19
Paulo, Epesoai Eiroro.
Apolo Korintoai emiaho oho aonai, Paulo hanona Asia hanona oeokia ibuakiai ekabanai eao Epeso. Weia a'ikakauma haukia baika kipokia tebaitabu ahi. Paulo ebakainakia etibaha, “Toa'ikakauma aonai Auba Robe emai heremi, 'ao?” Ia te'abi, “Aha'i. Ai hanona Auba Robe 'abina uruna ha a'i tao 'apuana.” Ba ia ebakai muenakia etibaha, “Ba'uere robe tabanai teba'uere robenimi?” Ia te'abi tetibaha, “Ba'uere robe weiana Ioane e'uahina haunai teba'uere robenamai.”
Paulo e'abi etibaha, “Ioane ena ba'uere robe hanona raona kabe hoana. Ioane maearima ehina benakia ia murinai nimai hauna kate a'ikakaumana, weiana hanona Iesu.” 'Abi weiana teona raninai Obiapaka Iesu atanai teba'uere robenakia. Paulo imana ahakiai ehao'au aonai Auba Robe eriri ahakiai, ba temikiri maea haeai haeaiai te'abi'abi haeamona temahabanai Tirama pouna tehinana. Maearima weia haukia ikoinai hanona harau haea rua 'abana.
Nawa aihau aonai Paulo eao Iuda haukia ekia mareai maearima herekiai mai taburana e'abi 'abi Tirama ena obia aiarana pouna eba'iobinakia aokiai kebakabanaina paunai. Ia maearima baika hanona aokia teba pahihinakia a'i tea'ikakauma haeamona to'u wairakiai 'abi ki'a obokia tehina ba'iobi neiana Iesu katea'ikakauma taearana herenai. Ua buonai Paulo maearima weiakia ehabonakia, ia a'ikakauma haukia mo ebaka'anakia teao Turano ena marere ituna aonai ua'a rani ikoinai eba marerenakia. 10 Ihau rua hanona weia ebamarere, weiana Iuda haukia mai Helene haukia Asia hanonai ṯemiaho haukia maikoinai Obiapaka ena 'abi pouna teona.
Skeba Nahuna Auba Ki'a Obona Tebahobona.
11 Tirama ehore Paulo hiabu ebena hoa haeai 'akikia ebabai. 12 Maearima Paulo ena muko mai ena habuni ihai hauaninai temiaho haukia teaoainakia inawa haukia ahakiai tehore 'au hanona ekia inawa tenamo abomo aokiai auba ki'a obokia tekarahi.
13 Iuda haukia baika ekia aka hanona mea, ia aiara aokiai tekabanai kabanai Obiapaka Iesu atana tehinana tebahobona auba ki'a obokia kateba karahinakia. Ṉa tehinabe aihonakia, “Iesu weiana pouna Paulo neiroro aina hauna atanai nahinabe pahihini'o. Mokarahi!” 14 Iuda haukia ekia robe hauna apa'uana Skeba nahuna 'abaihau hamomo hanona aka neiana tebabaina. 15 Rani ha auba ki'a obona ekia 'abi ebamuena etibaha, “Au Iesu a'iobina, Paulo abomo a'iobina. Ia wai hanona tai?” 16 Ba hau weiana aonai auba ki'a obona nemiaho hauna erobo taea hau weiakia eba'ehonakia, ia etabura ki'a baha buonai, eahu ki'anakia, ena ituai tebeau ahi mai haukia abomo mai mani'akia. 17 Iuda mai Helene maearimakia Epesoai ṯemiaho haukia pou neiana teona raninai ikoinai teta'u ki'a, ba Iesu Obiapaka atana tebanamona 'ubi tohanai. 18 Tirama tea'ikakaumana haukia bo'ona temai ekia ki'a tebabai haukia tehina pounakia. 19 Weia nepu haukia bo'ona ekia mea pukakia temaiainakia, maearima wairakiai tehuhunakia. Puka weiakia 'arakia tebahuna hanona taha imabui (50,000) Kina*(19) Drakoma taha imabui. Drakoma hamona hanona silba koini hamona aka hauna wapu hamona 'arana. 'abana. 20 Taeara neianai hanona Obiapaka ena 'abi erama otaraina haeamona etabura hao tabura hao.
Paulo Aona Ea'ia'i Haraina Keao Ierusalema.
21 Taba neiakia ikoikiai terama murinai Paulo aona ea'ia'i haraina enuatae Makedonia mai Akaia hanokiai kekabanai keao Ierusalema. Ia kipona e'abi etibaha, “Kaeao 'uai weia, ba muriai hanona kaeao Roma abomo kaihana.” 22 Paulo ena baraibarai haukia rua Timoteo mai Erasto euhunakia te'uai teao Makedonia, ia Paulo hanona rani papana weia Asiai emiaho 'apua.
Epesoai Atetua Rarina Erama.
23 Rani weianai Obiapaka ena taeara paunai atetua rarina Epesoai erama. 24 Hau ha weia atana Demeterio ia hanona silba akana ebabaina, ena aka haukia tehore tirama babi'ena Atemi ena itu silbai temakanakia, aka weianai moni bo'ona tea'inakia. 25 Rani ha Demeterio ehore ena aka haukia mai maearima baika aka ihobona tibabaina haukia eaparinakia temai ia herena, ba ehina benakia etibaha, “E'u hau e, wai to'iobina aika hanona aka neianai eka moni namokia nahatabu ahi. 26 'A hau neiana Paulo hanona neia Epesoai mai Asia hanona maikoina aonai maearima bo'ona aokia nibakabanaina mai niba kaparenakia hanona aba toihana mai uruna tona, ia ni'abi tirama weiakia maearima imakia tibabainakia haukia hanona tirama tohakia aha'i. 27 Wairai ki'a ha kerama eka aka neiana atana namona hauna kea'i ki'ana, ia tirama babi'ena apa'uana Atemi ena marea mai ia kipona atana abomo kea'i ki'anakia. Ia hanona Asia hanona maikoina aonai mai hanopaka maikoina aonai ṯekuti aina hauna ena apa'ua aba ke'akauma 'abaea.”
28 Maearima to'una 'abi weiana teona raninai teopuere ki'a teio tetibaha, “Epeso haumai emai tirama babi'ena Atemi e, oi hanona oapa'ua ki'a baha!” 29 Aiara apa'uana aonai maearima maikoina teio raina temikiri Gaio mai Aristako tea'inakia. Maearima neiakia terarua hanona Makedonia haukia Paulo kipokia tekaoao kaoao haukia, maearima ikoinai ia teberinakia teaoainakia to'u ituna aonai. 30 Paulo ena nuatae kekarahi keao to'u haukia wairakiai, ia a'ikakauma haukia ia tekaiabuna. 31 Abonamo 'eka weianai poki haukia baika hanona Paulo ena 'iobi haukia, ia 'abi teuhuna eao Paulo herena teba'amena to'u ituna weiana aonai a'i kekatoto.
32 'A to'u haukia taba katebabaina hanona a'i te'iobina, maearima baika taba ha teioaina, baika hanona taba haeai mo ha teioaina. Iamo maearima bo'ona hanona a'i te'iobina taba buonai teao weia. 33 Iuda haukia baika hau atana Alesanda teaoaina maearima wairakiai tebakorotina. Alesanda imana ea'i taeana to'u haukia ekia io tebapuana, ba ia Iuda haukia beho a'i patehoaina maearima wairakiai kehinana. 34 Ia te'iobina Alesanda hanona Iuda hauna raninai, teio mue 'abi hamonamo tehina to'ona beraura hoana rua 'abana teio tetibaha, “Epeso haumai emai Tirama babi'ena Atemi e, oi hanona oapa'ua ki'a baha!”
35 Murinai aiara ena 'abi irerena hauna to'u haukia ehina benakia 'uri'uri katebapuana ba e'abi etibaha, “Epeso haumi e, hanopakai maearima ikoinai aba te'iobina Epeso hauka hanona tirama babi'ena Atemi ena Marea mai ia aubaubana weiana kupai emai hauna naha'imanakia. 36 Taba neiana hanona a'i kahabuniai aina hauna, ua buonai 'uri'urimi mepua. Haeamona noanoai taba ha a'i katobabai ki'ana. 37 Maearima neiakia tomaiainakia haukia hanona marea tabakia ha a'i tebainaoaina, haeamona eka tirama babi'ena herenai 'abi ki'a obona ha a'i tehinana. 38 'A Demeterio mai ena aka haukia kipokia ṯenuatae maearima ha beho 'ekanai kate horotina re'a, bakai ranikia hanona ṯemiaho mai bakai poki haukia abomo ṯemiaho, ia katehore beho weiana katetabuna. 39 Taba ha nemiaho robana katoahuna raninai, ua'a aiara haukia ekia to'u taearana tohanai katebaberona. 40 Poki haukia 'uri'uri neiana bariu nirama hauna paunai aika a'i temeba atetuanaka. Ua kehoma raninai ekia 'abi kahaba muena taearana aha'i, pokina to'u neiana hanona ena bero aha'i.” 41 Ia 'abi neiana ehinana murinai, to'u haukia maikoina euhunakia terama otaraina.

*19:19: (19) Drakoma taha imabui. Drakoma hamona hanona silba koini hamona aka hauna wapu hamona 'arana.