2
Maearima Ikoikiai A'itaeana Hoana Ihobona Kahababaina Herekiai.
Uaho'aba'u e, eka Obiapaka Iesu Keriso hanona nuabi obiana, tua'ikakaumana raninai, maearima ihaihakiai taikia a'i katotai. Hau ha Tirama ena marea to'unai pekatoto imana mai hoeahoeana mai ena habuni namoabukia ebatoto, 'a uraru hauna ha ena habuni 'opukia ebatoto abomo pekatoto, ba oi hau weiana habuni namokia ebatoto hauna nua'i taea haraina notibaha, “Emu imia'au namona neianai momia'au,” 'a uraru hauna nohina bena, “Eiwa'a mokoroti 'ao neia ae'u pokinai momiati,” raninai, wai hanona aba tobeho, pokina kipomi baiatami tobahaeaina haeamona emi raona ki'a obonai baiata tohorena.
Uaho'aba'u ki'ami e, aia'u tomona, Tirama ehore hanopakai uraru haukia etina'anakia a'ikakaumai kateobia, haeamona Tirama ena obia aiarana weiana aba e'abi'uaina ia tiraona'au aina haukia 'eukia hauna uraru haukia katea'ina. 'A wai hanona uraru haukia ṯoiha haonakia. Obia haukia hanona emi mauri tipoki aina mai bakai 'ekanai tiberi totonimi. Ia tihore Iesu atana namona Tirama ebenimi hauna ti'abi ki'a bena.
Rauhubu apa'uana Puka robenai hauna etibaha, “Heremu hauna koraona'au aina oi kipomu nuraona'au aini'o 'abana.” Ua tubabai aiho raninai wai hanona aba tubabai harai. 'A wai maearima ihaihakiai taikia tutai raninai wai hanona aba ki'a tubabaina, ba tubeho Tirama ena rauhubu tukabena. 10 Pokina hau ha rauhubu ikoikiai ke'ima harainakia, ia hamona ekabena raninai ia aba ebeho ihobona rauhubu maikoinai ekabe orena 'abana. 11 Pokina Tirama etibaha, “A'i konabau,” haeamona etibaha, “A'i koahuahu,” ba pe a'i onabau, ia oahuahu raninai oi hanona Tirama ena rauhubu aba okabe hurina. 12 Taba ikoikiai aokiai kato'abi'abi mai katobabai hanona katoraonana Keriso ena rauhubu weiana ki'ai erubunimi hauna kehore kebabakainimi. 13 Pokina maearima a'i koaoko'o ainakia raninai, Tirama ena bakai aonai a'i keaoko'o aini'o. Aoko'o hanona bakai etara haona.
A'ikakauma Mai Akana Hauna Enamo.
14 Uaho'aba'u e, hau ha ni'abi ia hanona mai ena a'ikakauma ia akana a'i nibabaina raninai, ena a'ikakauma weiana hanona ena namo taba? Ena namo aha'i. A'ikakauma uahomana hanona ia a'i kebamaurina. 15 Pe a'ikakauma haukia baiatakiai uaho'abamu ha 'ao haibumu ha herenai habuni 'ao aniani keani hauna aha'i, 16 ba oi ia pohina bena potibaha, “Mai baibuamu moao, haumu kehiabuhiabu, mai koaniani harai,” 'a enuatae ainakia tabakia ha a'i obeni 'apuana raninai, weiana ena namo hanona taba? Ena namo aha'i. 17 Taeara ihobonai a'ikakauma ikupaiana mo, 'a akana aha'i hanona a'ikakauma tohana aha'i, weiana hanona aba e'ari a'i niaka.
18 'A hau ha ketibaha, “Hau ha hanona kea'ikakauma, 'a hau ha hanona keaka.” 'A au natibaha, “Emu a'ikakauma weiana akana aha'i hauna mobaihana'u, ba au kahore e'u a'ikakauma mai akana hauna kabaihani'o.” 19 Oi nua'ikakauma Tirama hanona hamona mo. Weiana hanona enamo. Auba ki'a obokia abomo ua tia'ikakauma aiho haeamona tita'u ki'a ṯe'ururu 'ururu. 20 Ao 'abaea haumi e, a'ikakauma weiana akana aha'i hauna hanona ena namo aha'i*(20) 'ao e'ari kabaihanimi. 21 'Aba'abaka Aberahamo hanona Tirama wairanai ebero pokina ena a'ikakauma akana ebabaina, nahuna Isako itara robena ahanai ehore 'auna Tirama eberuberu bena. 22 Aba to'iobina ena a'ikakauma mai ena aka hanona teaka haeamo, ba ena babai weiana ehore ena a'ikakauma ebabero'auna. 23 Ba Puka robenai tererena 'abina aba etohana etibaha, “Aberahamo ehore Tirama ea'ikakaumana, ena a'ikakauma weiana buonai Tirama ia ea'i taeana bero haunai ebaona.” Ba Aberahamo teaparina Tirama ena hau. 24 Ua buonai bariu aba to'iobina maearima hanona ena babai paunai Tirama ia nibatohana bero hauna, ia a'ikakauma ikupaiana mo aha'i.
25 Taeara ihobonai mo, Rahaba rea babi'ena abomo ena aka harai paunai Tirama ia ebatohana bero babi'ena, pokina ia ehore Iuda ekia ihaihapai haukia ebarainakia, haeamona taeara haeaiai euhunakia temue. 26 Ua buonai hauani aonai auba aha'i hanona e'ari ihobonai, a'ikakauma abomo akana aha'i hanona aba e'ari.

*2:20: (20) 'ao e'ari