4
Petero Mai Ioane Hau Apa'uakia Ekia To'u Wairanai Tekoroti.
Petero mai Ioane maearima ṯehina benakia aonai, robe haukia mai marea robe i'imana hauna abomo Sadukea haukia hanona terarua herekia temai. Iesu ena mikiri mue paunai 'ari haukia katemikiri mue pouna maearima wairakiai teba'iobi aina buonai ia terarua teopuere ainakia. Weiana ia terarua tea'inakia tebirinakia wapura itunai tekaiabunakia keaomo mara, pokina aberabirabi buonai. 'A ekia 'abi weiana teona mai tea'i taeana haukia hanona ikoinai taha ima (5,000) 'abana.
Erani hanona aiara obiakia mai aiara hau apa'uakia mai rauhubu poki haukia ikoikiai Ierusalemai teto'una. Robe haukia 'arakiai hauna Ana weia, Kaiafa mai Ioane mai Alesanda abomo weia, robe haukia 'arakiai hauna ena itubu haukia ikoikiai abomo weia. Weiana wairakiai terarua teba korotinakia tebakainakia tetibaha. “Hiabu tabanai mai tai atanai aka neiakia tubabai?”
Petero hanona Auba Robe ai ebonu 'auna, weiana ekia 'abi eba muena etibaha, “Aiara ṯoiha 'inina mai ṯo'uai aina haumi e. Wai ai tubakainamai 'ome hauna aea enamo aiho hanona robana katahuna wairamiai raninai, 10 wai kato'iobina abomo Isaraela haukia ikoikiai kate'iobina, Iesu Keriso Nasareta hauna, wai toahu 'arina ba Tirama ehore 'ariai ebamikiri muena hauna atanai 'ome hauna neiana abenamo wairamiai ekoroti ṯoihana. 11 Iesu hanona
‘itu ibabaina haumi tobaki'ana
piharana, itu kupuana piharanai
eao.’
Sal 118.22
12 Bamauri hanona ia kipona mo aonai nemiaho, pokina hanopaka ikoinai aonai Tirama ata haeai ha a'i ebaibeni aika kebamaurinaka.”
13 Iuda obiakia teraonana Petero mai Ioane ohi marere 'ekana apa'uana ha a'i teao 'apua ekia 'iobi aha'i haukia, iamo a'i teta'u 'abi tehina haraina teihanakia hanona teta'uta'u huri. Abomo te'iobina terarua hanona Iesu te'abana. 14 Ia terarua mai 'ome hauna abenamo hauna kipokia wairakiai tekoroti haeamo buonai katebakai muenakia taearana ha aha'i.
15 Ia Petero Ioane mai 'ome hauna tehina benakia bakai 'ekanai katekarahi, ba tekarahi murinai weiakia ikupaiakia te'abi'abi. 16 Tetibaha, “Ia terarua herekiai taba kahababaina? Pokina Ierusalemai ṯemiaho haukia ikoikiai aba te'iobina ia hanona bata'uta'u huri akakia tebabai, aika kahabuni ainakia 'ekana aha'i. 17 Pou neiana a'i memata maearima ikoikiai a'i teme'iobina marikina, terarua kahaba ta'unakia abomo kaharauhubu ainakia Iesu atana hanona a'i katehinana hau ha herenai.” 18 Epua terarua teapari muenakia tetoto, terauhubunakia Iesu atana a'i kateiroro aina abomo a'i kateba'iobi aina aha'i 'akina.
19 'A Petero mai Ioane ohi ekia 'abi tebamuena tetibaha, “Wai kipomi tomobabataina. Wai aiami kata'i taeana 'ao Tirama aiana kata'i taeana. Tirama wairanai aeana hanona ebero? 20 Ai taiha mai tao'o tabakia katabuninakia hanona a'i ketaina.”
21 Ia terarua tehinabe pahihinakia ba teba karahinakia, kateba wapuranakia hanona taearana ha a'i tetabu ahina pokina maearima ikoikiai Tirama tebanamona hoa weiakia terama buokiai. 22 Hau neiana herenai hoa apa'uana erama enamo hauna ihauna hanona bariabui mai reana.
A'ikakauma Haukia Ekia Bahuba'ari.
23 Teba karahinakia murinai, terarua teao 'abakia herekiai, robe haukia apa'uakia mai obia apa'uakia taba ṉa tehoma 'abikia ikoinai tehinabenakia. 24 Aiakia teona murinai, ikoikia aiakia tebahamomona Tirama tebahuba'ari bena tetibaha, “'Ubi tohana Obiana e, kupa hanopaka 'akupaka mai aokiai ṯemiaho tabakia hanona oi mo obabainakia. 25 Emu 'abi Auba Robe ena hiabuai emu ta'ara'i hauna 'aba'abamai Davida pinanai e'abi etibaha,
‘Rama haeai haukia
taba buonai tiopuere,
abomo taba buonai maearima
taba tohakia aha'i haukia
tiraona apa'uanakia?
26 Hanopaka obiakia temikiri
abomo aiara obiakia kipokia
tibahamomo Obiapaka ena Keriso
ohi ti'oatanakia.’
Sal 2.1, 2
27 “'Abi tohana, Heroda mai Pontio Pilato hanona rama haeai haukia mai Isaraela haukia kipokia aiara neiana aonai aba teto'una. Emu ta'ara'i hauna robena Iesu oi tehoroai 'aranai oheina*(27) 'Uainai maearima tea'itaeana hoa apa'uakia tebena hanona tehoroai 'arana teheina. Kerisoai eao hauna kate'oatana. 28 Ia hanona Oi emu hiabu mai nuatae aba oba'oruna akana kerama hauna tebabaina. 29 Ua buonai, Obiapaka e, ekia bata'u 'abikia moraonanakia, ai emu ta'ara'i haumai tabura mobenamai, a'i katata'u ainakia emu 'abi katahinana. 30 Imamu motiu ahina emu hiabu mobawaira tinana inawa haukia mobamaurinakia, haeamona hoa akakia mai bata'uta'u huri hoakia kobabai oi emu ta'ara'i hauna robena Iesu atanai.”
31 Ia tebahuba'ari murinai temia to'u ituna eibiuibiu, ia hanona Auba robe ai tebonu, mai nuako'okia Tirama ena 'abi tehinana.
A'ikakauma Haukia Kipokia Tebaraibarai.
32 A'ikakauma haukia ikoikiai hanona ao'aokoikia mai aokia hamona, ha kipona ena taba a'i euhore aina 'a ekia taba ikoikiai hanona tebina'anakia ha ha baiatakiai. 33 Iuhubeau haukia mai hiabukia rarina Obiapaka Iesu ena mikirimue mahakiai teihana hauna pouna teiroro aina. Ba Tirama ena banamo hanona ia ikoikiai ahakiai. 34 Ia baiatakiai hanona tai ha'i ekapu, pokina weiakia mai ekia hano 'ao itu haukia hanona tekawakawa ainakia monikia weiakia teaoainakia, 35 iuhubeau haukia imakiai teutanakia, weiana tewate harainakia ha ha ena uraru ihobonai.
36 Hau ha atana Iosepa, Lebi itubuna hauna Kupuro ai erama, iuhubeau haukia hanona ia atana teaparina Banaba (anina hanona ‘Batabura hauna’.) 37 Ena hano ekawakawaina monina ikoinai eaoaina iuhubeau haukia imakiai eutana.

*4:27: (27) 'Uainai maearima tea'itaeana hoa apa'uakia tebena hanona tehoroai 'arana teheina.