2
Kaha'ikakauma Tabura Bai'oi Kahaba'orona.
Au nanuatae wai kato'iobina au e'u aro'ari hanona aea homana wai paumiai, mai a'ikakauma haukia weiakia Laodikeai ṯemiaho haukia paukiai, mai au toha'u a'i teiha 'apuana'u haukia abomo paukiai. E'u raona tohana hanona aokia ketabura mai raona'auai katebahamomo, weiana aokia kea, obo kateobo harai keaomo Tirama ena 'abi bunikia kate'iobinakia, weiana hanona Keriso. Keriso aonai hanona aotipa mai aobero kepukia ikoikiai weia ebuninakia.
Au wai ṉahinabe aihonimi hau ha aoani 'abikiai a'i me'oinimi marikina. Au hau'u hanona wai heremiai aha'i, ia auba'u hanona wai heremiai, iamo emi aka hanona tebero abomo Keriso tua'ikakaumana mai taburami weiana naihanakia hanona naonamo.
Keriso Haunai Kotau To'o Hanona Mauri Tohana Koa'ina.
Ua buonai, wai Keriso Iesu aba toa'ina emi Obiapaka, bariu hanona ia aonai katomiaho. Wai katokori 'ini ia aonai matoha matiu 'anoai niramu 'abana, ia ahanai emi mauri katoba kori'auna matoha itu 'abana, pou namona taba'iobinimi a'ikakaumanai katotabura ba rani ikoinai ia katobanamona.
Kato'ima 'ima harainimi, hau ha kehore maearima ekia aotipa ba'iobikiai mai bai'oikia 'abikiai a'i me'oinimi, ba'iobi weiakia hanona maearima ekia aotipa hoahoakiai timai haeamona auba ki'a obokia hanopaka aonai tipoki haukia herekiai timai, ia Keriso 'eunai aha'i.
Pokina Tirama ena mauri hoahoana maikoina hanona Keriso hauanina aonai nemiaho. 10 Wai emi bahamomo Keriso aonai hanona mauri namona maikoinai aba toa'ina. Keriso hanona poki aubakia ikoikiai mai hiabu aubakia ikoikiai arakiai nemiaho. 11 Keriso aonai wai hanona aba itare toa'ina, itare weiana hanona maearima imakiai a'i tebabaina, ia itare weiana hanona hauani ena hoahoa ki'a obokiai herekiai katokapare, weiana hanona Keriso ena itare. 12 Wai emi 'uere robeai hanona Keriso kipokia tehorenimi, haeamona emi a'ikakaumai Keriso kipokia Tirama ena hiabuai tomikiri mue, hiabu weiana ehore Keriso 'ariai ebamikiri muena. 13 Wai hanona 'uainai aubai to'ari pokina emi ki'a paukiai mai wai rama haeai haumi hauanimi ki'a obona a'i tetarena, ia bariu Tirama ehore Keriso kipokia ebamaurinimi, eka ki'a ikoikiai ehina haonakia. 14 Eka babai ki'a obokia irere'au haukia buoka pahabua haukia ia ehore ekakinakia, ea'i obonakia matiu ibiri ropo ubinai ekoko 'aunakia. 15 Matiu ibiri ropo weiana 'ubinai Keriso ehore poki aubakia mai hiabu aubakia ekia hiabu ikoikiai ea'i boinakia ehe amatainakia maearima wairakiai eba haumaeanakia.
Aika Hanona Keriso Kipokia Aba Ha'ari.
16 Ua buonai hau ha aniani 'ao inuinu paukiai, marea tatukia, 'ao nawa koriahi aonamona tatuna, 'ao Beraura robena, weiakia paukiai a'i teme'uahinimi. 17 Taba weiakia ikoikiai hanona aiaiana 'abana wairai katerama, 'a tohatohana hanona Keriso. 18 Maearima weiakia kipokia aokia tiba'aiaunu bai'oina mai aneru ṯekuti ainakia haukia ekia raonaraona 'abikiai wai a'i temeba'ehonimi, weiakia hanona kipokia ekia mahabanai 'abi'abikiai tiapa, iamo anikia aha'i. 19 Ia hanona Keriso herenai te'eho, Keriso hanona hauani arana, ia ena iha'ini aonai hanona hauani maikoina nitabura, ibakai mai o'eo'e ikoinai nia'i 'ininakia, ba niapa'ua harai Tirama ena nuatae taearanai.
20 Wai Keriso kipokia auba ki'a obokia hanopaka ena mauri tipoki aina haukia herekiai aba to'ari raninai, taba buonai wai hanopaka ena rauhubu tua'i taeanakia ihobona matoha wai hanopaka 'euna, 21 ṯotibaha, “A'i katokai 'apuana,” “A'i katoani hobona,” “A'i katoa'i 'apuanakia”? 22 Weiakia ikoikiai hanona anikia kateaha'i abomo katepua pokina ia hanona maearima tebabai mai tiba'iobiai rauhubukia. 23 Rauhubu nahomakia ihaihakia hanona aotipa 'abikia 'abana, weiana maearima tihore aneru ṯekutiai taburanakia aokia tiba'aiaunu bai'oina kipokia hauanikia tiba haiaranakia, iamo aka weiakia hanona ekia baraibarai aha'i pokina raona ki'a obona maearima aonai kekarahi hauna keba'orona hanona a'i ketaina.