Paulo Ena Marere
KOLOSE
Haukia Herekiai
Puka Aona Irerena 'Abina
Kolose hanona aiara ha Asia hanonai, Epeso haukia herekiai. Paulo hanona a'i eao Kolose, iamo maearima baika euhunakia teao 'eka weianai teiroro, ba temai Koloseai. Paulo pou eona hanona maearima baika tenuatae ekia a'ikakauma katebahaeaina, ua buonai puka neiana ererena kebakori 'ininakia.
Ṉa ehinabe aihonakia, Keriso hanona taba ikoikiai 'arakiai hauna, mai ia ikupaiana mo kehore aika ikoikai kebamaurinaka. 'A taeara haeai baika hanona a'i kateba maurinaka, ia Keriso herenai kateberi parenaka. Pokina Keriso aonai hanona Tirama ehore taba ikoikiai ebaramanakia, haeamona Keriso ena aka ai hanona Tirama taba ikoikiai ea'i muenakia. Keriso hanona aika aokai nemiaho, ba aika nahamahamaha, mai nahanuatae Keriso ena hoahoa mai babai taikia kahatai. Paulo ehore puka neiana ererena, ba maearima rua ebenakia, Tukiko mai Onesimo, ba ia terarua teaoaina Kolose haukia tebenakia.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1.1-8)
b. Keriso ena mauri mai ena aka. (1.9—2.19)
c. Mauri mahamahana Keriso aonai. (2.20—4.6)
d. 'Abi orekia. (4.7-18)
1
Banamo 'Abina.
Au Paulo, Tirama ena nuatae paunai Keriso Iesu ena iuhubeau hau'uai naeao, mai uaho'abaka Timoteo ohi, Tirama ena robe haumi Koloseai ṯomiaho uaho'abamai Keriso tua'ikakaumana haumi ṯarere benimi. Ṯabahuba'ari Tirama aika Hamaka ena aoko'o hoana mai baibua hanona ahamiai kemiaho.
Paulo Ena Bahuba'ari Kolose Haukia Paukiai.
Ai wai paumiai ṯabahuba'ari ranikia ikoikiai, eka Obiapaka Iesu Keriso Hamana Tirama ṯabanamona. Pokina poumi aba taona, Keriso Iesu tua'ikakaumana abomo Tirama ena robe haukia ikoikiai turaona'au ainakia. A'ikakauma mai raona'au neiana hanona emi buabeniai nimai, buabeni weiana hanona wai 'eumi kupai nemiaho, ba neiana hanona 'abi tohana pouna namona aba 'uaina tona aonai toa'i 'inina, pou namona weiana hanona aba emai heremi. Hanopaka maikoinai pou namona neiana aba erama otaraina ni'omu mai nebua'a, ihobona wai Tirama ena aoko'o hoana 'uruna tona mai obona tobo haraina rani weiana kori'uaina emai mo bariu wai baiatamiai erama. Epafra herenai 'iobi weiana toa'ina, ia hanona emai raona'au hauna ai kipokia ta'ara ta'i, Keriso ena aka harai hauna wai heremiai ai atamaiai, ba ia ehore ai ehina benamai emi raona'au hanona Auba Robe aonai.
Keriso Ena Mauri Mai Ena Aka.
Ua buonai ai hanona wai paumiai ṯabahuba'ari to'o baihana rani weiana poumi taona aonai emai mo bariu. Ai Tirama ṯanoina Auba Robe kehore 'iobi mai aobero maikoina kebenimi, Tirama ena aotipai kebabonunimi ena nuatae kato'iobina. 10 Ba wai hanona Obiapaka ena nuatae maurinai katomiaho, weiana ia aona ibanamona akakia ikoikiai katobabai, aka namokia haeai haeai ikoinai katobabai buabuami katerama ba emi 'iobi Tirama herenai hanona keapa'ua. 11 Ena hiabu ikoinai weiana ena nuabi hiabunai nimai haunai keba taburanimi ba wai katokori 'ini katobakiro ikoikiai aokiai mai aonamomi. 12 Abomo hamaka katobanamona, ia hauna ehore eba'orunimi itau weiana ena robe haukia kipokia katoa'ina ena ea aiarana aonai. 13 Tirama ehore wapura ena hiabu aonai eba maurinaka, haeamona emaiainaka nahuna weiana niraona'au aina hauna ena obia aiarana aonai. 14 Weiana Iesu paunai*(14) 'ao ia aruarunai aika ebamaurinaka eka ki'a ehina haonakia.
15 Keriso hanona a'i nahaihana Tiramana ihaihana, ia erama'uai ba terama tabakia ikoikiai 'ubikiai. 16 Pokina Keriso paunai Tirama ehore taba ikoinai kupai mai hanopakai ebaramanakia, nahaihanakia tabakia mai a'i nahaihanakia tabakia, obia haukia, hiabu haukia, poki haukia, mai rauhubu haukia, weiakia kupa tipoki aina haukia Tirama ehore taba ikoikiai ebaramanakia ia paunai mai ia 'euna. 17 Keriso hanona aba emiaho ba taba ikoikiai terama, ba ia paunai taba ikoikiai 'ekakiai ṯemiaho. 18 Keriso hanona 'ara, Tirama ena marea haukia hana hauani, ia hanona mauri pokina 'ari mikirimue hobohobona, ua buonai taba ikoikiai aokiai ia hanona waira 'akinai. 19 Weiana hanona Tirama kipona ena nuataeai, ia kipona ena mauri mai ikoina nahuna aonai kemiaho. 20 Ba Tirama enuatae nahuna paunai taba ikoinai kupai mai hanopakai keba hamomonakia katemai ia herena. Nahuna matiu ibiri ropo ubinai e'ari hanona baibua ebabaina.
21 'Uaina raninai wai mai Tirama hanona baiatami epa'a ena 'ou haumiai toao pokina emi babai mai raona ki'a paukiai. 22 Ia bariu hanona nahuna hauanina ena 'ari paunai bahamomo akana ebabaina ba wai keaoainimi robe haumiai katoao wairanai katomahamaha mai emi beho 'abikia a'i kehinanakia. 23 Ua buonai a'ikakauma hanona wai emi mauri a'enai keao, weianai katokori 'ini harai pou namona aba tona hauna ena buabeniai a'i tomoibiu. Pou namona neiana hanona maearima ikoikiai herekiai teiroro aina hanopaka aonai, weiana ehore au Paulo eaoaina'u aka hau'uai naeao.
Paulo Eaka 'ari Tirama Ena Marea Haukia Paunai.
24 Bariu e'u hauhaiara wai paumiai hauna naonamo aina. Au Keriso ena hauhaiara harina ehabona ia hauanina weiana Tirama ena marea haukia paukiai hauna hauani'uai nahoaina. 25 Tirama ehore au ena marea haukia ekia aka hau'uai ebaona'u, hoa neiana ebena'u ena poki hanona wai kabarainimi, Tirama ena 'abi kairoro aina keaomo kabaore haraina 'eka maikoina aonai. 26 Ena 'abi weiana hanona 'uainai emai bariu maearima ikoikiai herekiai ebunina, ia bariu hanona ebawaira tina haraina ena robe haukia herekiai. 27 Tirama enuatae ena raona bunina rama haeai haukia herekiai ebawaira tina hanona aea enuabi aiho hauna ena maearima keba'iobi ainakia, raona bunina weiana hanona Keriso wai aomiai nemiaho hauna, ba wai hanona ena nuabi katobuabena kipokia katowatena. 28 Ai hanona Keriso pouna ṯairoro aina maearima ikoikiai herekiai, aotipa haeai haeai ṯarobenakia mai ṯaba'iobinakia weiana maearima ikoinai katenamo harai Keriso aonai ba katabaibeni Tirama wairanai. 29 Aka neiana paunai au naka'ari mai naro'ari Keriso nihore tabura mai hiabu au ao'uai hauna nibaibeni.

*1:14: (14) 'ao ia aruarunai