17
Tesalonikai Iripu Rarina Erama.
Paulo mai Sila ohi teao Amfipoli mai Apolonia hanokiai tekabanai teao Tesalonika weia hanona Iuda haukia ekia marea ha. Paulo ena hoa hoa tainai eao marea aonai etoto. Weia beraura robe aihau aokiai maearima kipokia teroba ahu Puka Robenai terere 'abikia tohakiai e'abi'abi, ehina hina harainakia, 'abikia ebawaira tina harainakia Keriso hanona kehau haiara mai 'ariai kemikiri mue, etibaha, “Iesu neiana au pouna nahinana wai heremiai hauna hanona Keriso.”*(3) 'ao Mesia Iuda haukia baika aokia teba kabanainakia Paulo mai Sila kipokia tebahamomo, Helene maearimakia Tirama timariki aina haukia bo'okia abomo kipokia tebahamomo baiatakiai hanona obia babi'ekia bo'okia.
Ia Iuda haukia baika tewamuru buonai aru 'abaea haukia ekia hoa teki'a haukia kawakawa 'ekanai tebararonakia tebato'unakia iripu rarina aiara apa'uana aonai teba ramana. Hau ha atana Iason ena itu teao Paulo mai Sila katetabunakia kateba karahinakia maearima wairakiai. Ia a'i tetabu ahinakia buonai Iason mai a'ikakauma haukia baika itu weianai teberi ahinakia temaiainakia aiara apa'uana tipoki aina haukia wairakia teio tetibaha, “Hau baika hanopaka maikoinai ripuripu tibabai haukia bariu temai eka aiara apa'uana aonai. Ba Iason hanona ea'i taeanakia ena ituai ebatotonakia. Hau weiakia hanona Kaisa ena rauhubu tikabenakia, te'abi tetibaha, Obia 'arana haeai ha nemiaho. Ia atana hanona Iesu.” 'Abi neiana teona raninai maearima to'una mai aiara apa'uana tipoki aina haukia kipokia 'uru rarina tebabuana. Aiara apa'uana tipoki aina haukia tehore Iason mai 'abana kipokia tehina benakia moniai bakai arana tehorena ba tehabonakia kateka'a.
Iuhubeau Haukia Teao Berea.
10 Rabi weiana aonai a'ikakauma haukia tehore Paulo mai Sila teuhunakia Berea teao. Weia tekara'au raninai berokiai Iuda haukia ekia marea teao. 11 Iuda haukia weiakia Bereai ṯemiaho haukia hanona mai ekia aia o'o ba Tesalonika maearimakia, aokia tohanai pou namona teona ba rani ikoinai Puka Robena 'abikia temarere ainakia kate'iobina Paulo ehina haukia hanona tohakia. 12 Ua buonai bo'okia tea'ikakauma, Helene obia babi'ekia bo'okia mai Helene haukia bo'okia abomo tea'ikakauma.
13 Ia Iuda haukia Tesalonikai ṯemiaho haukia Paulo Tirama ena 'abi Berea aonai neiroro aina pouna teona raninai temai weia mako tebahi ahinakia tebaripu ripu. 14 Beronai mo a'ikakauma haukia tehore Paulo teuhuna poe taina eao. Ia Sila mai Timoteo ohi hanona Bereai temiaho. 15 Maearima baika Paulo tebaka'ana haukia Paulo kipokia teaomo Atene, ba ia hanona temue teao Berea, Paulo ena 'abi teaoaina Sila mai Timoteo herekia kateao biai Paulo herena.
Paulo Ateneai Eiroro.
16 Paulo Ateneai Sila mai Timoteo ne'imanakia aonai aiara apa'uana aonai kaiba'uku ebo'o ki'a eihanakia hanona aona ehaiara ki'a. 17 Ua buonai Paulo hanona marea aonai Iuda haukia mai Helene haukia Tirama ṯekuti aina haukia kipokia teroba ahu, haeamona rani ikoikiai hanona kawakawa 'ekanai tikaoao kaoao maearimakia mo 'akina kipokia terobahu. 18 Epikuro haukia mai Stoiko 'iobi haukia baika Paulo kipokia te'abi baitaeai. Baika tebakai bakai tetibaha, “'Abi 'abaea 'abi 'abaea hauna neiana taba ne'uahina?” Baika te'abi, “Ia hanona hanopaka haeai tiramakia robakia niahuna.” 'Abi neiana tehinana pokina Paulo hanona Iesu mai ena mikiri mue pouna namona eiroro aina. 19 Ua buonai Paulo tea'ina teaoaina to'u 'ekana ha atana Areopago ai weia tehina bena tetibaha, “Ai ṯanuatae kata'iobina oi ba'iobi mahamahana tabana neiana robana nuahuna? 20 Taba baika nohina 'urukia tao'o hanona heremaiai tehaeai ki'a baha, ua buonai ai ṯanuatae anikia taba hanona kata 'iobinakia.” 21 (Atene haukia mai atau'ai temai haukia 'eka weianai ṯemiaho haukia hanona taba haeai haeai robakia a'i tiahu, ia rani ikoinai taba mahamahakia poukia tio'o mai robakia tiahu.)
22 Paulo 'eka weiana Areopago to'u haukia wairakiai ekoroti e'abi etibaha, “Wai Atene haumi e, au naihanimi hanona wai taeara ikoinai kuti akakiai tutabura. 23 E'u kaoao kaoao emi aiara apa'uana aonai emi kuti 'ekakia aihanakia aonai emi itara robena ha ahana ṉa terere aihona ‘A'i ha'iobina Tiramana herena’ hauna atabu ahina. Weiana wai a'i to'iobina hauna tokuti aina, iamo bariu wai heremiai kairoro aina.
24 “Tirama weiana hauna hanopaka mai aona tabakia ikoikia ebabainakia, ia hanona kupa mai hanopaka Obiapakana ba maearima imakiai tebabai mareakia aokiai a'i nemiaho. 25 Abomo ia taba ha a'i nikapu aika taba imakai pahabena hauna a'i niraonana, pokina ikupaiana mauri maeabu mai taba haeai haeai ikoinai maearima nibenakia. 26 Hau hamona herenai itubu haeai haeai maearimakia ikoikiai ebabainakia hanopaka maikoina aonai katemiaho. Ia kipona ehore ekia miaho ranikia tohakia mai ekia hano hoakia eba'oru 'uainakia. 27 Tirama aka neiakia ebabainakia hanona maearima ikoinai katemai herena ia katetabu ahina, 'abi tohana Tirama hanona ata'uai aha'i ia aika herekai. 28 Maearima baika ṉa ti'abi aiho,
‘Ia aonai nahamauri
nahaibiu ibiu mai nahamiaho.’
Matoha emi ori kikipa haukia te'abi 'abana,
‘Aika hanona ia nahuna.’
29 Ba aika Tirama nahuna raninai Tirama hanona weiakia gold 'ao silba 'ao pihara maearima aotipakia imakiai tebabainakia 'abakiai a'i kahabaona.
30 “Tirama hanona maearima ia a'i te'iobina raninai ekia po'o aba eiha haonakia, ia bariu hanona 'eka ikoinai maearima ikoikiai nehinabe pahihinakia kateraona kabe. 31 Weiana ia bakai ranina ha aba eba'oruna, ena maearima ha ea'i taeana, hauna kehore hanopaka maikoina taeara beronai kebabakaina. Tirama ehore hau weiana 'ariai ebamikiri muena hanona maearima ikoikiai wairakiai aka neiana ebatohana.”
32 'Ariai emikiri mue 'abina Paulo ehinana aiana teona raninai, baika ia teiriri aina, ia baika hanona te'abi, “Ai ṯanuatae 'abi'abi neiana kohina muena aiamu kataona.” 33 Weiana murinai Paulo 'eka weianai ekapare. 34 Maearima baika Paulo kipokia tebahaeamo abomo tea'ikakauma. Baiatakiai hanona bakai hauna ha atana Dionusio, ia bakai 'ekana Areopago tipoki aina haukia ha, haeamona babi'e ha atana Damari mai maearima haeai baika abomo tea'ikakauma.

*17:3: (3) 'ao Mesia