5
Ea Maurina Aonai Kahaka'a.
Weiana paunai tomobahobo Tirama ihaihanai tomoao, pokina wai hanona Tirama nahuna mai ena raona'au. Ba kipomi ha ha katoraona'au ainimi Keriso aika eraona'au ainaka 'abana. Aika paukai ia kipona ena mauri ebaibeni beruberu tabana timina 'orimona mai ki'a ia'i obokia tabanai eao Tirama wairanai.
Wai baiatamiai nabau, raona ki'a obokia mai uhore 'abi'abikia ha pinamiai a'i katohina 'apuana a'i katobabainakia, pokina neiakia hanona a'i tebero Tirama ena maearima robekia herekiai. Abomo 'ori ki'a obokia, bapo'opo'o 'abikia, mai 'abi 'ai'ai 'abikia, weiakia hanona a'i tebero wai heremiai, ia Tirama herenai banamo 'abikia katohina hanona enamo. Wai pato'iobina hanona penamo, nabau, raona ki'a 'ao uhore hauna hanona kaiba'uku nekuti aina hauna, ba maearima uahomana hanona ena itau aha'i Keriso mai Tirama ekia obia aiarana aonai.
Hau ha ena po'o 'abikiai a'i ke'oinimi, pokina taba neiakia paukiai Tirama ena aohaiara kemai weiakia aia a'i tiona haukia herekia. Weiana paunai wai hanona maearima uahomakia kipokia a'i katobaihau. 'Uainai wai hanona wapura aonai tomiaho, ia bariu wai hanona Obiapaka ena ea aonai ṯomiaho, ua buonai wai hanona ea maearimamiai katoao. Ea buabuana hanona raona namokia, aka berokia, mai 'abi tohakia maikoina nibawaira tinana. 10 Ua buonai tomobahobo Obiapaka aona ibaonamona akana taba hauna kato'iobi haraina. 11 Maearima wapura akakia weiakia anikia aha'i tibabainakia haukia kipokia a'i katobaihau, ia katoba karahinakia aka weiakia hanona beho akakia. 12 Weiana taba bunianai tibabai haukia ihinakia hanona mai haumaeakia buonai a'i kahinana. 13 Ba taba ikoinai kahamai ainakia ea aonai hanona katekere harai. 14 Pokina taba ikoinai tiwaira tina harai haukia hanona eai tiao. Neiana paunai ṉa ti'abi aiho,
“Parua haumu e,
mono'a, 'ariai momikiri,
ba Keriso oi kebaeani'o.”
15 Weiana paunai emi miaho maurina hanona kato'ima haraina, po'opo'o haukia 'abakiai a'i katoao ia aobero haukia 'abakiai katoao. 16 Bariu aka ranikia ebenimi haukia a'i katobaore 'abaeanakia, pokina rani neiakia hanona rani ki'a obokia. 17 Weiana buonai po'opo'o ai a'i katoao, ia Obiapaka ena nuatae aea homana hauna kato'iobi haraina.
18 Waini beinai a'i katoinu 'ari, weiana hauna kehore wai kea'i ki'animi, ia 'ekanai Auba Robe mehore mebabonunimi. 19 'Abami kipokia tubahamomo aonai Salamoai, huiai, mai auba huikiai kato'abi'abi, aomiai Obiapaka katohui aina mai katobanamona. 20 Rani ikoinai eka Obiapaka Iesu Keriso atanai banamo 'abina Hamaka Tirama kahabena taba ikoikiai paukiai.
Hawainibe Mai Marea.
21 Ha ha kipomi 'abami aiakia katoka'ainakia ihobona Keriso tumariki aina 'abana.
22 Babi'e e, atawami aiakia katoka'ai ihobona Obiapaka aiana patoka'aina 'abana. 23 Pokina hau hanona babi'e kepoki aina ihobonai mo Keriso marea nipoki aina 'abana. Tirama ena marea haukia to'una hanona ia hauanina, ba ia kipona hauani weiana nibamaurina. 24 Bariu hanona Tirama ena marea haukia Keriso aiana nika'aina ihobonai babi'e abomo taba ikoikiai aokiai atawakia aiakia kateka'ainakia.
25 Hau e, atawami katoraona'au ainakia ihobona matoha Keriso marea haukia eraona'au ainakia, weiana ia kipona ena mauri ebaibeni ia herekiai 'abana. 26 Neiana ebabaina hanona Tirama ena marea haukia beiai eba'uerenakia mai Tirama ena 'abiai ebamaha mahanakia haeamona ebarobenakia Tirama 'euna. 27 Pokina Tirama ena marea haukia ikoinai weiana hanona kenamo harai abomo keiroro harai mai behona keaha'i, ia a'i kemani'a mani'a 'ao a'i kemaruru ki'a baika uahomakia herenai kateaha'i, weiana hauna ia kea'ina 'eunai keao. 28 Taeara neiana ihobonai hau atawakia kateraona'au ainakia, matoha kipokia hauanikia tiraona'au aina 'abana, hau atawana niraona'au aina hauna hanona kipona abomo niraona'au aina. 29 Weiana hau ha kipona hauanina a'i ni'oatana, ia nibanianina nia'ia'i haraina, ihobona mo Keriso ena marea haukia nibanianinakia ne'imanakia 'abana. 30 Pokina aika a'ikakauma hauka hanona Keriso hauanina puapuakia. 31 Puka robenai ṉa terere aihona, ‘Neiana paunai hau hanona hamana hinana kehobonakia, atawana ohi katebahamomo, ba terarua hauani hamonai kateao.’ 32 Neiana hanona 'abi bunina apa'uana, ia au hanona Keriso mai ena marea haukia robakia ṉahuna katebahamomo. 33 Neiana buonai wai hau ikoimiai atawami katoraona'au ainakia ihobona kipomi turaona'au ainimi 'abana. Haeamona babi'e abomo atawana kemariki aina.