18
Paulo Korintoai Eiroro.
Weiana murinai Paulo Atene aiarana ehabona eao Korinto aiarana. Weia Iuda hauna ha atana Akula ohi tebaitabu ahi, ia hanona Pontoai erama, bariu tainai mo atawana Priskila ohi Italiai temai, pokina rani weianai obia 'arana hauna atana Klaudio 'abi ebaibeni Iuda haukia ikoikiai Roma katehabona. Paulo eao ia keihanakia, weia kipokia temiaho mai teaka, pokina ia hanona parae itukia etai hauna ia terarua 'abakia. Paulo hanona beraura robe ikoikiai Iuda haukia ekia marea aonai pou namona 'abina terobahu aina pokina ena nuatae hana Iuda mai Helene haukia aokia keba kabanainakia katea'ikakauma.
Sila mai Timoteo Makedoniai temai murinai, Paulo hanona rani ikoinai 'abi weiakia eiroro ainakia Iuda haukia wairakiai ehina pouna weiana Iesu hanona bamauri hauna Keriso. Weiana ena 'abi teahu taeanakia mai herenai 'abi ki'a obokia tehina raninai eopuere ena habuni apurorokia eahu ahunakia, ehina benakia etibaha, “Wai kato'ari raninai weiana hanona wai kipomi emi beho, 'a au hanona behona a'i ka'arana. Bariu rani neianai keaoaina aonai au hanona rama haeai haukia herekia kaeao.” Ba marea ehabona eao rama haeai hauna ha atana Tito Iusto ena ituai ua'a kemiaho, ia hana Tirama nekuti aina hauna, mai ena itu hana marea herenai. Marea poki hauna Kerisopo mai ena itu haukia kipokia Obiapaka tea'ikakaumana haeamona Korinto haukia bo'okia abomo Paulo ena iroro aiana teona raninai tea'ikakauma mai teba'uere robenakia. Rabi ha aonai Obiapaka mahabanai ai Paulo ehina bena etibaha, “A'i kota'u, ia ko'abi to'o baihana a'i kounu. 10 Pokina Au hana oi heremuai. Tai ha oi a'i kea'i ki'ani'o. Aiara apa'uana neiana aonai au e'u maearima hanona ebo'o.” 11 Weiana buonai Paulo ihau hamona mai nawa 'abaihau weia emiaho Tirama ena 'abi maearima eba'iobinakia.
12 Kabana hauna Galio Akaia hanona eiha 'inina aonai, Iuda haukia temikiri haeamo Paulo tea'ina teaoaina bakai 'ekanai tehorotina. 13 Te'abi tetibaha, “Hau neiana hana maearima aokia niani taeara haeaiai Tirama katekuti aina Iuda haumai emai rauhubu kate'oatana.” 14 Paulo aba ke'abi aonai Galio ehore Iuda haukia ehina benakia etibaha, “Wai Iuda haumi, hau neiana beho ebabainakia 'ao hoahoa ki'a obokia ebabainakia raninai wai aiami ka'i taeana ketaina. 15 Ia neiana hana 'abi mai ata mai wai kipomi emi rauhubu atetuakia raninai, wai kipomi tomoba berona. Taba ṉahomakia hana au robakia a'i kahu.” 16 Weiana ia ena 'abiai Iuda haukia bakai 'ekanai teu'u ahinakia. 17 Ia ikoinai temikiri marea poki hauna Sostene tea'i 'inina bakai 'ekana wairanai teahuahu banaina. Iamo Galio hanona aka weiana robana a'i eahuna.
Paulo Emue Eao Suria Hanona Antioka.
18 Paulo wapu baika Korintoai emiaho murinai, uaho'abana ehabonakia Priskila mai Akula hanona ia te'abana kipokia aunohiai tebeau banai Suria teao. Aunohiai a'i tebeau ahi aonai Kenkrea aiaranai buina maikoina terehe obona pokina 'abi'uai ha Tirama wairanai ebabaina hauna ebaorena paunai. 19 Epesoai tekara'au aonai Paulo ehore Priskila mai Akula weia ehaobonakia. Ia ikupaiana eao Iuda haukia ekia mareai ekatoto weia Iuda haukia kipokia teroba ahu. 20 Weiana Iuda haukia Paulo tenoina herekiai rani homa'ana kemiaho, ia eubo. 21 Ia aba keka'a aonai ehina benakia etibaha, “Tirama kenuatae raninai kamue kamai heremi.” Epua aunohiai ehe'au Epeso ehabona. 22 Paulo Kaisareai ekara'au ba eao Ierusalemai ua'a Tirama ena marea haukia etoanakia epua eriri Antioka eao.
23 Weia Antiokai rani baika emiaho murinai eao Galatia mai Furugia hanokia maikoina aonai eka'a 'eka ha ha aokiai a'ikakauma haukia ikoinai ebataburanakia.
Apolo, Epesoai Eiroro.
24 Weiana Iuda hauna ha atana Apolo ia hanona Alesandereai erama hauna emai Epeso. Ia hanona 'abi'abi harai hauna abomo Puka robena 'abikia e'iobi harainakia hauna. 25 Ia hana Obiapaka ena ba'iobi taearanai 'iobi ea'ina mai Iesu pouna namokia berokia eba'iobiai mai aona tohanai eiroroai, iamo ia ena 'iobi hana Ioane ena ba'uere robeaimo epua. 26 Ia hanona mai nuako'ona Iuda haukia ekia marea aonai eiroro, Priskila mai Akula ia aiana teona raninai tebaka'ana teaoaina ekia ituai Tirama ena 'abi taearana tohana ia herenai tehinahina haraina. 27 Apolo enuatae keao Akaia aiarana raninai Epesoai ṯemiaho a'ikakauma haukia temikiri ia tebataburana, epua marere ha tererena eao Akaiai ṯemiaho a'ikakauma haukia herekiai, weiana ia keao weia raninai aonamoai katea'i taeana. Ia weia ekara'au raninai Tirama ena aoko'o hoanai tea'ikakauma haukia herekiai barai barai hauna tohanai eao. 28 Ia ena 'abi taburai hanona Iuda haukia mako wairakiai 'abi baihara taeai eba 'ehonakia, ia Puka robena 'abinai ebatoha tohana Iesu hanona bamauri hauna Keriso.