3
Keriso Ia'ikakaumana Paunai Bero Kebenaka.
'Abi orenai, Uaho'aba'u e, Obiapaka aonai katoaonamo! 'Abi hamona neiana narere mue rere muena, ia a'i nabaoao, pokina wai kebarainimi.
Aka ki'a haukia waeha 'abakia weiakia kato'ima 'ima harainakia titare 'abaeanakia haukia herekiai kato'ima harainimi. Ia aika hanona itare hauka tohaka, aika Tirama nahakuti aina ena Auba Robeai, Keriso Iesu nahapaina, hauani ena hoahoa a'i naha a'ikakaumanakia. Au abomo hauani hoahoana ia'ikakaumana a'iobina. Au arama 'oru'oru'u ai wapu 'ababani aonai tetarena'u. Isaraela maearima'u, Beniamina ena itubu hau'u, Heberu hau'u toha'u. Iuda ekia rauhubu i'imanai au hanona Parisea hau'u. E'u tabura maikoina abakarahina Tirama ena marea haukia a'oatanakia. Rauhubu aka bero i'imanai au hanona a'i abeho 'apua. Iamo 'uainai namo tebena'u tabakia bariu Keriso paunai ki'a obokia nahinanakia. Neiakia mo aha'i. Taba ikoikiai au naraonanakia anikia aha'i, Keriso Iesu e'u Obiapaka kaha'iobi haraina hanona taba apa'uana. Au taba ikoinai ane'enakia hamarai abaonakia pokina Keriso ka'ina paunai, ia aonai ketabu ahina'u. Au kipo'u rauhubu ia'inai bero ha a'i atabu ahina, ia Keriso ia'ikakaumanai. Tirama kehore bero kebenaka ia'ikakaumana paunai. 10 Au nanuatae Keriso kipona mai ena mikiri mue hiabuna ka'iobina, mai ia ehaiara aina ihobona au abomo kaonobaina, ena 'ari taearanai au abomo ka'ari. 11 Weianai au nabuabena 'ari ai mikiri mue maurina ka'ina.
Paulo Puana Ebeaubena.
12 Au a'i na'abi taba ikoinai aba a'ina 'ao aba abaore haraina. Au nau'u ohona mo ka'ina hauna naraonana, weiana hanona Keriso Iesu kipona aba ea'ina'u hauna. 13 Uaho'aba'u e, au a'i naraonana 'uai tabana aba a'ina. Ia taba hamomona naro'ari aina, e'u aka muri'u ai hauna nareana, waira'u ai hauna mo natabura aina, 14 puana nabeau bena 'ara'u ka'ina. 'Ara weiana hanona Tirama eaparina'u Keriso Iesu aonai kupai mauri ka'ina.
15 Ikoikai aba a'ikakaumai hatabura hauka hanona ua paharaona aiho. Ia wai baika taba haeai turaonana raninai, Tirama kehore neiakiai abomo aomi kebaeanakia. 16 Aika taba aba ha'iobina hauna mo taearanai kahaka'a.
17 Uaho'aba'u e, e'u babai ihobonai katoka'a, emai aka mai 'abi tia'i taeanakia haukia katoiha harainakia. 18 'Uainai rani bo'okia ahina benimi bariu abomo mai haihai'u nahina benimi, bo'ona 'akina hanona ekia mauriai Keriso ena 'ari matiu ibiri ropo ai hauna herenai 'ou haukiai tiao. 19 Ekia mauri puana hanona 'ari, pokina ekia tirama hanona hauani ena nuatae tabakia. Ia ekia apa hanona haumaea tabakia, aokia hanona hanopaka tabakia mo tiraonanakia. 20 Ia aika hanona kupa maearimaka eka aiara tohana hanona weia, aika ibamaurika hauna Obiapaka Iesu Keriso naha 'imana kupa ai kemai mue. 21 Ia kehore taba ikoinai kemaiainakia kepoki ainakia, hiabuna weianai hauanika ki'a obona kebahaeaina ia hauanina mai nuabina ihobonai.