4
Kahabahamomo Keriso Hauanina Aonai.
Au Paulo Obiapaka ena aka ababaina buonai wapura itunai tekaiabuna'u, ba wai Tirama eaparinimi haumi nabahi ahinimi ia ena nuatae maurinai katomiaho. Rani ikoinai kato'aiaunu, katomamata, katobakiro, raona'auai ha ha emi puma 'ekakiai katobarai barai. Auba Robe bahamomo weiana ebenimi baibua ai ebahamomonimi hauna kato'ini bena. Weiana Keriso hauanina hanona hamona, Auba Robe abomo hamona, ihobonai mo Tirama eaparinimi ebahamomonimi buabeni hamona weiana aonai katomiaho. Obiapaka abomo hamona, a'ikakauma abomo hamona, 'uere robe abomo hamona. Tirama abomo hamona, ia hanona maearima ikoikai Hamaka, ia hanona maearima ikoikiai arakiai, mai maearima ikoikiai aokiai niaka, abomo maearima ikoikiai aokiai nemiaho.
Ia Keriso aika ha ha ena ibeni haeai tohakia ebenaka, aoko'o hoana weiana hanona kipona ena nuatae ihobonai ewatenakia maearima ha ha ebenakia. Puka robenai ṉa erere aihona,
“Ia ekara'au eao 'ubi 'akina raninai,
wapura haukia eaoainakia
mai maearima beruberu
ebenakia.”
Sal 68.18
'Abi neiana ‘Ia ekara'au eao 'ubi’ anina hanona taba? Weiana anina hanona ia aba eriri 'uai eao hano benunai. 10 Eao hano benunai hauna haeamona ekara'au emue eao kupa 'ubina 'akinai hanona ena obiai 'eka maikoinai mai taba ikoikiai kebahu abunakia paunai. 11 Ia hauna kipona ibeni ena robe haukia ebenakia hanona baika iuhubeau haukiai kateao, baika mahabanai haukia kateao, baika ebaneria haukiai kateao, baika hanona iroro haukiai mai baika bamarere haukiai kateao. 12 Keriso ibeni weiakia ebaibeni hanona Tirama ena robe maearimakia ikoikiai keba'orunakia marea akakia ibabaikiai, marea ketabura kekori 'ini weiana hanona Keriso hauanina. 13 Taeara neianai aika ikoikai kahamai kahabahamomo Tirama Nahuna kaha'ikakaumana mai kaha'iobina keao mo Obiapaka aonai kahakiro harai, Keriso ena hoahoa namona maikoina ihobonai kahaeao. 14 Ba aika hanona miori papakia 'abakiai a'i kahaeao, maearima weiakia ekia bai'oi 'abikiai mai ekia iriara ai a'i kate'oinaka matoha baura 'abana keabuao abuaonaka. 15 Ia aika raona'au ai 'abi tohana kahahinana hanona taba ikoikiai aokiai aika kahapa'ua Keriso 'abanai kahaeao, ia hanona aika eka ara hauna. 16 Keriso aonai hanona hauani maikoina eara'au haeamo abomo hauani maikoina hanona ibakai nihore nia'i 'inina ba hauani puapuakia ha ha ikau ena aka ai tibarai barai tiaka, weiana hanona hauani maikoina raona'auai kipona nibapa'uana nibakori 'inina.
Mauri Mahamahana Keriso Aonai.
17 Ua buonai Obiapaka atanai au wai nahina benimi abomo naba raonanimi, bariu wai emi miaho maurina hanona a'i keao rama haeai haukia ekia mauri 'abana, ia ekia raona hanona anikia aha'i. 18 Ia aokia hanona tewapura abunakia. Tirama ebaibeni maurina hanona ia herekiai aha'i, pokina ekia raonaraona aha'i mai ekia ao tubu paunai. 19 Ia taba tibabaina hauna a'i tihaumaea aina hoahoa ki'a obokia tibabai, abomo hoahoa 'opukia ṯenuataeai ki'a bahanakia.
20 Ia wai Keriso pouna hanona ua a'i tomarereai aihona. 21 Aba'iobina wai Keriso pouna tona abomo 'abi tohana weiana Iesu aonai nemiaho hauna taearana teba'iobinimi. 22 Ua buonai hauanimi 'ai'aina weiana mauri ki'a obona taearanai eba miahonimi hauna katobakuri ahina, weiana hauani ena nuatae bai'oikia tihore kipona nia'i ki'ana. 23 Aomi mai emi raonaraona hanona katobamaha mahanakia. 24 Hauani mahamahana katobatotona, weiana hanona Tirama ihaihanai erama hauna 'abi tohanai ebero mai erobe.
25 Ua buonai wai ikoimiai bai'oi katohabona, heremi haukia herekiai 'abi tohakia katohina, pokina aika ikoikai hanona hauani puapuakia ha ha Keriso hauanina hamona aonai. 26 Aomi tiopuere raninai kato'ima 'ima harainimi ki'a a'i katobabaina, beraura maikoina aomi mai opuerekia katomiaho hanona a'i kenamo. 27 Satani 'ekana a'i katohorena. 28 Nibainao hauna bainao mehabona meaka kipona taburanai aka namona mebabaina, ba weianai uraru haukia kebarainakia. 29 Pinamiai 'abi ki'a obokia ha a'i katohina 'apuana, ia 'abi namokia katohina, aiami tiona haukia kebarainakia katetabura, ba emi 'abi tohinana hauna kehore namo kebenakia. 30 Tirama ena Auba Robe aona a'i katobaoko'ona, ia hanona Tirama ena batoha hoana wai heremiai keao rani weiana kemai hanona kebamaurinimi. 31 Baibata nuaki'a opuere baiara mai 'uahi'uahi neiakia katohabonakia, haeamona baki'a raonaraonakia haeai haeai katohabonakia. 32 Ia 'abami ha ha herekiai katorabo harai mai aomi keberuberu, ba ha ha 'abami ekia ki'a katohina hao, ihobona Tirama ehore Keriso paunai emi ki'a ehina haonakia 'abana.