22
Mauri Beina Atena.
Epua, aneru weiana ehore mauri beina atena eba ihana'u, eiroro wairai matoha karati 'abana. Ba Tirama mai Mamoe nahu ekia obia imia'aunai eharu riri emai, ba aiara taearana apa'uana ibuanai eharu ririna. Ate 'arana abira abira hanona matiu weiakia mauri tibaibeni haukia tekoroti, ihau hamona aonai hanona rani ikoinai harau haea rua buabuakia tiba ramanakia, nawa ha ha aokiai ṯebua'a. Ia raukia hanona hanopaka maearimakia ikoikiai ekia inawa ibanamokia tabakia. Aiara weiana aonai hanona Tirama ena ururu ba'anai ṯemiaho tabakia ha weia a'i kahatabu ahina. Pokina Tirama mai Mamoe nahu ekia obia imia'auna hanona aiara weiana aonai kate miaho. Ena ta'ara'i haukia katehore ia katekuti aina, ba ia wairana kateihana, haeamona Tirama atana hanona paukia ahakiai irere 'au. Rabi ha weia keaha'i, ramepa 'ao beraura eakia hanona a'i katenuatae ainakia, pokina Obiapaka Tirama kehore ea kebenakia. Haeamona ia hanona obia 'arana haukiai kateao katepoki keaomo banaibanai.
Iesu Aba Kemai.
Epua, aneru weiana ehina bena'u etibaha, “'Abi neiakia hanona toha tohakia mai kateba tohanakia. Obiapaka Tirama weiana mahabanai haukia aubakia niba taburanakia ia pouna ṯehinana hauna ehore ena aneru euhuna taba aba katerama haukia ena ta'ara'i haukia keba ihanakia.”
Iesu e'abi etibaha, “Tomobahu, Au hanona aba kawahi, mahabanai 'abikia puka neiana aonai tika'ainakia haukia hanona tenamo.”
Au Ioane hanona taba neiakia aihanakia mai 'urukia ao'o. Ba aia ao'o mai aihanakia murinai, taba neiakia ebaihana'u aneruna aena pokinai akaipehu kakuti aina nahoma. Iamo ia ehore au ehina bena'u etibaha, “A'i kokuti aina'u. Au hanona ta'ara'i hau'u oi 'abamu mai uaho'abamu mahabanai haukia 'abakia mai puka neiana 'abina ṯe'ima haraina haukia ikoikiai 'abakia. Oi hanona Tirama ikupaiana mo kokuti aina.” 10 Haeamona aneru weiana ehina bena'u etibaha, “Puka neiana ena mahabanai 'abikia a'i kokaiabunakia, pokina neiakia ikoikia katerama ranikia hanona aba herekai. 11 Maearima weiakia ki'a akakia tibabai haukia hanona ki'a akakia temebabai, weiakia hoahoa 'opukia tibabai haukia hanona hoahoa 'opukia temebabai, weiakia bero akakia tibabai haukia hanona bero akakia temebabai, weiakia tirobe haukia hanona temerobe.”
12 Iesu e'abi etibaha, “Tomobahu. Au hanona aba kawahi. Au kahore ikoimiai emi babai ihobokiai ha ha 'arami kabenimi paunai, 'arami hanona kawahi ainakia. 13 Au hanona Alepa mai Omega, Kori'uaina mai Murihaina, taba ikoikiai ia'iramakia mai ibapuakia hau'u.”
14 Ekia habuni ṯeutunakia haukia hanona tenamo, weiana ia hanona bero katea'ina mauri nibaibeni matiuna buabuana kateani, mai aiara weiana Ierusalema mahamahana pa'abina aonai katekatoto. 15 'A aiara weiana kapenai hanona maearima weiakia waeha 'abakia haukia, nepu ba'ari haukia, nabau hoahoakia ki'a obokia tibabai haukia, ahuahu haukia, kaiba'uku ṯekuti haukia, mai maearima weiakia bai'oi 'arina ti'ari ekia 'abi'abiai mai ekia hoahoai tibai'oi haukia ikoikiai. 16 “Au Iesu hanona e'u aneru auhuna ewahi 'abi tohakia neiakia kebaibeni wai*(16) 'ao oi Tirama ena marea haumi heremi. Au hanona Davida obia 'arana hauna Ramuna mai ena rama hau'u. Au hanona raurani bihiuna 'imarena.”
17 Auba Robe mai hawainibe mahamaha babi'ena ohi ti'abi ṯetibaha,
“'Omai!”
Tabana aia neiana niona hauna abomo me'abi metibaha,
“'Omai!”
Tabana 'akona ni'ororo hauna hanona kemai. Abomo tabana nenuatae hauna hanona kemai mauri beina 'arana aha'i hauna keinu.
18 Puka neiana ena mahabanai 'abikia tiona haukia ikoikiai narobenakia. Hau ha 'abi neiakia ahakiai 'abi haeai ha kehore 'auna raninai, Tirama kehore ia'iki'a tabakia puka neiana aonai irere haukia ia ahanai kehore 'aunakia. 19 Ba hau ha mahabanai pukana neiana aonai 'abi ha kea'i parena raninai, Tirama kehore ia ena itau weiakia mauri nibaibeni matiuna ahanai hauna mai aiara robena aonai hauna, weiakia puka neiana aonai robakia teahu haukia, ia herenai kea'i parenakia.
20 Iesu, taba neiakia 'abikia nehina pounakia hauna netibaha,
“'Abi tohana,
au hanona aba kawahi.”
Amen. Obiapaka Iesu e,
'omai.
21 Nabahuba'ari, Obiapaka Iesu ena aoko'o hoana hanona Tirama ena maearima ikoimiai heremiai kemiaho. Amen.

*22:16: (16) 'ao oi