13
'Abaka Ha Ha Kaharaona'auai To'onaka.
Wai ha ha kipomi katoraona'auai to'o baihanimi uaho'aba hamona 'abana Keriso aonai. A'i katoreana, baki haukia hanona katoa'i taeanakia emi ituai, pokina baika tehore ekia ituai baki haukia tea'i taeanakia aonai aneru tea'i taeanakia, ia kipokia hanona a'i te'iobina.
Wapura itukiai tekaiabunakia haukia katoraonanakia, ihobona wai abomimo ia kipokia patekaiabunimi 'abana. Maearima tihore tiba haiaranakia haukia abomo kato raonanakia, ihobona wai abomimo tuhaiara 'abana.
Maearima ikoikiai hawainibe katemariki aina hanona kenamo. Hau mai babi'e atawami kipokia emi hawainibe hoana kato'ima haraina hanona kenamo, pokina Tirama kehore maha porepore maearimakia abomo hawainibe aonai tinabau ki'a maearimakia hanona kebabakainakia.
Moni a'i katonuatae ai ki'a bahana ia taba heremiai ṯemiaho haukia mo katoa'i aomi kenamo, pokina Tirama e'abi etibaha,
“Au hanona a'i kahabonimi abomo
a'i kareanimi, aha'i 'akina.”
Deu 31.6
Ua buonai mai taburaka kaha'abi kahatibaha,
“Obiapaka hanona au ibarai'u
hauna, au a'i kata'u.
Maearima taba katebabaina
au here'uai?”
Sal 118.6
'Uainai te'uai ainimi Tirama ena 'abi teba'iobi ainimi haukia kato raonanakia. Ekia mauri katoraonana aea temiaho aiho eao mo te'ari, ba ekia a'ikakauma hoana katobahobo hoboaina.
Iesu Keriso hanona warani, bariu abomo mara a'i kehaeai keaomo banaibanai. Ba'iobi 'abikia haeai haeai a'i katehore taeara namonai a'i katebaka'a parenimi. Namona hanona Tirama ena aoko'o hoana kehore aomi keba taburanakia, aniani rauhubukia a'i katoba apa'uanakia. Pokina weiakia aniani rauhubukia tea'i taeanakia haukia hanona namo ha a'i tetabu ahina.
10 Aika hanona mai eka itara robena, weiana hanona matiu ibiri ropo 'ubinai Iesu e'ari hauna, robe haukia weiakia paraboa aonai ekia robe akakia tibabai haukia katemai eka itara robena weianai kateaniani hanona ekia bero aha'i. 11 Pokina mahi aruarukia hanona robe hauna apa'uana eaoainakia erobe ki'a baha 'ekana aonai etotoainakia ki'a ia'iobokia paunai, 'a hauanikia hanona eaoainakia aiara parabuna murinai ehuhunakia. 12 Ihobonai Iesu abomo kipona aruarunai maearima ekia ki'ai kebamaha mahanakia paunai aiara parabuna murinai ehau haiara e'ari. 13 Ua buonai aika abomo ia herena kahaeao, aiara parabuna murinai ia ehaumaeaina hauna kipokia kaha haumaea haeamo. 14 Hanopaka neiana aonai aika eka miaho banaibanai aiarana ha aha'i, aika hanona aiara weiana wairai nimai hauna naha'imana. 15 Ua buonai aika rani ikoinai Iesu atanai Tirama banamo kahabena, aika kahahore pinakai ia atana kahapaina, weiana hanona aika eka baibeni tabana Tirama 'euna. 16 Aka namokia abomo 'abami ibaraikia akakia a'i kato reanakia, pokina aka uahomakia hanona baibeni tabakia Tirama niaonamo ainakia.
17 Ṯe'uai ainimi haukia aiakia katoka'aina mai ṯenuataeai akakia katobabainakia. Pokina ia tihore wai ṯe'imanimi Tirama wairanai mai ta'ukia, a'i tioro. Aiakia katoka'aina hanona mai aonamokia ekia aka katebabaina, ia mo aiakia a'i katoka'aina raninai mai raona raonanakia kateaka, ba weiana 'eumiai hanona baraibaraina aha'i.
18 Rani ikoinai katobahuba'ari ai ahamai ai. Ai ṯaraona haraina aomai tohakia hanona tebero pokina taba ikoikia aokiai tanuatae aka berokia katababai. 19 Au nanoinimi kato bahuba'ari tabura Tirama keuhuna'u kawahi biai heremi.
Banamo 'Abina Orena.
20 Baibua Tiramana ehore Obiapaka Iesu 'ari haukia baiatakiai ebamikirina, ia hanona miaho banaibanai 'abi'uaina apa'uana aruaruna ekiki oioi ba mamoe 'ima hauna apa'uanai eao. 21 Au nabahuba'ari, Tirama neiana kehore taba namokia ikoikiai kebenimi pokina ena nuatae akana katobabaina paunai, Iesu Keriso atanai ia niaonamo aina akana aokai kebabaina. Keriso herenai nuabi kemiaho banaibanai. Amen.
22 Uaho'aba'u e, marere neiana arere benimi 'abikia hanona a'i tehoma'a, ia e'u batabura 'abikia neiakia katoa'i taea tohanakia. 23 Naba'iobinimi uaho'abaka Timoteo wapura itunai aba tebakarahina, ia pemai biai raninai tararua patawahi pataihanimi.
24 Ṯe'uai ainimi haukia ikoikiai mai Tirama ena maearima ikoikiai herekiai e'u banamo 'abina katohina benakia. Weia Italia ai ṯemiaho haukia ekia banamo 'abina ṯetiu ahina heremi.
25 Tirama ena aoko'o hoana hanona ikoimiai heremiai kemiaho. Amen.