Paulo Ena Marere
PILIPO
Haukia Herekiai
Puka Aona Irerena 'Abina
Pilipo hanona aiara apa'uana ha Makedonia ai (Iuhubeau 16), Paulo ehore pou namona eiroro aina 'ekana. Weiana murinai, eao 'eka ha hanona wapura ituai tekapo totona, ba pou eona hanona maearima baika tehore Pilipo haukia ekia a'ikakauma tibahaeaina. Iamo puka neiana aonai hanona atetua weiakia a'i kahatabu ahinakia. Paulo ena a'ikakauma hanona Iesu aonai ehoroti tohana, ua buonai ia hanona aona namonai. Paulo ena mauri aonai hanona ehau haiara, euraru mai hauani tabakia enuatae ainakia.
Ua buonai puka neiana irerenai hanona Paulo enuatae namo 'abina apa'uana kebaibeni pokina Pilipo haukia ekia barai barai ia herenai hanona eapa'ua ki'a baha paunai. Mai taba ha hanona, Paulo ena nuatae apa'uana hanona ekia a'ikakauma kebatabura muenakia katekori 'ini, pokina a'i temeraona Paulo hanona bariu aba wapura itu aonai ba a'i temeaoko'o mue. Paulo ia nehina benakia, beruberu weiana Tirama herenai tetabu ahina hanona mauri mahamahana ba weiana hanona Keriso aonai tetabu ahina. Paulo ena nuatae apa'uana hanona Pilipo haukia Keriso ena hoahoa mai ena babai katea'inakia katemauri ainakia. Weiana Keriso kipona aona eba'aiaununa, ba aka weiana Tirama ehore ia ebena hauna katebaore haraina.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1.1-11)
b. Paulo kipona ena mauri pahihikia. (1.12-26)
c. Mauri Keriso aonai hauna. (1.27—2.18)
d. Timoteo mai Epaprodito ohi ekia 'abi. (2.19-30)
e. 'Ou haukia mai ki'a 'abi'abikia. (3.1—4.9)
f. Paulo mai ena hau Pilipo haukia. (4.10-20)
g. 'Abi orekia. (4.21-23)
1
Banamo 'Abina.
Paulo mai Timoteo, ai Keriso Iesu ena ta'ara ia'ina haumai, marere neiana ṯarerena niwahi wai robe haumi ikoimiai Pilipo ai ṯomiaho Keriso Iesu tua'ikakaumana haumi mai iha'ini haukia mai tibarainakia haukia kipokia heremi. Ṯabahuba'ari Tirama aika hamaka mai Obiapaka Keriso Iesu ekia aoko'o hoana mai baibua hanona ahamiai kemiaho.
Paulo Ena Bahuba'ari Pilipo Haukia Paukiai.
Rani ikoikiai naraonanimi aonai e'u Tirama nabanamona. E'u bahuba'ari ai hanona mai aonamo'u nabahuba'ari wai ikoimiai paumiai, pokina emi a'i turi pou namona akana herenai ia'i ramana raninai emai mo bariu. Weiana buonai aba a'iobina Tirama aka namona weiana aomiai ebaramana hauna aka weiana nibabaina keao mo Keriso Iesu ena mai mue raninai kebaore haraina. Taeara neianai e'u raonaraona ikoimiai heremiai hanona ebero, au hanona wai naraona to'o baihanimi, pokina bariu au nawapura aonai abomo pou namona auhore aina abakori haraina ranikiai ikoikiai toa'i turina'u Tirama ena aoko'o hoana aonai. Au Keriso Iesu aonai ikoimiai aea naraona'au aihonimi hanona Tirama ne'iobina.
E'u bahuba'ari hanona neiana. Emi raona'au hanona pekupu to'ona 'iobiai mai aoberoai, 10 weiana paunai wai hanona taba namokia tohakia katotina'anakia, aomi kemahamaha mai beho a'i katoa'ina keao mo Keriso ena mai mue raniai, 11 aka bero buabuakia Iesu Keriso 'eunai temai haukiai katobonu, weianai Tirama ena nuabi ibawaira tinana mai ibanamona.
Paulo Wapura Itunai Emiaho Pou Namona Ibarainai eao.
12 Uaho'aba'u ikoimiai e, au nanuatae kato'iobina taba weiana here'uai erama hauna hanona pou namona ibarainai eao. 13 Pokina obia 'arana Kaisa ena itu i'imana haukia ikoinai mai maearima ikoinai te'iobina au hanona Keriso paunai wapura itunai namiaho. 14 Au nawapura paunai, uaho'abaka bo'ona Obiapaka niba nuako'onakia, a'i tita'u Tirama ena 'abi ṯehinana mai taburakia.
15 'Abi tohana Keriso pouna ṯeiroro aina aonai baika hanona mai wamurukiai mai baiarakiai, ia baika hanona aokia namokiai. 16 Baika neiakia hanona raona'auai ṯeiroro aina pokina te'iobina aka neiana Tirama ebena'u hanona pou namona kauhore aina. 17 Baika weiakia hanona Keriso pouna aokia namokiai a'i ṯeiroro aina, ia ekia nuatae hanona atakia patebapa'ua, mai ekia raona hanona wapurai namiaho aonai e'u haiara patebapa'uana. 18 'Abina aha'i. Bai'oiai 'ao tohakiai ṯeibiu ibiu, ia taba apa'uana hanona Keriso pouna aba ṯeiroro aina, neiana paunai au naonamo. 'E, au hanona kaonamo to'ona.
19 Au a'iobina weiana emi bahuba'ari ai abomo Iesu Keriso Aubana ena baraibarai ai, taba here'u ai erama hauna kehore ibamauri'u ai keao. 20 E'u nuatae apa'uana mai e'u buabeni hanona neiana e'u aka aokiai a'i kahaumaea, ia 'uaina raninai ihobonai bariu abomo panuako'o harai, mauriai 'ao 'ariai re'a rani ikoikiai hauani'u ai Keriso atana kabapa'uana. 21 Pokina e'u mauri aonai hanona Keriso, e'u 'ari ai abomo namo katabu ahina. 22 Ia hauani maurinai kamiaho aka namokia kababai mo raninai, ia a'i na'iobina aeana hauna katina'ana. 23 Au hanona 'eka rua baiatanai namiaho, nanuatae mauri neiana kahabona kaeao Keriso herena, weiana hanona kenamo here'u ai. 24 'A mauri'u ai namiaho hanona taba apa'uana tohana pokina kabarainimi paunai. 25 Aba a'iobi haraina hanona neiana, au hanona 'eka'u ai kamiaho, mai wai ikoimiai kipokia kahabahaeamo emi a'ikakauma ibapa'uanai mai aonamomi paunai. 26 Weiana buonai au kamue kamai heremiai raninai, wai hanona Keriso Iesu aonai emi aonamo keapa'ua au pau'uai.
27 Taba apa'uana hanona neiana, Keriso ena pou namonai kipomi hoahoa namonai tomobaka'a harainimi. Weiana kawahi kaihanimi 'ao a'i kawahi re'a poumi mo paona, wai hanona raona hamonai tukori 'ini ṯohuari pou namona ia'ikakaumanai. 28 Taba ikoinai ti'oatanimi haukia a'i katota'u ainakia katotabura. Weiana hanona ia ekia 'ari hoana, ia wai heremiai hanona mauri hoana Tirama herenai nimai. 29 Keriso paunai eberuberu benimi hanona ia ia'ikakaumana mo kipona aha'i, ia paunai katohau haiara. 30 Wai abomo tua'i turina'u huari neiana aonai, weiana hanona 'uainai toihana'u ihobona, bariu abomo pou tuona au nahuari oho mo.