3
Paulo Rama Haeai Haukia Ekia Iroro Hauna.
'Eka neiana buonai, au Paulo nahina benimi au hanona Keriso Iesu ena aka paunai nawapura wai rama haeai haumi emi namo itabuna paunai. Pa'e wai 'uru aba tona Tirama ena aoko'o hoanai aka neiana ebena'u wai ibaraimi taearanai. Tirama ena raona bunina hanona here'uai ebawaira tinana, ba au ahore arere 'uai 'abi bita 'aki aokiai. Weiana katotuabina raninai, e'u 'iobi Keriso ena raona ebuni tabana a'ina hauna aba kato'iobina. Rani 'uaikia aokiai hanona Tirama raona bunina neiana maearima a'i eba'iobinakia, ia bariu hanona Tirama ehore ena Auba Robeai ena iuhubeau haukia robekia mai ena mahabanai haukia robekia herekiai ebawaira tinana. Ebuni tabana hanona neiana, pou namona paunai rama haeai haukia Keriso Iesu aonai Iuda haukia kipokia Tirama ena banamo hamona katea'i haeamona, hauani hamonai keba haeamonakia, ba 'abi'uai weiana Tirama ebenakia Keriso Iesu paunai hauna katea'i haeamo. Tirama ena aoko'o hoana paunai ena hiabu ao'uai eaka taearanai pou namona ihinana hau'uai aeao. Tirama ena maearima ikoinai baiatakiai au hanona taba aha'i 'abana, iamo Tirama aoko'o hoana neiana ebena'u hanona rama haeai haukia herekiai Keriso ena obia eapa'ua ki'a baha mai a'i kepua hauna pouna kairoro aina. Taba ikoinai ebabainakia Tiramana ena raona bunikia 'uaina raninai emai mo bariu ihau bo'okia aba teao aonai ehore bunina hauna aea kebakarahi aihona hanona au kahore kahina pounakia maearima ikoikiai herekiai. 10 Weiana buonai bariu Tirama ena marea maearimakia paukiai poki anerukia mai hiabu aubakia weiakia kupai ṯemiaho haukia abomo Tirama ena aotipa haeaihaeai kate'iobina. 11 Neiana hanona aba wa'i baha Tirama eraonana eka Obiapaka Keriso Iesu aonai kebabaina hauna ebabaina. 12 Aika Keriso aonai ia naha a'ikakaumana paunai kahatabura mai nuako'oka kahaeao Tirama wairanai. 13 Ua buonai nanoinimi, au wai paumiai ṉahau haiara hauna aomi a'i kebaoao, pokina weianai wai emi nuabi katotabu ahina paunai.
Keriso Ena Raona'au Kato'iobina.
14 Weiana paunai Hamaka wairanai nakaipehu nabahuba'ari, 15 rama ikoinai kupai mai hanopakai hanona ia herenai terama mai atakia ebaibeni, 16 Tiramana nanoina, ia ena obia tabakia nuabikia aokiai Auba Robe hiabunai aubami keba taburanakia, 17 ba emi a'ikakauma paunai Keriso wai aomiai kemiaho. Au nabahuba'ari wai raona'au aonai katoramu mai katokori 'ini harai. 18 Weiana wai Tirama ena robe haukia ikoikiai kipokia tabura katoa'i haeamona, Keriso ena raona'au ena mata mai ena homa'a, ena ro'e mai ena 'oura aea homana hauna kato'iobi haraina. 19 Ba kato'iobina, Keriso ena raona'au hanona ekabanai ki'a baha ba aika eka 'iobi, weiana Tirama ena taba ikoikiai kebabonunimi.
20 Aika aokai niaka Tiramana ena hiabu hanona pahanoina 'ao paharaona tabakia ikoikiai kebenaka ketaina. 21 Tirama ena nuabi hanona Tirama ena marea haukia aokiai mai Keriso Iesu aonai rani ikoinai kemiaho keaomo banaibanai! Amen.