Marere
IAKOBO
Ererena Hauna
Puka Aona Irerena 'Abina
Puka neiana aonai 'abi namokia ṯemiaho. Iakobo puka neiana ererena Tirama ena maearima keba'iobinakia taeara namokia neiakiai kateka'a. 'Abi ibabataikia bo'ona ererenakia maearima kebarainakia raonaraona mai aotipa katea'inakia mai ena 'abi kate'iobi harainakia. Iakobo hanona e'abi harai, maearima ha nia'ikakauma hauna hanona a'i kea'ikakauma 'abaea, ia hanona babai namokia maearima herekiai kebabai, pokina babai weiakia ia nibatohana ena a'ikakauma hanona etabura mai enamo.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1.1)
b. A'ikakauma mai aobero. (1.2-8)
c. Uraru hauna mai kepu hauna. (1.9-11)
d. Baihobo aonai. (1.12-18)
e. Aia o'o mai aka babai. (1.19-27)
f. A'itaeana hoana. (2.1-13)
g. A'ikakauma mai aka. (2.14-26)
h. A'ikakauma hauna mai maeana. (3.1-18)
i. A'ikakauma hauna mai hanopaka. (4.1—5.6)
j. 'Abi orekia. (5.7-20)
1
Banamo 'Abina.
Au Iakobo, Tirama mai Obiapaka Iesu Keriso ekia ta'ara ia'ina hau'u, marere neiana narerena niwahi Tirama ena maearima ikoimiai torama otaraina hanopaka haeai haeaiai ṯomiaho haumi heremi, e'u banamo 'abina nabenimi.
A'ikakauma Mai Aobero.
Uaho'aba'u e, atetua haeai haeai katekara'au heremi hanona aonamo tabanai katobaonakia. Pokina ṯo'iobina, atetua katehore emi a'ikakauma katehobona, weiana hanona wai emi bapahihi keba apa'uana. Emi bapahihi ena tabura ikoinai kebawaira tina haraina, weianai katobero 'aunimi, katonamo harai toha mai taba ha herenai a'i katokapu.
Wai ha aobero okapu raninai Tirama konoina, ia hanona a'i nibaibata maearima ikoikiai niberuberu benakia, ia kehore aobero kebeni'o. Ia Tirama konoina raninai koa'ikakauma aomu a'i kekai'au kai'au. Hau ha aona kekai'au kai'au hanona matoha roio roio 'abana, baura nihore niabuna niaoaina nimaiaina. Hau uahomana hanona a'i keraonana ia taba ha Obiapaka herenai kea'ina. Pokina aona nibaruana hauna ena aka ikoikiai aokiai hanona taeara hamonai a'i kekori 'ini.
Uraru Hauna Mai Obia Hauna.
Tirama kehore uaho'abaka uraruna ha kea'i taeana 'ubiai raninai keaonamo wairai. 10 'A Tirama kehore uaho'abaka niobia hauna kebaririna raninai ia abomo keaonamo, pokina obia weiana hanona ke'akauma matoha tubu taitaina ni'ororo ni'eho 'abana. 11 Beraura nitae, nirara kokopuna nihore tubu niba'ororona taitaina ni'eho ena nuabi abomo niore. Ihobonai obia hauna ena kepu nitabuna aonai ua ke'ari aiho.
Baihobo 'Abikia.
12 Atetua aokiai nibapahihi hauna hanona keaonamo, pokina atetua aonai etabura ekabanai buonai mauri banaibanai weiana Tirama e'abi'uai aina ia tiraona'au aina haukia herekiai hauna kea'ina. 13 Baihobo aokiai hau ha a'i ke'abi, “Tirama nihobona'u.” Pokina ki'a Tirama kehobona hanona a'i ketaina, abomo Tirama hanona hau ha a'i nihobona. 14 Baihobo hanona hau ha kipona ena nuatae ki'a obona nihore aona niana ba ni'oina paunai nirama. 15 Nuatae ki'a obona nihore ki'a nibaramana, ki'a ni'omu 'au niapa'ua ba buabuana nirama hanona 'ari.
16 Uaho'aba'u ki'ami e, raona weiana a'i kebahaoreanimi. 17 Beruberu tabakia namokia ikoikiai mai ibeni tabakia bero 'aukia ikoikiai hanona 'ubiai timai, weiana ea tabakia ebabainakia Tiramana herenai timai, ia hanona a'i nihaeai abomo aiaia 'abanai a'i neibiu. 18 Kipona ena nuatae paunai ena 'abi tohanai ebaramanaka, ba taba ikoikiai ebaramanakia baiatakiai aika hanona wairai.
Aia O'o Mai Aka Babai.
19 Uaho'aba'u ki'ami e, neiana kato'iobi haraina, maearima ikoinai 'abi ionai katenoanoa, ia ihinanai hanona katemahari mahari mai opuereai abomo katemahari mahari. 20 Pokina hau ha ena opuere hanona Tirama ena nuatae maurina berona aonai kemauri hauna a'i kebaraina. 21 Ua buonai hoahoa 'opukia ikoinai mai babai ki'a obokia ikoikiai aomiai ṯemiaho haukia tomone'e 'akaumanakia, ia Tirama ena 'abi weiana aomiai ebatona hauna wai kebamaurinimi hauna tomoa'i taeana mai 'aiaunumi.
22 Tirama ena 'abi tuona hauna akana katobabaina, ia 'abimo tuo'o 'abaeana, akana a'i tubabaina hanona kipomi tu'oi ahinimi. 23 Hau ha Tirama ena 'abi aiana niona ia akana a'i nibabaina hauna hanona ihobona ia kipona wairana oreore ai neihana 'abana. 24 Kipona wairana eihana epua ekaobo, a'i ehoma'a aba ereana ia ihana hanona aea homana. 25 'A hau ha Tirama ena rauhubu weiana bero'auna mai maearima ki'ai erubunakia hauna emarereai haraina aia eona a'i ereanakia, haeamona akakia ebabai hauna hanona ena aka aonai Tirama ena banamo ketabu ahina.
26 Hau ha aonai niraonana ia hanona Tirama nia'ikakauma haraina, iamo maeana a'i ne'ima haraina raninai ia hanona kipona ni'oi ahina, ba hau weiana ena a'ikakauma Tirama herenai hanona anina aha'i. 27 A'ikakauma hauna ena aka namona tohana mai berona Hamaka Tirama wairanai hanona neiana, araobo mai wapu kahabarainakia ekia hau haiarai, haeamona kipoka kaha'ima 'ima harainaka hanopaka 'opuna a'i meba'opunaka.