4
Rani Ikoinai Katoaonamo Obiapaka Aonai.
Weiana buonai, uaho'aba'u e, wai naraona'au ainimi haumi mai naraona ki'a bahanimi haumi hanona e'u aonamo mai e'u apa. Wai hanona ua katokori 'ini aiho Obiapaka aonai au a'abi ihobonai.
Euodia nanoina mai Sunutuke nanoina, terarua aokia katebahamomona Obiapaka aonai. Oi iebebe hamona habuana haumu, e'u nuatae babi'e neiakia rua kobarainakia, pokina ia hanona au kipokia taka haeamo pou namona paunai, abomo Klemento mai au 'aba'u kipokia taka haeamo haukia, ia atakia hanona Tirama ena mauri pukana aonai nemiaho.
Rani ikoinai katoaonamo Obiapaka aonai. Haeamona nahinabe muenimi. Katoaonamo!
Emi rabo harai maearima ikoinai wairakiai katobawaira tinana. Obiapaka hanona aba kemai. Aomi a'i kearo 'ari taba ha herenai, ia taba ikoikiai aokiai bahuba'ari mai nuatae ai Tirama katonoina mai aomi namonai. Tirama ena baibua hanona maearima ena 'iobi etara haona, weianai aomi mai emi raona raona keiha 'inina Keriso Iesu aonai.
Uaho'aba'u e, 'abi orena neiana. Aka nahomakia katoraona 'ini, aka namokia mai maearima atakia tibanamona akakia ikoikiai, toha tabakia, mariki tabakia, bero tabakia, aokia namo tabakia, raona'au tabakia, ibanamo tabakia. Au here'u ai to'iobina, toa'ina, 'uruna tona hauna, 'ao here'u ai toihana hauna katobahobona. Weiana baibua Tiramana heremiai kemiaho.
Paulo Pilipo Haukia Ekia Baibeni Ea'ina Namo 'Abina Ehinana.
10 Obiapaka aonai naonamo ki'a baha, pokina wai au toraona muena'u paunai, a'iobina 'uainai toraonana'u, ia katobaraina'u taearana aha'i. 11 E'u uraru 'abina a'i nahinana, pokina aba amarereaina taba ikoikiai aokiai aea kamamata aihona here'u ai nemiaho hauna naonamo aina. 12 Au a'iobina taba nahanuatae aonai aea kamauri aiho, abomo au a'iobina taba ena bo'o aonai aea kamauri aiho, taba bunikia aba amarere ainakia ikoikiai aba amamata ainakia, ani'ari 'ao mare'a, obia 'ao uraru. 13 Keriso nihore hiabu nibena'u, ia aonai taba ikoinai katabura ainakia.
14 Ia e'u haiara aokiai toa'i turina'u hanona enamo ki'a baha. 15 Wai Pilipo haumi e, to'iobi haraina pou namona airoro aina popounai weia Makedonia ahabona raninai wai Tirama ena marea haumi Pilipoai haumi mo kipokia habarai barai baibeni hoanai. 16 Ia au Tesalonika ai amiaho raninai, rani baika barai barai totiu ahinakia temai here'u. 17 Beruberu a'i natabuna ia buabua natabuna wai ibanamomi buabuana. 18 Au taba ikoinai aba a'inakia, here'u taba aba ebo'o, emi baibeni Epaprodito imanai totiuahi haukia aba a'inakia, weiana hanona timikia namokia mai baibeni tabakia Tirama aba ea'i taeanakia eaonamo ainakia. 19 E'u Tirama kehore tokapu tabakia kebeni muenimi Keriso Iesu nuabina aonai kohu namokia tohakiai kebabonunimi. 20 Aika Hamaka Tirama herenai nuabina kemiaho banai banai. Amen.
Banamo 'Abina Orena.
21 Keriso Iesu ena robe haukia ikoikiai herekiai banamo katobenakia. Uaho'abaka here'u ai ṯemiaho haukia ekia banamo tibenimi. 22 Robe haukia ikoikiai neia mai baika obia 'arana Kaisa ena ituai ṯemiaho haukia abomo banamo tibenimi.
23 Nabahuba'ari Obiapaka Iesu Keriso ena aoko'o hoana hanona aubami ai kemiaho.