6
Miori Uaho Mai Hama Hina.
Miori mai uaho e, hinami hamami aiakia katoka'ainakia, pokina neiana katobabaina hanona ebero Obiapaka wairanai. Hinami mai hamami katomariki ainakia. Weiana hanona Puka robena ena rauhubu 'abina kori'uaina haeamona mai 'abi'uaina. 'Abi'uai hanona neiana, emi mauri kenamo mai hanopakai emi miaho maurina hanona kehoma'a.
Hama hina e, nahumi a'i katoba opuerenakia, ia Obiapaka ena bairobe ai mai ena ba'iobi 'abikiai katoba apa'uanakia.
Ta'ara'i Hauna Mai Poki Hauna.
Ta'ara'i haumi e, hanopakai tipoki ainimi haukia aiakia katoka'aina mai marikimi abomo aomi tohakiai mai ta'umi, ihobona Keriso aiana tuka'aina 'abana. Kateihanimi aokia katoba aonamonakia paunai a'i katoaka, ia Tirama ena nuatae akana katobabaina mai aomi ikoinai, ihobona Keriso ena ta'ara tua'ina haumi 'abana. Aomi namonai katoaka, ihobona Obiapaka ena aka tubabaina 'abana, ia maearima ekia aka 'abana aha'i. Pokina wai aba to'iobina Obiapaka hanona ta'ara'i haukia 'ao ta'ara a'i tia'i haukia re'a maearima ha ha aka namokia tibabai haukia 'arakia kebenakia.
Poki haumi e, taeara ihobonai katobabai harai emi ta'ara'i haukia herekiai, ia a'i katobata'unakia, kato'iobina ia mai wai emi poki hauna hanona hamona kupai nemiaho, ia hanona maearima ikoinai ekia babai ihobokiai mo neihanakia ia tai ha'i nitaina.
Tirama Ena Huari Tabakia Kahabatotonakia.
10 E'u 'abi orena hanona neiana, Obiapaka kipokia katobahamomo ena hiabuai kebahiabunimi, ena taburai katotabura. 11 Tirama ena huari tabakia ikoinai haumiai katoba totonakia, ba tiaporo ena aotipa akakia katokaiabu harainakia. 12 Pokina aika hanona maearima a'i nahahuarinakia, ia auba ki'a obokia weiakia auba ekia poki haukia, hiabu aubakia, hanopaka wapurana neiana tipoki aina aubakia, mai huari aubakia ki'a obokia kupa mai hanopaka baiatanai ṯemiaho haukia kipokia nahahuari. 13 Weiana buonai bariu Tirama ena huari tabakia ikoikiai katoa'i taeanakia haumiai katohore 'aunakia, pokina rani ki'a obona kemai raninai wai hanona aba katokori 'ini, ba huari weiakia katobaore harainakia murinai hanona 'ekamiai katokoroti mai taburami.
14 Ua buonai katokori 'ini, 'abi tohana katohinana hanona huami ihaina huamiai katohai 'inina, mai aka bero hanona haharami i'aeana haharamiai katohore 'auna. 15 Mai katoba'oru harai pou namona weiana baibua nibaramana hauna katoiroro aina aomi ikoinai hanona emi tamaka 'abana katoaba'auna. 16 Weiakia ahakiai rani ikoinai a'ikakauma ketina katoa'i taeana, weiana hau ki'a obona ena paki mai irubakiai nibakokinimi hanona katoba'oronakia. 17 Tirama ena bamauri hanona katoa'i taeana emi huari baurabauranai keao, mai Tirama ena 'abi weiana Auba Robe nibenimi hauna katoa'ina emi karebai keao. 18 Rani ikoinai Auba Robe ena hiabuai katobahuba'ari, taba haeai haeai ahakiai mai emi nuatae ikoikiai bahuba'ari ai Tirama katonoina. Aomiai neiana kemiaho katomaha no'a rani ikoinai Tirama ena robe maearimakia ahakiai katobahuba'ari. 19 Au abomo aha'uai katobahuba'ari, weiana rani tabakiai au kairoro ranikiai Tirama 'abi kebena'u weianai hanona kanuako'o pou namona aonai tebuni 'abikia kabawaira tinanakia. 20 Au hanona Tirama kipona euhuna'u pou namona neiana kairoro aina ba weiana paunai au wapura itunai namiaho mai tabiri'u, katobahuba'ari weianai panuako'o pou namona pairoro aina Tirama ena nuatae ihobonai.
21 Tukiko, uaho'abaka raona'auna mai Obiapaka ena ta'ara ia'ina hauna namona, taba ikoinai aba kehina benimi weianai wai aba kato'iobina au hanona aea homa'u haeamona taba nababaina. 22 Nauhuna niwahi heremi ena poki hanona neiana, wai kato 'iobina ai hanona aea homamai, weianai aomi peba taburanakia.
23 Nabahuba'ari Hamaka Tirama mai Obiapaka Iesu Keriso katehore ekia baibua, raona'au mai a'ikakauma uaho'abamai ikoimiai katebenimi. 24 Tirama ena aoko'o hoana hanona ikoimiai weiami eka Obiapaka Iesu Keriso turaona'auai to'ona haumi heremiai kemiaho.