3
Petero 'Ome Hauna Ha Ebanamona.
Rani ha rabirabi beraura hoana aihau 'abana bahuba'ari ranina, Petero mai Ioane ohi Marea robe teao. Weia 'ome hauna ha rani ikoinai temaiaina ua'a marea robe pa'abina atana ‘Nuabi pa'abina’ 'akonai tebamiatina. Ia hinana nuanai uahomanai erama. Maearima marea robe teao haukia ikoikiai herekia moni enoi. Petero mai Ioane ohi marea robe ai katekatoto raninai eihanakia ba enoinakia taba ha katebena. 'A Petero mai Ioane ohi teiha 'ini'inina, weiana Petero ehinabena etibaha, “Ai tararua moihanamai!” Ua buonai 'ome hauna ia eihanakia ena raona hanona taba ha katebena. Petero ia ehina bena etibaha, “Au hanona moni here'uai aha'i. Ia here'uai nemiaho hauna neiana. Iesu Keriso Nasareta hauna atanai momikiri moka'a!” Ba Petero ia imana itipanai ea'i ebaraina eberi taeana, beronai aena mai aena 'eku'ekukia tetabura. Ia erobo tae ekoroti, eka'a hobo. Ia kipokia marea robe aonai tekatoto, eka'a abomo erobo taea erobo taea Tirama ebanamona. To'u haukia ikoikiai wairakiai eka'a Tirama ebanamona teihana. 10 Weiana te'iobina ia hanona rani ikoinai marea robe pa'abina atana ‘Nuabi pa'abina’ 'akonai emiati enoi ba'ame hauna, teta'uta'u huri hoa haeai tohana herenai erama paunai.
Petero Marea Robe Aona Solomona Ena Itarai Eiroro.
11 Aena enamo hauna ehore Petero mai Ioane e'aberenakia aonai, maearima bo'ona 'akina tebeau teao itara ha atana Solomona ena itarai weia teihana teta'u ki'a. 12 Petero ia eihanakia etibaha, “Isaraela haumi e, taba buonai taba neiana nibata'u ta'u hurinimi? Abomo taba buonai ai tuarurunamai? Turaonana ai kipomai emai hiabuai 'ao emai auba hiabukiai hau neiana tabamikirina nika'a, u? 13 Aberahamo, Isako mai Iakobo ekia Tirama abomo aika 'aba'abaka ekia Tirama ena banamo nuabina ena ta'ara'i hauna Iesu ebena. 'A wai tohore Pilato tobena, abomo Pilato enuatae kerubuna raonana ebabaina hanona wai a'i tonuatae. 14 Robe mai aka bero hauna a'i tonuatae aina, 'a tonoina ahuahu hauna erubuna wai 'eumi. 15 Wai tohore mauri pokina hauna toahu 'arina, ia Tirama ehore 'ari ai ebamikiri muena, ai taihana haumai neiamai. 16 Iesu atana hiabunai 'ome hauna neiana etabura mue, hau neiana aba ṯoihana abomo ṯo'iobina. 'Abi tohana Iesu ta'ikakaumana buonai hau neiana ebanamona wai ikoimiai wairamiai.
17 “Uaho'aba'u e, a'iobina wai emi obia kipokia Iesu herenai ua tobabai aiho hanona a'i to'iobina buonai. 18 'A Tirama hanona mahabanai haukia ikoikiai pinakiai Keriso ena haiara pouna aba tehinana. Taeara weianai 'abi weiana aba etohana.
19 “Ua buonai tomoraona kabe, Tirama herena katomai, weiana emi ki'a kea'i obo. Obiapaka mauri mahamahana kebenimi. 20 Tirama kehore Iesu haeamona keuhuna kemai wai heremi, 'uainai etina'ana Keriso wai 'eumi. 21 Iesu kupa 'ubinai kemiaho keaomo Tirama taba ikoinai kebamaha mahanakia. Aba wa'i baha ia ena mahabanai haukia robekia pinakiai aba te'abi ihobona.
22 “Mose e'abi etibaha, ‘Obiapaka emi Tirama hanona mahabanai hauna ha kea'i taeana au ihobo'u wai hatia'ami kipokia baiatamiai, ia kehina 'abikia ikoikiai hanona aiana katona. 23 'A mahabanai hauna weiana aiana a'i kateona haukia ikoikiai hanona Tirama ena maearima baiatakia kate'ari ore.’ 24 'Abi tohana, mahabanai haukia ikoikiai weiakia Samuela ena rani ai emai mo bariu aba te'abi 'uai aina beraurana hanona neiana.
25 “Wai hanona mahabanai haukia 'aba'abakia. Tirama ena 'abi'uai ia herekiai hanona wai 'eumi, Tirama 'aba'abami banamo ebenakia hauna wai katoa'ina. Ia Aberahamo ehina bena etibaha, ‘Oi 'aba'abamu paukiai hanopaka maearima ikoinai katenamo.’ 26 Tirama ehore ena Ta'ara'i hauna etina'ana euhuna emai 'uai wai heremi, wai ikoimiai kebanamonimi mauri ki'a obokia taearakia katohabonakia paunai.”