3
A'ikakauma Haukia Kateba'oru Aka Namokia Ibabaikiai.
A'ikakauma haukia kobaraonanakia Kabamani haukia mai poki haukia ekia hiabu ba'anai katemiaho, aiakia kateka'aina abomo kateba'oru aka namokia ibabaikiai. Kohina benakia hau ha herenai a'i kate'abi ki'a, baibuai katemiaho, kate'amari 'amari, mai katerabo harai maearima ikoikiai herekiai.
'Uainai aika abomo hapo'o, aia a'i haka'ai, te'oi ahinaka habeho, mai hauani ena nuatae akakia ki'a obokia ta'arakia ha'i abomo haonamo ainakia. Haeamona eka mauri aokiai ki'a akakia hababai mai hawamuru, maearima baika te'oatanaka, mai aika ha ha abomo kipoka habai'oataina.
Iamo Tirama aika ibamaurika hauna ena rabo harai mai ena raona'au tewaira tina raninai, aika ebamaurinaka. Weiana hanona aika eka aka bero paunai aha'i, 'a ia kipona ena aoko'o hoanai ebamaurinaka. Auba Robeai eba'uerenaka harama mue maearima mahamahakai haeao ebamaurinaka. Tirama ehore ena beruberuai Auba Robe ahakai eheina ibamaurika hauna Iesu Keriso paunai. Weiana buonai Tirama ena aoko'o hoanai bero ebenaka ia wairanai, weiana aika mauri banaibanai nahabuabena hauna kaha'ina. Ba'iobi neiana hanona 'abi tohana, ba au nanuatae oi ko'abi taburaina maearima hanona taba neiakia obokia kateobo. Ba maearima weiakia Tirama tia'ikakaumana haukia hanona kate'ima 'ima harainakia aka namokia katebabai ekia mauri aokiai. Neiakia hanona taba namokia maearima ikoikiai katebarainakia.
Hoahoa Ki'a Obokia Herekiai Kokapare.
Iamo po'o baihara taekia, mai rama kupu torikia kikipakia, mai Mose ena rauhubu paunai tibaiara 'ao ti'au haukia herekiai kokapare. Taba weiakia hanona anikia aha'i mai hau ha a'i katebaraina. 10 Baiata hore nibaramanakia hauna rani kori'uaina mai ibaruana korobena, ba murinai hanona kohabo 'abaeana kateba karahina. 11 Oi ko'iobina maearima uahomakia hanona taeara tohana tehabona mai ia hanona ki'a haukia, kipokia ekia ki'a tihore tibatohanakia ia hanona tebeho.
Paulo Ena Nuatae 'Abina Mai Banamo 'Abina Orena.
12 Weiana au Aretema 'ao Tukiko kauhuna kewahi heremu 'ekamu kea'ina raninai, taeara kotabu komai biai here'u weia Nikapoli ai, pokina au ao'u aba a'ia'i haraina weia kamiaho 'ama ranina neiana aonai. 13 Sena rauhubu hauna mai Apolo ohi kobarainakia ekia harima taearana koa'ia'i haraina weiana ia taba ikoikia ṯenuatae ainakia haukia katea'inakia.
14 Eka maearima 'iobi katea'ina ekia mauriai aka namokia katebabai ba maearima weiakia taba ṯenuataeai haukia katebarainakia. Weiana a'i tememiaho 'abaea ekia mauri buabuakia a'i temeaha'i.
15 Maearima neia here'uai haukia ikoikiai ekia banamo 'abikia ṯeuhunakia heremu. Emai banamo 'abikia eka maearima ikoikiai weiakia a'ikakauma aonai tiraona'au ainamai haukia kobenakia.
Nabahuba'ari Tirama ena aoko'o hoana ikoimiai heremiai kemiaho.