2
Keriso Aona Ihobonai Ha Ha 'Aiaunuai 'Abami Kipokia Katobapa'uanimi.
Na'iobina emi bahamomo Keriso herenai nibataburanimi, mai ena raona'au ai nibarainimi. Wai Auba Robe ai tubahamomo, emi aoko'o mai rabo harai 'abami herekiai. Weiana paunai nabahi ahinimi, raona hamonai e'u aonamo katobapa'uana, raona'au hamonai katomiaho haeamo, auba hamonai mai nuatae hamonai. Kipomi taba ha a'i katobabaina bai'oata ai 'ao apa ai, ia ha ha 'aiaunu ai 'abami katoba apa'uanakia. Ha ha kipomi emi namo a'i katotabuna, ia 'abami ekia namo katotabuna.
Keriso Iesu aona ihobonai wai abomo katoa'ina.
Keriso hanona taba ikoinai
Tirama ihobonai nemiaho,
iamo Tirama ohi peihobo
hauna a'i eraonana.
Kipona taba aha'i 'abanai ebaona,
ta'ara'i haunai eao,
maearima ihobokiai erama.
Maearima ihobo hobonai
eao aonai,
kipona e'aiaunu aina,
Tirama aiana eona eao mo e'ari,
weia matiu ibiri ropo 'ubinai e'ari.
Weiana buonai Tirama ehore
ea'i taeana 'ubi 'akinai,
ata ebena ata ikoikiai 'ubikiai.
10 Kupa ai, hanopaka ai mai
hanopaka ba'anai haukia ikoikiai
Iesu atanai katekai pehu.
11 Maearima ikoinai pinakiai
katehina pouna Iesu Keriso
hanona Obiapaka,
Hamaka Tirama ibanuabina.
Maearima Herekiai Katoea Bihiu 'Abakia.
12 Ua buonai, e'u raona'au haumi e, kipokia hamiaho aonai aia'u toka'aina, ia bariu heremiai a'i namiaho ia rani ikoinai aia'u katoka'ainakia emi mauri akana katobaore haraina mai ta'umi mai 'ururu 'ururumi weiana hanona taba apa'uana. 13 Pokina Tirama hanona wai aomiai niaka ena nuatae taearanai kipomi katobabaina mai hiabuna.
14 Taba ikoinai atetuai 'ao baihara taeai a'i katobabainakia. 15 Weiana buonai wai a'i katobeho a'i katoki'a, Tirama nahuna namomiai katoao, wai hanona beho mai po'o hanopakana aonai ṯomiaho, ia herekiai katoea matoha bihiu kupai 'abakia, 16 weianai mauri 'abina katobawaira tina haraina.*(16) 'ao katoa'i 'inina. Keriso ena mai mue raninai au kapa, a'i abeau 'abaea mai a'i aro'ari 'abaea.
17 Emi a'ikakauma akakia robekia katobaibeni Tirama herenai hauna ahanai au aruaru'u pekiki oioi pa'ari matoha robe ibaibeni 'abana. Au kaonamo mai au wai kipokia kahaonamo haeamo. 18 Taeara ihobonai wai abomo katoaonamo mai wai au kipokia hamaonamo haeamo.
Timoteo Mai Epaprodito.
19 Obiapaka Iesu nenuatae raninai nabuabena, Timoteo aba kauhuna kewahi heremi, weiana au abomo poumi kaona raninai katabura. 20 Pokina hau ha ia ihobona here'u ai aha'i, ia kipona mo hanona au ao'u ea'ina wai keiha 'ini harainimi. 21 Maearima ikoinai kipokia ekia nuatae tabakia titabu ia Iesu Keriso 'eunai aha'i. 22 Ia wai to'iobina Timoteo hanona maearima aea homana, ia kipona ebatohana matoha miori ha hamana ebaraina 'abana ebaraina'u, tararua tabahamomo pou namona akana tababaina. 23 Weiana buonai e'u buabeni hanona taba here'u ai aea perama aiho paihana, ba ia kauhu biaina kewahi heremi. 24 Obiapaka aonai naraonana ketaina au kipo'u abomo aba kawahi heremi.
25 Ia au naraonana ena namo hanona uaho'abaka Epaprodito kauhu muena kewahi heremi, tararua taka haeamo mai tahuari haeamo, ia hanona wai emi iuhubeau hauna wai touhuna e'u nuatae akakia kebabai. 26 Ia hanona ikoimiai niraona ki'a bahanimi aona niaro'ari pokina pouna tona ia hanona neinawa. 27 'Abi tohana ia einawa ki'a herekai mo pe'ari. Ia Tirama ehore eaoko'o aina ia herenai mo aha'i au abomo eaoko'o aina'u, e'u ao haiara a'i meapa'ua marikina. 28 Weiana buonai e'u nuatae apa'uana hanona nauhuna kewahi heremi, weiana ia katoiha muena raninai aomi kenamo, mai au e'u ao aro'ari hanona ke'aera. 29 Obiapaka atanai ia katoa'i taeana mai aonamomi, maearima ua homakia hanona katomariki ainakia. 30 Pokina Keriso ena aka paunai herekai mo pe'ari, ia ena mauri ereana hanona emi barai barai akana here'u ai epua hauna ia ebaorena.

*2:16: (16) 'ao katoa'i 'inina.