Paulo Ena Marere
PILEMONA
Herenai
Puka Aona Irerena 'Abina
Pilemona hanona hau apa'uana ha, ia hanona a'ikakauma haukia Koloseai haukia niraonanakia. Pilemona hanona mai ena ta'ara'i hauna, ia atana hana Onesimo. Onesimo hanona ebeau 'akaumana ena poki hauna herenai, ba eao aiara haeai ha aonai emiaho. Aiara weianai Paulo ohi tebaitabu ahi ba eraona kabe. Rani weianai Paulo hanona wapura 'ekanai buonai Pilemona kipokia kate'abi'abi hanona epahihi. Ua buonai marere neiana ererena, ba Onesimo ebena, ia kehore kea'ina keaoaina ena poki hauna kebena.
Marere neiana aonai, Paulo ehore Pilemona eba'amena ena ta'ara'i hauna kea'ina mai aona namonai. Abomo ehina bena Onesimo hanona aba eraona kabe ena mauri Obiapaka ebena. Paulo mai aona ikoinai Pilemona enoina bariu rani neianai keaoaina aonai Onesimo keaparina ia uaho'abana tohana.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1-3)
b. Banamo 'abina. (4-7)
c. Enoina Onesimo paunai. (8-22)
d. 'Abi orena. (23-25)
1
Banamo 'Abina.
Au Paulo, Keriso Iesu paunai nawapura hau'u, mai uaho'abaka Timoteo ohi marere ṯarerena niwahi Pilemona, emai hau ki'amu kipokia haka haeamo haumu heremu, mai haibuka Apia, Arekipo nahahuari haeamo hauna mai Tirama ena marea haukia naia emu ituai tuto'u haeamo haukia ikoimiai heremi.
Nabahuba'ari Tirama aika Hamaka mai Obiapaka Iesu Keriso ekia aoko'o hoana mai baibua hanona heremiai kemiaho.
Pilemona Ena Raona'au Mai A'ikakauma.
Rani ikoinai e'u bahuba'ari ai oi naraonani'o haeamona e'u Tirama namo 'abina nabena, pokina emu a'ikakauma Obiapaka Iesu herenai hauna mai emu raona'au Tirama ena maearima robekia ikoikiai herekiai hauna poukia aba ao'o. Au nabahuba'ari hanona eka baihauai oi emu a'ikakauma keaka harai aonai taba namokia weiakia Keriso aonai aba ha'inakia haukia maikoinai obokia kobo harai. Hati'u ki'amu e, emu raona'au weiana ehore e'u aonamo ebapa'ua ki'a bahana mai ao'u ebatabura ki'ana, pokina uaho'abaka Tirama ena robe haukia aokia oba'amarina paunai.
Paulo Onesimo Paunai Enoi.
Ua buonai Keriso aonai au hanona panuako'o pabahi ahini'o aka berona kobabaina. Iamo naraona'au aini'o paunai, ua a'i kahoma ia nanoini'o. Au Paulo bariu aba akiro abomo Keriso Iesu paunai nawapura hau'u, 10 naha'u Onesimo paunai au oi nanoini'o, ia hanona au naha'uai eao weia wapura itunai amiaho aonai. 11 'Uainai hanona ia ena namo aha'i oi heremuai, ia bariu hanona ena namo aba eapa'ua oi mai au herekai.
12 Au hanona ia nauhu muena niwahi heremu. Iamo ao'u tohanai naraona'au aina hauna nauhuna. 13 Au neia pou namona paunai nawapura aonai nanuatae pa'i 'inina pemiaho oi 'ekamu pea'ina au pebaraina'u. 14 Ia au taba ha'i kababaina keaomo oi ko'abi harai 'uai, ba oi emu namo ha au here'uai kobabaina, weiana hanona oi emu nuataeai kobabaina ia au e'u bahiahi paunai a'i kobabaina.
15 Onesimo hanona rani papana ehaboni'o, baiatami epa'a buonai bariu hanona koa'i muena heremuai kemiaho baihana. 16 Ia hanona ta'ara'i hauna 'abaeana aha'i, 'a ia hanona enamo ki'a baha ba ta'ara'i haukia, ia hanona uaho'abaka raona'auna, au ia naraona'au aina, iamo oi hanona koraona'auai ki'a bahana, ia hanona ta'ara'i hauna mai uaho'abaka tohana Obiapaka aonai.
17 Ua buonai, oi nuraonana au emu hau toha'u raninai, Onesimo koa'i taea haraina matoha au nua'i taeana'u 'abana. 18 Ia oi heremuai taba ha ea'i ki'ana 'ao heremuai ena a'i 'abaea ha re'a, taba weiakia ikoikiai hanona au e'u pumai kateao. 19 Au Paulo 'abi neiana au kipo'u ima'uai narerena. 'Ara bita hanona ikoinai 'arakia kahorenakia. (Ia oi abaraini'o bamauri otabu ahina hauna robana a'i nahuna.) 20 Ua buonai, hati'u e, au nanoini'o Obiapaka atanai e'u nuatae naiana kobabaina, Keriso aonai ao'u koba'amarina.
21 Au marere neiana narerena hanona a'iobina e'u noi heremuai hauna akana aba kobabaina, ba kobabai banaina. 22 Haeamona ituai baki ikaihurina ha koa'ia'i haraina au 'eu'u, pokina e'u buabeni Tirama herenai hanona emi bahuba'ari kea'i taeana ba au kawahi heremu.
Banamo 'Abina Orena.
23 Au 'aba'u ha Epafra, Keriso Iesu paunai tararua ṯawapura haeamo hauna ena banamo 'abina neuhuna oi heremu. 24 Abomo Mareko, Aristako, Dema, mai Luka, au kipokia ṯaka haeamo haukia ekia banamo 'abikia ṯeuhunakia.
25 Nabahuba'ari eka Obiapaka Iesu Keriso ena aoko'o hoana hanona wai aubamiai kemiaho.