2
Keriso Kipokia Mauri Ebenaka.
'Uainai wai hanona to'ari emi beho mai emi ki'a paukiai. Weia tomiaho aonai hanopaka neiana ena hoahoa taina totai abomo Tiaporo weiana kupa mai hanopaka baiatakia nipoki aina hauna aiana toka'a aina, aubana hanona bariu Tirama aiana a'i tika'aina haukia aokiai niaka. 'Uainai aika ikoikai abomo ia ihobokia hauanika ekia nuatae taikia hatai, ekia hoahoa mai ekia raona ki'a obokia hababai, maearima ikoinai ihobona ramai aika hanona Tirama ena opuere ihoaina hauka.
'A Tirama ena aoko'o eapa'ua, ena raona'au rarina herekai paunai, weia eka beho paukiai aba ha'ari hauka Keriso kipokia mauri mahamahana ebeni haeamonaka. (Tirama ena aoko'o hoanai wai bamauri toa'ina.) Keriso Iesu aonai Tirama ehore ia kipokia ebamikiri haeamonaka, kupai ia kipokia ebamiati haeamonaka. Weiana hanona ena rabo harai ebaihanaka Keriso Iesu aonai, ena aoko'o hoana aea eapa'ua aiho kebawaira tinana bariu mai waira ranikiai maearima kate'iobina paunai. Pokina Tirama ena aoko'o hoana paunai wai Keriso toa'ikakaumana hanona eba maurinimi. Neiana hanona wai kipomi emi taburai aha'i, ia Tirama ena beruberu. Aka harai paunai aha'i, ua buonai tai ha kipona a'i keapa. 10 Aika hanona Tirama ebabainaka, Keriso Iesu aonai ebaramanaka aka namokia ibabaikia paunai, weiana Tirama aba eba'oru baihana hanona aika ua kahamauri aiho.
Aika Kahabahamomo Keriso Aonai.
11 Ua buonai tomoraonana, 'uainai ramai hanona wai rama haeai haumi, weiakia itare haukia ṉa tehoma haukia hanona wai teaparinimi ‘itare aha'i haumi’. (Weiana hanona hauani ahanai mai maearima imakiai tebabaina.) 12 Tomoraonana, rani weianai wai hanona Keriso a'i to'iobina, Tirama etina'anakia haukia Isaraela haukia baiatakiai wai hanona aha'i, wai 'eka haeai haumi. Haeamona 'abi'uai rauhubuna herenai wai maearima 'etemi, hanopakai emi buabeni aha'i, mai heremiai Tirama aha'i aonai tomiaho. 13 Wai 'uainai atau'ai tomiaho haumi, bariu hanona Keriso Iesu aonai ia aruarunai emaiainimi Tirama herena. 14 Keriso hanona aika eka baibua, ia hauaninai Iuda haukia mai rama haeai haukia baiatakiai ikaiabu i'aeana tabana etapana, terarua ebahamomonakia, 15 ia Iuda ekia rauhubu weiana mai rauhubu 'abikia tererenakia tabakia ikoikia ebaorenakia. Pokina Iuda haukia mai rama haeai haukia terarua hanona ia kipona aonai rama mahamahanai kebaramana, taeara neianai baibua ebabaina. 16 Haeamona matiu ibiri ropo ahanai Keriso ehore rama rua neiakia ebahamomonakia ebairarao ainakia Tirama herenai. Neianai hanona ekia bai'oata ebapuana. 17 Keriso emai wai rama haeai haumi atau'ai haumi heremiai baibua pouna namona eiroro aina haeamona herenai Iuda haukia abomo herekiai baibua pouna namona eiroro aina. 18 Keriso paunai aika ikoikai Iuda mai rama haeai haukia Auba Robe hamonai kahaeao Hamaka herena.
19 Ua buonai wai bariu hanona maearima 'etemi aha'i 'ao aru haumi aha'i, wai hanona Tirama ena maearima robekia kipokia itubu hamomona mai Tirama ena itu maearimami. 20 Wai hanona itu 'abana, iuhubeau haukia mai mahabanai haukia tebakorina hauna ahanai wai tokori 'au, Keriso Iesu ia kipona itu kupuana piharanai eao. 21 Keriso aonai itu tabakia maikoina niara'au nikori niapa'ua marea robeai niao Obiapaka aonai. 22 Ia aonai wai rama haeai haumi abomo Iuda haukia kipokia itu hamonai nibakori haeamonimi Tirama ena miaho 'ekanai keao ena Auba Robe aonai.