Paulo Ena Marere
EPESO
Haukia Herekiai
Puka Aona Irerena 'Abina
Puka neiana ena poki hanona ṉahomana. Tirama ena nuatae hanona taba ikoikiai kupai mai hanopakai Keriso aonai katebahaeamo. Weiana Keriso hanona taba ikoikiai 'arakia haunai keao (1.10). Haeamona Tirama ena nuatae hanona kipona ena maearima keberi no'anakia, ba ekia mauri maikoina hanona Keriso kipokia katebahaeamo, weiana aokia hanona kehamona.
Puka neiana iro'ana kori'uainai hanona Paulo ehore ao namonai e'abi tabura, maearima keba'iobi harainakia Iesu katea'ikakaumana, ba katebahaeamo ihobona a'ikakauma haukia to'una hamona. Pokina Iesu ena aka namona ahanai hanona Tirama maearima ebamaurinakia, ba Auba Robe kebenakia, weiana hanona ia ikupaiana kehore ena maearima ekia aka namokia kebabainakia ena 'abi ihobokiai (1.4). Iro'ana ibaruanai hanona Paulo ni'abi, maearima Keriso kipokia tebahaeamo hanona aokia kehamona haeamona Tirama ena taeara tainai katetai.
Puka neiana aonai hanona Paulo 'abi ibabatai bo'ona ebaibeni maearima keba'iobi harainakia, weiana ekia bahaeamo Keriso kipokia hanona maearima to'una hamonai tiao, matoha hauani hamona 'abana (4.16), 'ao matoha itu 'abana (2.19-21). Puka neiana kahatuabi haraina hanona Tirama ena nuatae ena maearima ekia taba namokia kebabainakia hanona kaha'iobi harainakia.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu (1.1-2)
b. Keriso mai Tirama ena marea haukia. (1.3—3.21)
c. Mauri mahamahana Keriso aonai. (4.1—6.20)
d. 'Abi orekia. (6.21-24)
1
Banamo 'Abina.
Au Paulo, Tirama ena nuatae paunai Keriso Iesu ena Iuhubeau hau'u ai naeao, wai robe haumi Epeso ai Keriso Iesu tua'ikakaumana haumi narere benimi. Nabahuba'ari Tirama aika Hamaka mai eka Obiapaka Iesu Keriso ekia aoko'o hoana mai baibua hanona ahamiai kemiaho.
Keriso Paunai Tirama Taba Namokia Kebenaka.
Tirama eka Obiapaka Iesu Keriso Hamana kahabanamona! Tirama hanona aika Keriso aonai ebanamonaka, auba ena banamo ikoinai kupa ai hauna aba ebanamo ainaka. Hanopaka a'i ebabai bahana raninai, Tirama ehore Keriso aonai aba etina'anaka ia 'euna, weiana ia wairanai kaharobe mai ki'a ha a'i kahababaina. Ena raona'au ai Tirama hanona aba eraona 'uaina aika ena bakiro miorikiai kahaeao Iesu Keriso paunai, ena raona weiana hanona ia ena nuatae mai ena aonamo. Tirama kahabanamona ia hanona ena aoko'o hoana ebenaka ena nuabi aonai, aoko'o weiana hanona Nahuna niraona'au aina paunai aika ebeni 'abaeanaka.
Keriso e'ari aruarunai eka ki'a aba ehina hao mai bamauri aba ha'ina. Tirama ena aoko'o hoana hama ua eobia aiho, ia ebenaka hauna eapa'ua ki'a baha. Ena 'iobi mai ena aobero maikoinai, Tirama ena raona bunikia 'uainai eraonana hauna ebawaira tinana aika herekai mai aonamona, raona weiana hanona aba eba'oruna Keriso paunai kebabaina. 10 Weiana Tirama ena raona eraonana wapuna ketaina raninai, ebabai tabakia ikoikiai keba hamomonakia kupa mai hanopaka tabakia ikoikiai 'arakiai hanona Keriso mo ikupaiana kepoki.
11 Tirama hanona ena nuatae ihobonai taba ikoikiai ebabainakia, ena raona aba eba'oruna hauna paunai aika ea'i taeanaka ia ena maearima tohakai kahaeao Keriso aonai. 12 Weiana paunai ai Keriso herenai emai buabeni nemiaho 'uai haumai hanona etina'anamai, Tirama ena nuabi katabanamo haraina.
13 Wai abomo 'abi tohana 'uruna tona raninai Tirama ena maearimai toao, pouna namona weiana hanona wai ibamaurimi. Haeamona Keriso toa'ikakaumana ba Tirama ena 'abi'uai Auba Robena ebenimi, weiana hanona ibatoha hoana wai ia 'eunai toao. 14 Auba Robe hanona ibatohana hoana kori'uaina Tirama kehore e'abi'uai tabakia aika kebenaka abomo ia kehore ena maearima kebamaurinakia. Tirama ena nuabi hamabanamona.
Paulo Ebahuba'ari Epeso Haukia Paukiai.
15 Weiana paunai, au abomo emi a'ikakauma Obiapaka Iesu herenai hauna mai emi raona'au Tirama ena robe haukia ikoikiai herekiai hauna 'uruna aba aona, 16 wai paumiai banamo 'abina Tirama nabeni to'ona. E'u bahuba'ari aokiai wai atami nahinana, 17 Tirama nanoina, eka Obiapaka Iesu Keriso Hamana nuabina kehore Auba Robe kebenimi kebaotipanimi abomo Tirama heremiai kebawaira tinana, weiana wai hanona Tirama kato'iobi haraina. 18 Haeamona Tirama nanoina, aomi mahakia kebano'anakia ena ea katoihana ba kato'iobina, weiana ia eaparinimi haumi emi buabeni hanona taba, mai banamo namoabukia e'abi'uai ainakia Tirama ena robe haumi katoa'ina hauna hanona aea keapa'ua aiho. 19 Ba kato'iobina Tirama ena hiabu rarina 'akina weiana aika a'ikakauma hauka herekai niaka hauna eapa'ua ki'a baha ena pua aha'i. 20 Tirama ena hiabu weiana hanona Keriso aonai eaka ba 'ari haukia baiatakiai ebamikirina eaoaina kupai weia Tirama itipana tainai ebamiatina. 21 Keriso hanona aba 'ubi 'akinai kupa tabakia apa'uakia ikoikiai 'ubikiai, poki haukia, hiabu haukia, tabura haukia, obia haukia ikoikiai 'ubikiai, mai ia atana hanona aba 'ubi 'akinai ata ikoikiai 'ubikiai, hanopaka neiana maurina aonai abomo mauri weiana wairai kemai hauna ikoikiai 'ubikiai. 22 Tirama ehore taba ikoikiai Keriso 'apuna panabana ba'anai ehorotinakia abomo Tirama ena marea haukia ikoikiai arakiai ebaona ba taba ikoikiai kepoki ainakia. 23 Tirama ena marea haukia hanona Keriso hauanina, 'eka maikoinai aonai taba ikoikiai ua nibabonu aihonakia.