ti'abi ki'a benakia. Mikaela aneru 'arakiai hauna hanona hoahoa uahomana a'i ebabai 'apuana. Tiaporo ohi Mose e'ari hauanina tebaihara taeaina raninai 'abi pumakiai tiaporo a'i ehinabe pahihina, ia ehina bena etibaha, “Obiapaka kehore oi kebatani'o.” 10 Ia maearima neiakia hanona taba obokia a'i tiobo haukia ahakiai ti'abi ki'a, mai ekia 'iobi hanona ihobona mahi 'aki weiakia ekia raonaraona aha'i haukia 'abakia hauanikia taikia titai, ekia hoahoa neiakia tihore ia kipokia tibapururunakia. 11 Ia herekiai hanona keki'a ki'a bahana. Pokina taeara weiana Kaino ena hoahoa ki'a obona taina tetai. Moni paunai kipokia teaoainakia beho weiana Balam ebabaina hauna aonai tetoto. Kora ebaki'a 'abana, ia abokiamo Tirama tebaki'ana, ua buonai taeara ihobonaimo ia abokiamo katepururu.
12 Wai emi raona'au miato'ukia anianikia aokiai maearima neiakia titoto 'opu hoahoakia tibabai, ekia haumaea aha'i kipokia mo tiraonanakia. Ihobona matoha 'auhao weiakia baura nihore niabunakia nika'ainakia ia abara ha'i tibaibeni, haeamona matoha matiu weiakia ekia bua'a ranina tohanai, iamo buabuakia ha'i tibaramanakia, matiu weiakia hanona mai ramukia aba ipuhu'au haeamona aba te'ari baihana. 13 Ia hanona matoha 'akuai roio nihara puni 'abana kipokia ekia haumaea hoahoakia tiwaira tina matoha 'uto'uto 'abakia, haeamona matoha bihiu weiakia tiaru 'abaea haukia 'abakia. Maearima weiakia hanona wapura banai banai aonai kate'ao.
14 Enoka hanona Adamu ena uru iba'abaihau hamomona aonai hauna ena mahabanai 'abina aonai maearima neiakia robakia ṉa eahu aihona, “Obiapaka hanona ena aneru robekia bo'ona 'akina kipokia katemai. 15 Maearima ikoikiai kebabakainakia, Tirama a'i temariki aina haukia ekia babai ki'a pumakia kebahoainakia, haeamona Tirama herenai te'abi ki'a haukia ikoikiai behoai kehorotinakia.” 16 Maearima neiakia hanona ṯeururu to'o baihana haeamona maearima baika tikaiahinakia, kipokia ekia nuatae ki'a obokia taikia titai, kipokia tiapainakia, mai maearima baika tiba'amenakia herekiai taba namokia patea'i paunai.
Tirama Ena Raona'auai Katomiaho.
17 E'u hau ki'ami e, eka Obiapaka Iesu Keriso ena iuhubeau haukia taba wairai kerama hauna tehina benimi 'abikia katoraona 'ininakia. 18 Haiamiai te'abi tetibaha, “Rani orekia katemai raninai Tirama a'i timariki aina maearimakia baika katewaira tina bapo'o po'o 'abikia heremiai katehinanakia haeamona kipokia ekia nuatae ki'a obokia taikia katetai.” 19 Maearima neiakia robakia teahuna haukia hanona wai Tirama ena marea haumi baiatami ai hoa hore tibaramanakia, hanopaka maearimakia ekia nuatae taikia titai, Auba Robe aokiai a'i nemiaho.
20 Ia, e'u hau ki'ami e, kipomi emi a'ikakauma robena ahanai emi mauri katobakori 'auna mai Auba Robe ena baraibarai ai katobahuba'ari. 21 Eka Obiapaka Iesu Keriso ṯo'imana ena aoko'oai keaoainimi mauri banaibanai aonai, kipomi Tirama ena raona'auai katomiaho. 22 Weiakia mai ekia raona kai'au kai'au haukia katoaoko'o ainakia. 23 Baika mauri pahihina matoha iruba 'abana aonai ṯemiaho haukia mai taburami katobarainakia katekarahi katemauri, haeamona baika hauani ena aka ki'ai ekia mauri te'opu haukia katoaoko'o ainakia mai ta'uta'umi, ekia ki'a aonai a'i temeberi totonimi, ekia nabau hoahoa ki'a obokia katobaki'anakia matoha habuni 'opukia 'arikia a'i tu'ari 'abana.
Banamo 'Abina Orena.
24 Tirama hanona etabura kebarainimi ketaina a'i kato'eho, ba kemaiai harainimi ena nuabi aonai kebaka totonimi, weiana emi beho keaha'i ia wairanai mai emi aonamo keapa'ua. 25 Ia hanona Tirama hamona mo, ikupaiana aika ibamaurika hauna. Iesu Keriso eka Obiapaka paunai Tirama herena nuabi, mariki hoana, tabura, mai ena hiabu katemiaho, 'uaina ranikia ikoikiai aokiai, emai bariu, keaomo banaibanai. Amen.

*1:5: (5) baika tererena, Iesu