'Abi Anikia
ABELA
- hanona Kaino hatina.
'ABI'UAI APA'UANA
- hanona maearima rua baiatakiai aokia tibahamona hanona 'abi'uai apa'uana tibabaina. Maearima 'abi'uai apa'uana nibabaina raninai ni'abi'uai 'abana herenai taba namona ha kebabaina, ba ibamuenai hanona 'abana weiana abomo ni'abi'uai ia herenai abomo taba namona ha kebabaina.
Bariu Tirama ena 'abi'uai apa'uana hanona Tirama ehore ebaramana, ba e'abi'uai ena maearima ia murinai kate'au raninai ia hanona ena maearima Hamakia mai ekia Obiapakai keao.
'Abi'uai apa'uakia Tirama ebabainakia hanona rua 'aki mo. Kori'uaina hanona Tirama Mose herenai ebabaina, ba e'abi, maearima ia ena rauhubu 'abikia keka'ai harainakia hanona Ia kipona ena maearima tohakiai kebaonakia, ua buonai 'abi'uai apa'uana kori'uaina aonai hanona hau ha Tirama wairanai a'i etaina.
'Abi'uai apa'uana ibaruana aonai hanona Tirama e'abi etibaha, Maearima ha Iesu Keriso aonai kea'ikakauma hauna hanona Tirama ia kebatohana bero hauna, ihobona matoha ia hanona a'i tebabai ki'a 'apua 'ao Tirama ena rauhubu ha a'i tekabe 'apuana 'abana.
ABRAHAMO
- hanona Isaraela hanopakana hamakia kori'uaina. 'Uaina 'akinai Tirama ehore Aberahamo ehinabena, ia kehore hano mahamahana ha Aberahamo kebena weia kemiaho. Tirama ia ehinabena kipona ena hano tohana kehabona keao hano weiana ketabuna. Aberahamo Tirama aiana eka'aina. Ba eharima, eao atau'a 'akinai, ihau bo'ona 'aki eharima, eaomo hano weiana etabu ahina. Ba weiana hanona hano weiana bariu atana tiaparina Isaraela.
Tirama ena 'abi'uai apa'uana kori'uaina hanona Aberahamo herenai ebabaina. Tirama Aberahamo ehinabena ena maearima kipokia Ia tainai katetai raninai ia hanona Tirama ena iha'ini maearimakia tohakiai kateao.
Aberahamo hanona babi'e atana Sara eatawana. Miori ha a'i tebaramana eaomo terarua teanepaka toha. Epua Tirama hoa ha ebabaina weianai Sara miori ha ebaramana. Miori teaparina Isako.
Isako eapa'ua hanona babi'e ha atana Rebeka eatawana. Rebeka miori rua ebaramanakia, ba terarua hanona miori bai'apaea, atakia hanona Esau mai Iakobo. Iakobo atana ibaruana hanona Isaraela. Iuda haukia ekia ata hanona Iakobo herenai emai ba tetibaha, ‘Isaraela haukia’.
Iakobo hanona a'a hati rua eatawanakia, atakia hanona Lea mai Rahela, mai ta'ara'i babi'ekia rua eatawanakia. Ia ehore miori ikoinai harau haea rua ebaramanakia, ba ia hanona Isaraela itubuna harau haea rua 'aba'abakia. Atakia hanona Ibawaira tinana 7.4-8 ai irere'au ua'a.
Miori weiakia harau haea rua tehore miori bo'ona tebaramanakia, ba ia nahukia miorikia tehore miori bo'ona tebaramanakia, uahomana eaomo Isaraela maearimakia haukia ebo'o waira 'akinai. Ba ia ikoikiai hanona Aberahamo kupuna 'aba'abana haukia.
ADAMU
- 1. Adamu hanona maearima kori'uaina, Tirama ehore ia ebabaina hanopakai. Tirama ehore 'anoai Adamo ebabaina.
2. Popouna tohanai hanona Adamo atawana Eba ohi Tirama aiana a'i teka'aina ba tebabai ki'a, rani weiana emaiaina bariu hanona maearima ikoinai tebabai ki'a to'ona.
3. 1 Korinto 15.45 aonai Iesu Keriso hanona nahaparina Adamu murihaina, pokina ia ehore ekia ki'ai ebamaurinakia. Adamu ebabai ki'a hanona maearima eaoainakia tebabai ki'a. 'A Iesu ehore maearima ekia ki'ai ebamaurinakia haeamona mauri mahamahana ebenakia.
AIKUPITO
- hanona hanopaka ha Isaraela hanopakana herenai, 'uainai hanona Isaraela maearimakia hanona Aikupito ai ta'ara tea'i ihau ikoinai hinabu bani (400). Iuhubeau 7.34-38.
'AKU BIRONA
- hanona Isaraela mai Aikupito baiatakiai nemiaho. ‘Mose’ 'ekana koihana.
ALEPA
- hanona rererere kori'uaina Helene haukia maeakia ituabina aonai, ihobona matoha A hanona rererere kori'uaina piritani maeanai ABC ituabina aonai. Ua buonai aba tererena ihobonai, ‘Obiapaka Iesu Keriso hanona Alepa,’ weiana anina hanona ia hanona kori'uaina, taba ikoikiai ia'iramakia hauna. Helene haukia maeakia ituabina aonai rererere orena 'akina hanona atana Omega. Isu hanona taba ikoikiai ia'iramakia hauna, ihobona mo, ia hanona taba ikoikiai puakiai nemiaho hauna, taba ikoikiai hanona ia aonai katepua.
AMEN
- Heberu maeakiai ‘Amen’ anina hanona, ‘Ua mehoma’, ‘Ua merama aiho’, 'ao ‘'Abi tohana’. Hau ha nibahuba'ari raninai 'abana ikoikiai aokia ketaina kate'abi ‘Amen’.
ANERU
- hanona Tirama ena iuhubeau haukia weia kupai ia wairanai ṯemiaho. Iuhubeau neiakia hanona maearima aha'i, 'a ia hanona auba. Ia hanona kahaihanakia a'i ketaina, 'a kipokia katebawaira tinanakia hanona kahaihanakia.
Tirama ena aneru neuhunakia ena aka ṯibabainakia. Ia ekia aka hanona Tirama ena maearima kateiha 'ininakia( Iuhubeau 12.6-11; 27.23, Heb 1.14). Rani baika hanona Tirama neuhunakia tiao ena maearima herekiai ena 'abi tibenakia.
Aneru ekia obia hanona atana Mikaela (Iuda 9). Haeamona aneru apa'uana ha hanona atana Gabriela (Luka 1.19, 26)
AREOPAGO
- hanona oeo papana ha atana, weia Atene aiaranai. Aiara apa'uanai maearima apa'uakia oeo weiana ahanai ṯemiato'u. Ba maearima weiakia ekia miato'u abomo atana teaparina Areopago.
ARONA
- hanona Levi 'aba'abana ha ba Levi hanona Iakobo nahuna harau haea rua 'abakia ha. Ia hanona maearima kori'uaina tea'i taeana robe akakia kebabai. Ba Isaraela haukia 'ao Iuda haukia baiatakiai hanona Tirama ehore Arona kupuna haukia e'uahinakia robe akakia katebabai.
Rani ha Isaraela maearimakia baika tehore Mose mai Arona ohi aiakia a'i teka'aina raninai, Tirama ehore ebawaira tina haraina weiana ia terarua hanona 'uai haukia Ia ehore etina'anakia. Tirama ehina benakia Isaraela itubuna harau haea rua ṯe'uai ainakia haukia ha ha ekia ikai'ini tea'inakia Tirama ena itu robena aonai tehorotinakia. Erani raurani hanona Arona ena ikai'ini ehubu hubu abomo etaitai haeamona ebua'a. Tirama e'abi, rani weiana keao aina hanona Arona ena ikai'ini hanona rauhubu mauana aonai kemiaho weia Tirama ena itu robena aonai ihobona hoa ha 'abana. Numera 17.1'10; Heberu 9.4, koihanakia, haeamona Levi mai Mose abomo koihanakia.
ATEMI
- hanona tirama babi'ena ha. Maearima bo'ona weia Asia hanonai hanona tirama weiana tekuti aina.
AUBA KI'A OBOKIA
- hanona Satani murinai ti'au aubakia. Ia ekia aka apa'uana hanona maearima katea'iki'anakia mai maearima katebaka'a parenakia Tirama aiana katekabena iamo Satani aiana kateka'aina. Rani baika hanona maearima aokiai titoto, maearima weiakia Satani ena aka ki'a obokia tibabai haukia.
AUBA ROBE
- hanona Tirama Aubana, ia hanona maearima weiakia Iesu Keriso tia'ikakaumana haukia aokiai nemiaho. Ia ena aka hanona ṉahomakia;
a. Ia nihore maearima Tirama ena 'abi niba'iobinakia. (Ioane 16.13; 1 Korinto 2.10-13)
b. Maearima weiakia Iesu Keriso tia'ikakaumana haukia paukiai nibahuba'ari Tirama herena. (Roma 8.26)
c. Maearima ne'uai ainakia Tirama kate'iobina. (Iuhubeau 13.2; 16.6, 7)
d. Maearima hiabu nibenakia Tirama ena 'abi katehinana mai ena aka katebabaina. (1 Korinto 2.4, 5)
e. Ia nihore maearima ha ha hiabu nibenakia, ba ia tihore Tirama ena marea ibataburana akakia tibabai. (1 Korinto 12, 14)
BAALA
- hanona kaiba'uku ha. 'Uaina 'akinai Isaraela haukia weia Isaraela hanonai a'i teaiara baha aonai, maearima 'eka weianai temiaho haukia hanona Baala tekuti aina. Rani baika Isaraela haukia abomo Tirama ikutiaina tehabona ia Baala tekuti aina, weiana paunai Tirama eopuereai ki'a bahanakia.
BABULONIA
- hanona aiara rarina 'akina ha atana. 'Uaina 'akinai aiara weiana haukia Isaraela haukia kipokia tehuari ba teba'ehonakia. Isaraela maearimakia bo'ona tea'inakia ta'ara'i haukiai tebaonakia, teaoainakia Babulonia hanonai ua'a ihau ikoinai imabui harau rua temiaho. (Mataio 1.11, 12, 17. Iuhubeau 7.43)
Ibawaira tina pukana aonai ( 14.8; 17.5; 18 maikoina) hanona aiara apa'uana atana Babulonia robana eahuna. Weiana hanona ibabatai ai ni'abi ia hanona Roma ne'uahina. 1 Petero 5.13 aonai abomo Babulonia hanona Roma ne'uahina.
BALAM
- hanona Tirama ena mahabanai hauna ha. Rani ha hanona Isaraela maearimakia ekia 'ou haukia baika, ia hanona 'eka atana Moab haukia. Ekia obia 'arna hauna atana hanona Balak. Ba Balak hanona enuatae Balam kehore Isaraela maearimakia keururu ainakia, weianai Balak enuatae Isaraela keahunakia. Popounai hanona Balam a'i enuatae, iamo aona ea'i a'i haraina Balak herena niao aonai, aneru ha ehore ia ena taeara ekori abuna. 'A doniki Balam ahanai emia'au hauna mahana eao anere taeara ekori abuna eihana hanona eubo, a'i enuatae keka'a haha, 'a Balam hanona ena doniki niahu ahu beau. Ba doniki ekabe Balam ehinabe pahihina.
Balam Isaraela maearimakia keururu ainakia hanona a'i etaina pokina e'iobina Tirama ena banamo hanona ia ahakiai nemiaho paunai. 'Abi'uai apa'uana mahamahana pukana aonai tererena Balam te'uahina hanona, ia ehore moni eraona'au aina paunai enuatae Balak ohi kateaka hamomo, iamo Balak hanona Balam ena maearima ekia 'ou hauna. (Numera 22-24)
BALI
- hanona witi 'abana. Maearima bali uhona tia'ina parawa tibabaina, iamo parawa witiai tibabaina hauna hanona enamo ki'a baha ba parawa bali ai tibabaina hauna.
BAMAURI HAUNA,
- Iesu hanona ‘Bamauri hauna’ pokina Ia ehore taeara ha ea'i kauna, weianai hanopaka maearimakia ekia babai ki'a pumana a'i temehoaina paunai katerobo mauri. Pokina Iesu e'ari hanona maearima ikoikiai ekia puma ehoaina, ua buonai Tirama nihore maearima weiakia Iesu tia'ikakaumana haukia ekia ki'a nehina haonakia, nia'i taeanakia, nibatohanakia, bero haukiai nibaonakia ia wairanai mai Iesu buonai.
BARAK
- honona Isaraela maearimakia ekia 'uai hauna apa'uana ha. Ia ehore Isaraela haukia e'uai ainakia teao huari aonai tetoto ba ekia 'ou haukia teahunakia. (Judges 4, 5)
BEA
- hanona mahi apa'uana ha, hano baika ekia arabu aokiai ṯemiaho. Eka hanopaka (PNG) aonai hanona bea ha'i nemiaho.
BELESEBULO
- hanona auba ki'a obona ha atana, itubu baika Isaraela maearimakia herekiai hanona auba weiana ṯekutiaina. Atana tohana hanona Baal-sebulo. Ia abomo Satani ṉa tiho aubana, auba ki'a obokia ekia obia ha.
BENIAMINA
- hanona Iakobo nahuna harau haea rua 'abakia ha, ia hanona Iuda itubuna harau haea rua kupukia 'aba'abakia ha. ‘Aberahamo’ koihana.
BINE
- hanona buabua ha. Buabua neiana aubauba hanona puka aonai kotabu ahina. Matiu weiana buabua nahomana nibaramana hauna hanona atana bine. Bine hanona tia'ikia waini tibabai. Iuda haukia hanona ekia biraura hanokiai bine matiukia bo'okia tibatonakia ba ṯe'ima harainakia tibapa'uanakia weianai ia katehore tatu katebabaina.
DAVIDA
- hanona Isaraela maearimakia ekia obia 'arana haukia 'arakiai hauna. Hamana atana hanona Iese ba Davida hanona Iese nahuna, murihaina 'akina. Obia 'arana hoana a'i ea'i bahana aonai, ia hanona hamana ena mamoe eiha 'ininakia. Davida ena ramai eririaina eaoaina hanona Iesu erama. (Roma 1.3; Ibawairatina 22.16) 'Uaina 'akinai hanona tetibaha, Keriso bamauri hauna weiana Tirama keuhuna hauna hanona Davida kupuna 'aba'abana eririaina haukia herekiai kemai.
DRAGONA
- hanona mahi ki'a obona ha. Ibawairatina 12.3—13.4 aonai hanona mahi neiana robana eahuna. Maearima baika te'abi mahi atana dragona hauna hanona matoha 'erau 'abana, mai imana mai aeana abomo mai 'eana. Ena tabura hanona eapa'ua. Dragona hanona Satani ne'uahina, ia honona auba ki'a obokia ekia obia.
EBA
- hanona Adamu atawana, Tirama hanopaka ebabaina raninai Adamu ebabai 'uaina, epua Adamu robuna huriana ha ea'ina Eba ebabaina. Iamo Eba ehore 'erau weiana Satani hauna aiana ea'i taeana, ba matiu buana weiana Tirama erauhubuna hauna ea'ina eani. Ia abomo matiu buana weiana hana Adamu ebena eani. Ia terarua hanona maearima kori'uaikia Tirama aiana a'i teka'aina, ba rani weianai emai bariu hanona maearima ikoinai ki'a tebabai. Adamu mai Eba miori aihau tebaramanakia, atakia hanona Kaino, Abela mai Seta.
ELIA
- hanona Tirama ena mahabanai hauna ha. Ia 'orina ha hanona Iakobo 5.17 aonai kotuabina.
ELISA
- ‘Namana’ 'ekana koihana.
EPIKURO
- maearimakia hanona atakia ‘stoiko’. Ia hanona marere harai haukia, ekia raonaraona apa'uana hanona 'iobi mai 'abi tohana tiraonanakia. Rani bo'ona taba neiakia tiroba ahuainakia.
ESAU
- Isako nahuna hanona miori bai'apaea rua. Atakia hanona Esau mai Iakobo. Esau hanona hau pakana, iamo rani ha mare'a e'ari ki'a hanona kipona pakana ena bero hau i'irina Iakobo herenai ekawa kawaina. Ia aona etaina Iakobo kehore hau pakana ena banamo ikoinai kea'ina 'ekanai aniani peani hanona eraonana.
GIDEON
- hanona Isaraela maearimakia ekia 'uai hauna apa'uana ha. Ia ena a'ikakauma Tirama herenai hanona eapa'ua ki'a baha. Ia Tirama ea'ikakaumana ia ke'ima haraina. Ia hanona Isaraela haukia e'uai ainakia teao tehuari, ba Tirama ena taburai ekia 'ou haukia teahunakia, 'a ia haukia hanona a'i ebo'o, tebabita 'aki.
GOMORA
- ‘Sodom’ koihana.
HAGARA
- hanona ta'ara'i babi'ena ha Sara ena ituai emiaho. Sara hanona Aberahamo atawana. Sara rani weianai miori ha'i ebaramana paunai Hagara ehinabena Aberahamo ohi kateparua. Ba Aberahamo ehore Hagara miori ebena atana teaparina Ismaela. Tirama e'abi'uai Aberahamo miori ha kebena nahunai keao, iamo Ismaela hanona 'abi'uai miorina aha'i, haeamona Tirama taba weiana e'abi 'uaiaina Aberahamo kupuna 'aba'abana eririaina haukia 'eukia hauna Ismaela kupuna 'aba'abana eririaina haukia hanona 'abi'uai weiana a'i tea'ina. Muriai Sara ehore miori ha ebaramana atana teaparina Isako. Isako hanona Tirama ena 'abi'uai miorina Aberahamo mai Sara herekiai.
Sara Isako ebaramana murinai, Hagara eopuere aina paunai eu'u ahina. Hagara eao oeo atana Sinai herenai emiaho. Ihau bo'ona 'aki tekabanai murinai, Tirama ena rauhubu oeo weiana ahanai Mose ebena. Weiana buonai Galatia 4 aonai etibaha, Hagara ta'ara'i babi'ena hanona maearima weiakia Tirama ena rauhubu ta'arana tia'i haukia ihaihakia.
Ia hanona ta'ara'i haukia pokina ekia a'ikakauma hanona ‘Maearima ha Tirama ena rauhubu 'abikia keka'ai harainakia hanona Tirama ia kebatoha bero hauna.’
'A Tirama ena 'abi hanona a'i tia'ikakaumana, Tirama etibaha, maearima weiakia Iesu Keriso aonai tia'ikakauma haukia ikoikiai hanona nia'itaeanakia bero haukia.
HALELUIA
- Iuda haukia tenuatae Tirama katebanamona hanona teapari tetibaha, ‘Haleluia’. 'Abi neiana anina hanona, ‘Yawe ibanamona’ weiana hanona tetibaha, ‘Tirama ibanamona’.
HEBERU
- Maearima weiakia teaparinakia Heberu haukia hanona Aberahamo kupuna 'aba'aba eririaina haukia. Isaraela maearimakia hanona Heberu haukia. Ata neiana, ‘Heberu’ hanona kupukia 'aba'abakia ha atana ‘Eber’ hauna herenai emai. Iuda haukia maeakia hanona atana Heberu. ‘Iuda’ 'ekana koihana.
HELENE
- hanona hano atana. Bariu hanona tiaparina Gris. Helene hanonai aiara apa'uana hanona atana Atene, haeamona Korinto aiarana abomo hano weiana aonai nemiaho.
Helene maearimakia hanona marere harai haukia, ba ekia aobero paunai maearima ia temariki ainakia. Maearima bo'ona hanona Helene haukia maeakia teona, abomo Iesu hanopakai emiaho aonai, marere harai haukia ikoikiai hanona Helene haukia maeakiai te'abi'abi. Popouna tohanai pou namona pukana neiana tererena hanona Helene haukia maeakiai tererena.
HEREME
- hanona tirama ha atana, ia hanona Helene haukia ṯekutiaina tiramana ha. Helene haukia ti'abi ia hanona tirama baika ekia iuhubeau hauna.
HERODA
- Pou namona pukana neiana aonai hanona maearima bani atakia hanona Heroda.
1. Kori'uaina hanona Heroda obia 'arana hauna. Ia hanona Iuda ekia obia 'arana hauna rani weiana Iesu hanopakai erama raninai. Ia mo neiana enuatae Iesu keahu'arina Iesu miorina aonai. (Mataio 2.2-22; Luka 1.5)
2. Ibaruana hanona Heroda Antipa. Ia hanona Helene haukia ekia obia hauna, rani weiakiai hanona Iesu eiroro mai bata'uta'u huri hoakia ebabai. Heroda mo neiana Herodia eatawana ba Ioane ba'uere robe hauna 'akona ekabena. Rani weianai Iesu tebahobona hanona teaoaina Heroda wairanai tebabakaina.
3. Ibaihauna hanona obia 'arana hauna atana Heroda Agripa apa'ua. Ia hanona Tirama ena marea kori'uaina aonai maearima weiakia Iesu Keriso tea'ikakauma haukia e'aotanakia. Ia ehore Ioane uaho'abana atana Iakobo eahu'arina. (Iuhubeau 12.1-23)
4. Ibabanina abomo obia 'arana hauna atana Heroda Agripa papana. Ia hanona Paulo ebabakaina ba euhuna eao Roma, weia Kaisa wairanai kebakai.
HOSANA
- hanona banamo 'abina, maearima ekia mariki hoana hau ha herenai hanona 'abi neianai hau weiana tibanamona. 'Abi anina hanona, ‘Tirama ia mebamaurina,’ 'ao ‘ia'itaeana’.
I'ABANA HAUKIA
- Iesu i'abana haukia hanona maearima ikoinai weiakia Iesu tebatohana mai aiana teona haeamona aiana teka'aina. Iuhubeau ekia aka pukana aonai Iesu i'abana haukia abomo atakia baika teapari, ihobona matoha, ‘Iesu tia'ikakaumana haukia’ mai ‘uaho'abakia’.
Mataio, Mareko, Luka mai Ioane aokiai hanona Iesu i'abana haukia abomo robakia teahu, Neiakia hanona Iesu i'abana haukia harau haea rua ia kipona ea'i taeanakia haukia ia kipokia temiaho. Abomo ena iuhubeau haukiai ebaonakia euhunakia ena aka tebabai, ihobona matoha Matai 10.1-4 aonai 'abanai.
IAKOBO
- ia atana ha hanona Isaraela. Ia nahuna hau ikoinai harau haea rua, ba ia hanona Isaraela itubuna harau haea rua mearimakia kupukia 'aba'abakia.
‘Aberahamo’ 'ekana koihana.
I'AUA ROBENA
- 'uaina 'akinai Isaraela maearimakia hano'akunai tekaoao aonai, Tirama Mose ehinabena i'aua robena ha kebabaina. Aea kebabai aihona hanona paipana ikoinai eba'iobina. Weiana hanona habuni namona tohanai mai mahi paruakiai, i'aua robena weiana aonai hanona Rauhubu mauana weia aonai tehorotina. Maua aonai hanona pihara panabakia rua weiakia ahakiai hanona Tirama ena rauhubu harau haea erere'aunakia haukia, haeamona taba robekia baika.
‘Rauhubu mauana’ koihana.
Iuda haukia weia i'aua robena aonai Tirama tekuti aina, haeamona weiamo ekia baibeni mahikia tekinenakia Tirama tebanamona, eaomo Solomona Marea Robe mahamahana ebabaina.
I'aua tatuna
- ‘Tatu’ 'ekana koihana.
IEREMIA
- hanona Tirama ena mahabanai hauna ha. Ia ehore Keriso Bamauri hauna weiana Tirama e'abi'uai keuhuna kemai hauna, ena raninai taba taba katerama haukia robakia eahu 'uainakia ba muriai terama.
IESE
- hanona Davida obia 'arana hauna hamana, ia hanona Iesu Keriso kupana 'aba'abana ha. 'Uaina 'akina mahabanai hauna atana Isaia ena rererere ai Keriso robana eahuna hanona etibaha ‘Keriso hanona Iese mai Davida kupukia 'aba'abakia.’
IESU
- anina hanona ‘Bamauri hauna,’ 'ao ‘Tirama hanona aika ibamaurika hauna.’ Iesu atana baika neiakia; Iesu Keriso, Tirama Nahuna, Maerima Nahuna, Davida Nahuna.
INSENSE
- hanona muramura ha atana, timina hanona e'orimo wairai. Ia hanona matiu ha hohoe'anai tia'ina haeamona raunai mai ramunai abomo tia'ina. Marea robe aonai maearima Tirama tibahuba'ari bena aonai muramura neiana ṯekinena timina 'orimona nikara'au.
IONA
- hanona Tirama ena mahabanai hauna ha. Rani ha Tirama ia euhuna eao aiara apa'uana ha atana Nineba, Tirama ena 'abi weia kehinana. 'A Iona aunohi ha ahanai ehe'au keao 'eka haeai ha ṉa ehoma ba aunohi weianai tibeau aonai Tirama ehore kou apa'uana ha euhuna e'abu'au. Aunohi haukia te'iobina, ua hanona Iona paunai kou apa'uana aonai tetoto, ua buonai Iona 'akuai tekapo uhuna. Maia apa'uana ha Iona etono 'auna, ba ia weia maia nuana aonai wapu aihau emiaho, epua maia apa'uaina eao poe ahanai Iona emama ahina. Weiana murinai Iona ehore Tirama aiana eka'ai eao Nineba weia Tirama ena 'abi eiroroaina.
IOSEPA
- Pou nomona aonai mearima atakia Iosepa hanona ebo'o bo'o.
1. Iosepa ha hanona Iakobo nahuna harau haea rua 'abakia ha.
Ia hanona Isaraela maearimakia kupukia 'aba'abakia. Iosepa neiana hanona Beniamina a'ana. (Iuhubeau 7.9-14; Ioane 4.5; Heberu 11.21, 22; Ibawairatina 7.8)
2. Iosepa ha hanona Maria atawana.
3. Iosepa ha hanona Iesu hatina ha atana. (Mataio 13.55; Mareko 6.3)
4. Iosepa ha hanona Iakobo a'ana. (Mataio 27.56; Mareko 15.40, 47)
5. Arimatea hauna ha atana Iosepa hanona kepu hauna.
Ia hanona Iuda maearimakia ekia rauhubu ṯe'uai aina haukia 'abakia ha. Ia hanona maearima namona ha, abomo Iesu murinai e'au. (Mataio 27.57-60; Mareko 15.42-46; Luka 23.50-53; Ioane 19.38-42)
6. Iosepa Basaba (Iuhubeau 1.23)
hanona Iesu i'abana hauna ha mai herenai emiaho. Rani ha Iuhubeau haukia tenuatae Iesu i'abana haukia ha katea'i taeana Iuda (Iesu ehina hinaina hauna) 'ekana ke'aina, ba Iosepa neiana mai Matia baiatakiai tepu'i hanona Matia tea'itaeana.
7. Baraba abomo teaparina Iosepa. (Iuhubeau 4.36)
IOSUA
- Mose e'ari murinai hanona Iosua ehore Isaraela maearimakia e'uai ainakia. Teao Kanana hanonai tekatoto, weiana hanona Tirama e'abi'uai Isaraela maearimakia kebenakia hanona. Maearima weia ṯemiaho haukia teahunakia. Ba Iosua ehore hano weiana ewatena epua e'uahinakia itubu ha ha 'eukia, 'a Levi itubuna hanona hano ha'i ebenakia, Ia hanona robe haukia. Iosua hanona 'uai hauna apa'uana ha mai ia ehore maearima ehina benakia Tirama murinai kateka'a. E'abi etibaha, “Au mai e'u itu haukia kipokia hanona Tirama murinai kataka'a.”
ISAKO
- hanona Sara mai Aberahamo ohi nahukia. Ata neiana Isako anina hanona ‘iriri’. ‘Aberahamo’ 'ekana koihana.
ISAIA
- hanona Tirama ena mahabanai hauna apa'uana ha. 'Uaina 'akinai Iesu hanpaka ahanai a'i emiaho baha aonai hanona Isaia taba bo'okia Iesu herenai katerama haukia robakia eahu.
ISARAELA
- Tirama ehore Iakobo atana eaparina Isaraela. Iakobo hanona Isako atawana Rebeka ohi nahukia, ia hanona Esau ohi mo terama. Iakobo kupuna 'aba'abana eririaina hanona atakia teaparina Isaraela haukia, murinai teaparinakia Iuda haukia, epua teaparinakia Heberu haukia. ‘Iuda’ 'ekana koihana. Ekia hano ṯemiaho aina hanona atana Isaraela. 'Uainai atana hanona Kanana, bariu abomo tiaparina Palestine hanona.
ITARE
- Iuda maearimakia ekia hoahoai hanona nahukia miori papakia ikoikiai terama wapukia 'ababani hanona tetarenakia. Tirama Aberahamo ehinabena ua katebabai aiho. (Genese 17.9-14)
Itare hoana anina hanona, miori itare ea'ina hanona Iuda miorina. Mearima itare tea'ina hanona teaparinakia Iuda haukia. Rani weiana maearima pou namona teiroro aina raninai Iuda haukia baika te'abi, maearima weiana Iuda hauna aha'i, 'a nenuataea Keriso ena maearimai keao raninai, ia hanona itare kea'i 'uaina. Hoa neianai hanona ia aba Iuda haunai eao, ba weiana murinai hanona Keriso ena maearimai keao. 'A Paulo hanona 'abi neiana a'i enuatae aina, ba ena marere ererena eao Galatia haukia herekia mai hano haeai haukia herekia aonai neiana robana eahuna. E'abi etibaha, maearima kenuatae mauri kea'ina raninai taba hamona mo kebabaina, weiana hanona Iesu Keriso mo kea'ikakauma.
IUDA
- hanona Iakobo nahuna ha. Ia hanona Isaraela itubuna atana Iuda kupukia 'aba'abakia. Hano weiana ia kupuna 'aba'aba eririaina haukia temiaho aina hanona atana Iudea, hano weianai Ierusalema nemiaho. Iesu hanona Iuda itubunai erama.
IUDA HAUKIA
- maearima weiakia tiaparinakia Iuda haukia hanona Aberahamo kupuna 'aba'abana. ‘Aberahamo’ 'ekana koihana.
Ata neiana ‘Iuda haukia’ hanona ‘Maearima weiakia Iuda hanonai ṯemiaho haukia.’ weiana hanona Iuda itubuna haukia, itubu neiana hanona Isaraela itubuna harau haea rua 'abakia ha. Iamo muriai ata weianai Isaraela maearimakia teaparinakia. ‘Isaraela’ 'ekana koihana.
Ioane pou namona ererena aonai Iuda haukia ererena hanona Iuda ekia 'uai haukia e'uahinakia.
IUDA HAUKIA EKIA MAREA
- aiara ikoikiai Iuda haukia ekia hanoai hanona mai ekia marea. Neiana hanona ekia mia to'u 'ekana, rani bo'okia 'ao Wapu robekiai hanona 'eka neianai ṯemia to'u. Marea neiana aonai hanona Puka robena ṯetuabina, Tirama ena 'abi abomo tiba'iobiai, haeamona tibahuba'ari, mai Tirama tibanamona. Rani baika hanona neia tibakai.
IUHUBEAU HAUKIA
- Iesu ehore murinai ṯi'au haukia harau haea rua ea'i taeanakia ia kate'abana ena iuhubeau haukiai kateao. ( Mataio 10.1-4; Mareko 3.13-19; Luka 6.12-16 )
Maearima weiakia hanona Ia herenai temiaho mai Ia ehore eba'iobinakia. Iesu e'ari ba amikiri mue hanona ia kipokia mahakia tohanai teihana. Ia hanona maearima weiakia Iesu tea'ikakauma haukia te'uai ainakia.
Iuhubeau ekia aka pukana aonai hanona, Paulo, Banaba mai maearima baika abomo teaparinakia iuhubeau haukia. Ia abomo Iesu eaparinakia euhunakia ena aka katebabaina haukia.
Kabanai tatuna.
- ‘Tatu’ 'ekana koihana.
KAINO
- hanona Adamu mai Eba nahukia miorina pakana. Ia hanona hatina hau i'irina atana Abela ewamuru aina, pokina Tirama ehore Abela mamoe ekinena baibeni tabanai ebaona hauna ea'itaeana, iamo Kaino batobato tabakia buakia baibeni tabakiai ebaonakia Tirama herenai haukia Tirama ehore ebaki'anakia paunai. Ua buonai Kaino ehore Abela eahu'arina. Neiana buonai Tirama e'abi, Kaino hanona hanopaka ahanai kearu 'abaea aru 'abaea mai maearima ikoikiai hanona ia katebaki'ana.
KAISA
- hanona Roma maearimakia ekia obia 'arana haukia nipoki ainakia hauna. Roma maearimakia hanona hano bo'ona ekia huari haukia teahunakia ba Kaisa hanona ikoikiai ekia obia hauna. Roma maearimakia ekia obia apa'uakia ua homakia hanona teaparinakia Kaisa.
KAMELA
- hanona mahi apa'uana ha weiana maearima tihore ahanai ṯehe'au hauna. Ia hanona puma rarikia nebuanakia. Rani baika Kamela buina tia'ina habuni kapena pahihina tibabaina. Kamela aubauba ha hanona puka neiana aonai kotabu ahina.
KANANA
- hanona hano weiana Tirama e'abi'uai ena maearima Isaraela haukia kebenakia ekia hanoai keao. Rani neiakiai hano weiana tiaparina Isaraela, 'a rani baika tiaparina Palestine.
KERISO
- Nao maeakiai Keriso mai Mesia hanona anikia teihobo. Keriso hanona Helene maeakiai 'a Mesia hanona Heberu maeakiai, ba 'abi anina hanona; ‘maearima 'arana tehoro ai teheina hauna.’ Neiana ena poki hanona, 'uainai Tirama maearima ha ea'i taeana Iuda haukia ekia Obia 'arana haunai keao hanona hau weiana 'aranai tehoro ai teheina ba ihaiha weianai hanona ia aba tea'i taeana Obia 'arana haunai keao.
Tirama abomo e'abi'uai, Bamauri hauna ha keuhuna kemai, ba ia kehore ena maearima kebamaurinakia mai keaoainakia Tirama ena iha'ini ba'anai katemiaho. Maearima neiana atana hanona ‘Keriso’, pokina Tirama ehore ia ea'i taeana mai euhuna hauna.
KERISO ENA MAEARIMA
- hanona piritani maeanai ‘Christian’, 'a aika maeakai hanona Keriso ena maearima, ba anina hanona ‘Maearima weiana Iesu Keriso murinai ni'au hauna.’
KI'A
- Maearima ha Tirama ena 'abi a'i nika'aina hanona ki'a nibabaina. Maearima wairakiai babai uahomana hanona taba apa'uana 'ao papana re'a, Tirama wairanai ia hanona ki'a hauna.
KORA
- hanona maerima baika e'uai ainakia Mose mai Arona te'oatanakia. Tirama eopuere wairai hano ebapa'ana Kora mai murinai ti'au haukia ikoikiai tetoa ehano abunakia.
LEVI
- hanona Iakobo nahuna harau haea rua 'abakia ha. Iakobo nahuna harau haea rua weiakia Isaraela itubuna harau haea rua kupukia 'aba'abakia haukia. Levi kupuna 'aba'abana eriri aina hanona Tirama ehore e'uahinakia Marea robe aonai Tirama ena robe akakia mo katebabai. Levi itubunai hanona robe haukia tea'i taeanakia, ia hanona Arona ena itu haukia. ‘Arona’ 'ekana koihana.
Iesu i'abana haukia harau haea rua 'abakia ha hanona atana Levi. Ia atana abomo Mataio. (Mataio 9.9-13; Mareko 2.14; Luka 5.27-29)
LOTA
- hanona Harana nahuna. Harana hanona Aberahamo hatina. ‘Aberahamo’ 'ekana koihana. Tirama e'abi'uai, hano mahamahana ha Aberahamo kebena, ba Aberahamo hano weiana itabuna eao hanona Lota abomo ia ohi teao. Hano weiana tekatoto murinai, rani ha hanona Lota eao Sodoma aiarana apa'uanai emiaho. Aiara weiana maearimakia hanona babai ki'a obokia bo'ona tebabai. Neiana buonai Tirama e'abi aiarana weiana kebapuputona.
Lota ena itu haukia kipokia aiara weiana tehabona, murinai Tirama ehore aiara weiana ebapururuna. Tirama ena aneru Lota ehinabena aiara weiana katehabona aonai a'i kateiha kabe. Iamo Lota atawana eiha kabe hanona biaimo hauanina epahihi pahihi, kikimaru kaiba'ukunai eao.
MAEARIMA NAHUNA,
- wa'i baha 'akinai mahabanai hauna ha atana Daniela ehore Tirama Bamauri hauna ha keuhuna kemai hauna robana eahuna aonai e'abi, Bamauri hauna hanona ‘Maearima Nahuna’. 'Abi neiana anina hanona ihobona Keriso 'abana. ‘Keriso’ 'ekana koihana.
Iesu abomo kipona robana eahuna hanona ata neiana ehinana, Iesu kipona atana eaparina, ‘Maearima Nahuna’, hanona netibaha Tirama hanona Ia euhuna mai Tirama herenai hiabu ea'ina. Ia hanona maearima, ia abomo Tirama.
MAHABANAI HAUNA
- hanona maearima weiana Tirama herenai 'abi nia'ina ba nehina otaraina Tirama ena maearima herekiai hauna. Ia hanona Tirama atanai maearima nehina benakia. 'Uainai Tirama mahabanai haukia bo'okia euhunakia, matoha Samuela, Isaia mai Ieremia, Tirama ehore taba waira 'akinai katerama haukia mahabanai haukia herekiai ebawaira tinanakia.
Ihau bo'ona 'aki, Iesu hanopakai a'i erama baha aonai, mahabanai haukia tehore Iesu ena mai robana teahuna haeamona taba kebabai haukia mai herenai katerama haukia abomo tebawaira tinanakia.
Haeamona hanopaka ena wapu orekiai taba bo'ona keterama haukia robakia teahu. Weiana hanona Iesu a'i kemue baha hanopaka a'i kebabakai bahana aonai.
MAMOE
- hanona mahi ha atana. Iuda haukia hanona rani weiakiai mamoe tebakori emaimo bariu mamoe tibakori oho. Puka neiana aonai mamoe aubaubakia koihanakia. Iuda haukia ekia mamoe 'ima paipakia hanona ṉahomakia;
a. Rani weiakiai maearima hamona hanona mamoe bo'ona 'aki ebakorinakia. Mamoe hanona aiarai mo a'i ṯe'imanakia, teaoainakia 'eka tabakia tubu tebo'o hanona weia te'imanakia tubu teani.
b. Mamoe 'ima haukia hanona hano weiakiai ekia mamoe te'imanakia. Ia hanona mamoe te'iobi harainakia haukia, ekia mamoe ṯeiha 'iobiainakia mai mamoe abomo ia aiakia te'iobi.
c. Mamoe 'ima hauna nihore mamoe parabuna ha nibabaina, ba rabi aokiai hanona mamoe ne'imanakia nirani. Haeamona parabu pa'abinai nenoti. Rani baika bainao hauna ha parabu huanai kerobo banai, mamoe ha a'i mebainao aina marikina.
d. Iuda haukia hanona mamoe tea'inakia, baibeni tabakiai tebaonakia, tekinenakia Tirama tebanamona. ‘Tirama ena Mamoe Nahu’ koihana.
MANA
- 'uaina 'akinai Isaraela maearimakia Aikupitoai tekarahi hanona ihau bariabui (40) hano'akunai tearu 'abaea aru 'abaea. Rani weianai hanona Tirama ehore aniani ebenakia. Aniani weiana hanona atana ‘mana’. Aniani neiana hanona wapu ikoinai hanona kupai e'eho emai 'ano, iamo ekia kuti wapuna hamona Wapu robena hanona aniani a'i te'eho. Maearima teao ekia aniani tea'inakia. Aniani neiana hanona Esodo 16.13-36 aonai robana eahuna.
MAREA ROBE
- hanona Isaraela aonai aiara apa'uana atana Ierusalemai ua'a nemiaho. Iuda haukia tiao 'eka weianai tatu apa'uakia tiaonamo ainakia mai ekia beruberu mahikia ṯekinenakia haeamona ekia baibeni Tirama herena tabakia tiaoainakia weia.
Maearima weiakia Iuda haukia aha'i hanona ikaihuri kapeai hauna aonai titoto. Marea aona 'akinai hanona Tirama ena taba robekia ṯihorotinakia, robe haukia 'arakiai hauna mo ikupaiana nitoto 'eka weiana aonai, ihau hamona aonai hanona rani hamona mo nitoto. I'aea huri habunina apa'uana imukina ha hanona Erobe Ki'a baha 'Ekana weiana ikatotona 'ekana e'aea abuna. Iesu e'ari hanona i'aea huri habunina mo neiana huanai etapa, 'ubiai ea'i ramana eaomo ba'ai epua. (Mataio 27.51; Mareko 15.38; Luka 23.45). Ihaiha neiana erama hanona rani weianai Tirama ehore taeara ha aba ea'ikauna. Weianai maearima Iesu Keriso tia'ikakaumana haukia kateao Ia herena.
Marea robe ibarobena tatuna.
- ‘Tatu’ 'ekana koihana.
MATIU IBIRIROPO
- Roma ekia hoahoa aonai maearima ha aka ki'a obona ha ebabaina, ihobona eahu ahu 'ao bainao akana ki'a obona ebabaina hauna ena puma katebahoaina hanona matiu ibiri ropo ahanai kateba'arina.
Matiu rua ṯia'inakia ṯebiri roponakia ba babai ki'a hauna hanona weia matiu ibiriropo ahanai ṯikoko 'auna, 'ao waroai ṯebiri 'auna. Nepua hanona matiu ibiriropo tibakorotina ba maearima weiana hanona weia matiu ibiriropo ahanai ṯihabona nemiaho niaomo ni'ari. Maearima matiu ibiriropo 'arunai ṉa tikoko 'au aihona hanona nihaiara ki'a baha ba ni'ari. Hoa ṉahomana hanona haumaea hoana tohana.
MELKISEDEK
- hanona a'i naha'iobi haraina, 'a Heberu iro'ana 5 eao 7 aonai hanona ia robana teahu 'apuana. Haeamona puka 'ai'aina Genese 14.17-20 aonai tererena. Rani ha 'ou haukia temai Aberahamo uana Lota mai ena itu haukia kipokia tea'ina. Ena taba ikoinai abomo ea'inakia. Ba Aberahamo eao 'ou haukia neiakia ehuarinakia ba eahunakia. Epua Lota mai ena itu haukia kipokia ebamaurinakia, ekia taba ikoinai abomo tea'imuenakia. Aberahamo nemue aonai, taeara huanai Melkisedek ohi tebaitabu ahi.
Melkisedek ehore Aberahamo parawa mai waini ebena epua ebanamona, ahanai ebahuba'ari weiana Tirama kehore ia kebanamona. Ba Aberahamo ehore taba weiakia huariai ea'inakia tabakia ewatenakia paipa harau haea aokiai paipa ha ha ea'itaeanakia Melkisedek ebena. Ba weiana murinai emaiaina hanona Isaraela maearimakia tehore ekia taba tewatenakia paipakia harau haea aokiai paipa ha ha tea'i taeanakia ekia robe haukia tebenakia.
Ua buonai Heberu haukia tetibaha Melkisedek hanona robe hauna ha. Iamo Tirama e'abi robe haukia hanona Levi itubunai katea'itaeanakia. 'A rani weiana Aberahamo Melkisedek ohi tebaitabu ahi aonai Aberahamo kupuna Levi hanona a'i erama baha. Ua buonai Heberu pukana aonai tetibaha Aberahamo ehore ena taba ewatenakia paipakia harau haea aokiai paipa ha ha ea'i taeanakia Melkisedek ebena, ba weiana ihaihana hanona matoha Levi itubuna haukia abomo ekia taba tebaibeni, pokina ia hanona muriai Aberahamo aonai terama haukia.
MIRA
- hanona muramura ha atana, ba kahakawakawaina hanona 'arana eapa'ua ki'a, timina hanona e'orimo wairai. Ia hanona matiu ha hohoe'anai tia'ina. Iuda haukia hanona muramurai ṯibaona, weianai maearima tibaparua reana, a'i mehaiara ki'a paunai. Abomo muramura neiana tia'ina maearima aba te'ari haukia hauanikia tiba'orunakia ba tihorenakia.
MOSE
- hanona Isaraela maearimakia ekia 'uai hauna apa'uana ha. Rani weianai Isaraela maearimakia Aikupitoai ta'ara tea'i aonai Tirama ehore Mose ea'itaeana Isaraela maearimakia ke'uai ainakia Aikupito hanonai katekarahi katemue kateao hano weiana Tirama e'abi'uai kebenakia haunai katemiaho. Tirama hanona ihaiha apa'uanai ha ewaira tina, Mose ohi tebaitabu ahi. Mose mahana eao matiu ha mai irubana eiha tinana, iamo matiu weiana hanona a'i e'ara obo. Ba Mose e'iobina Tirama hanona aba weia. Tirama weia Mose eba'iobina ia hanona aba ea'itaeana keao ena maearima Aikupito hanonai ke'uai ainakia katemue kateao ekia hano tohanai.
Tirama ehore Mose imanai taba haeai haeai ebawaira tinanakia. Rani ha Aikupito haukia tehore Isaraela maearimakia teu'unakia, teao ate apa'uana ha atana ‘'Aku Birona’. Tirama ehore ate weiana ena aru eba'orona, bei ebapa'a boana weiana Isaraela maearimakia ekia taeara eba'oruna, hano 'ororonai tekabanai, tekabanai murinai hanona Aikupito haukia tebahobo katekabanai, iamo bei haeamona eharu mue ikoikiai ebatono 'arinakia.
Tirama ena rauhubu Isaraela maearimakia 'eukia hanona Mose herenai ebaibeni. Rani ha hano'akunai temiaho aonai Mose ehore oeo ha atana Sinai ahanai ekara'au eao weia kemiaho 'apua mai kebahuba'ari Tirama herena weia Tirama kipona Mose herenai ewaira tina ba ena rauhubu Mose ebena, abomo Tirama ena rauhubu apa'uakia ikoinai harau haea hanona pihara panabakia rua ahakiai erere'aunakia. Pihara neiakia hanona Marea Robena aonai robe 'ekanai ua'a tehorotinakia. Tirama ena rauhubu weiakia Mose ebena hanona puka robena aonai. Puka 'ai'aina aonai puka kori'uaikia ima (5) hanona atakia Mose ena puka. Pukakia hanona, Genese, Esodo, Levitiko, Numera mai Deuteronomi. Haeamona puka atana Rauhubu abomo.
NAMANA
- hanona huari haukia ne'uai ainakia hauna ha atana. Ia hanona Suria hauna. Ia hanona Iuda hauna aha'i. Ia huari poki hauna apa'uana ha, iamo hauaninai inawa atana morumoru ea'ina. Rani ha eao mahabanai hauna atana Elisa herenai, ba enoina ena inawa kebanamona. Iamo Elisa ia ehinabena keao Ioridane atenai rani ikoinai 'abaihau hamomo ke'uere. Namana eao ua ebabai aiho hanona hauanina maikoina enamona.
NADO
- rani ha babi'e ha ehore tehoro ha emaiaina Iesu aena keutuna. Tehoro neiana hanona taba ha atana nado ai tebabaina, ba ia hanona matiu atana spikenado hohoe'anai tia'ina.
NINEBA
- hanona aiara apa'uana weiana Tirama ehore Iona euhuna keao ena 'abi keiroroaina aiarana. ‘Iona’ 'ekana koihana.
Tirama e'abi Nineba aiarana kebapuputona pokina babai ki'a obokia tohakia tebabai paunai. Nineba maearimakia pou neiana teona raninai tehai mai teraona kabe. Ṉa tebabai aiho paunai Tirama ekia ki'a ehina hao mai a'i ebapuputonakia.
NOA
- hanona aba 'uaina 'akina tohanai emiaho hauna. Adamu hau kori'uaina kupuna 'aba'aba eririaina emai iba'ababani hamonai hanona Noa erama.
Noa ena raniai hanona hanopaka maearimakia ikoikiai babai ki'a obokia bo'ona tebabai. Ua buonai Tirama e'abi tou rarina 'akina ketiuahina, hanopaka ketou 'auna, maearima mai hanopaka tabakia ikoinai kebapururunakia. Iamo Noa hanona maearima namona mai Tirama aiana eka'aina hauna. Ua buonai Tirama Noa ehinabena aunohi rarina 'akina tohana ha kebabaina, abomo Tirama ehore Noa eba'iobina taeara tabai aunohi kebabaina. Epua Tirama Noa ehinabena atawana mai nahuna hau aihau atawakia kipokia aunohi ai katehe'au haeamona mahi mai roborobo haeai haeai baiatakiai koa ha mai 'one ha kebaehe 'aunakia, 'a mahi baiatai baika hanona koa 'abaihau hamomo mai 'one 'abaihau hamomo keuta 'aunakia. Noa Tirama ena 'abi ea'ikakaumana paunai taba ikoikiai Tirama e'uahinakia haukia akakia tohakia ebabai. Noa ena maearima kipokia aunohiai tekatoto murinai, Tirama ehore abara pumana tohana ebatibona, tou rarina 'akina ekarahi, oeo abomo ebahuabunakia. Hanopaka maearimakia ikoikiai tetono te'ari ore, ia Noa mo ena itu haukia kipokia hanona temauri. Nawa bo'ona tekabanai murinai tou eriri, bei eo'o. Hanopaka e'ororo mue. Noa ena itu haukia kipokia aunohiai tekarahi. Ba Noa beruberu ha ebabaina Tirama 'euna pokina ebamaurinakia paunai. Tirama e'abi'uai tou ha uahomana a'i kebakarahi muena hanopaka ahanai, haeamona e'abi 'opa hanona ia ena 'abi'uai hoana, rani weiana keaoaina hanona rabi mai mararani katemiaho, 'ama ranina mai hiabu ranina, haeamona abara ranina mai hano ke'ororo ranina, abomo eueu mai ariari ranina.
OLIBE
- hanona matiu ha atana. Matiu neiana hanona mai buabuana. Ihana hanona matoha tuaba matiuna 'abana iamo rauna hanona papakia beroberokia. Puka neiana aonai olibe matiuna aubaubana koihana.
Iuda haukia olibe buabuana tia'ina tehoro tibabai. Tehoro weiana tea'ina tekai'au kai'auaina haeamona aka bo'ona haeai haeai tebabai. Iuda ekia mauri aonai, olibe tehorona hanona taba apa'uana. Olibe oeona hanona Ierusalema herenai oeo ha atana. Oeo weiana haunai hanona olibe matiukia ti'omu.
OMEGA
- ‘Alepa’ 'ekana koihana.
PARADISO
- anina hanona ‘uma namoabuna’. Maearima 'eka namoabuna weiana Eden aonai hanona atana tiaparina Paradiso. Hanopaka ia'iramanai hanona Tirama Adamu mai Eba ohi ua'a ehorotinakia. Pou namona neiana aonai Paradiso robana eahuna hanona ihobona kupa aiarana 'abana. 'A kupa aiarana hanona 'eka namoabuna, maearima weiakia Iesu Keriso ti'aikakauma haukia hanopaka neianai kate'ari murinai hanona kateao 'eka weiana.
PARAO
- hanona Aikupito ekia obia 'arana haukia nipoki aina hauna. Aikupito ekia obia 'arana haukia tepokiainakia haukia ikoikiai hanona teaparinakia Parao.
Parawa ibakupu aha'i tatuna
- ‘Tatu’ 'ekana koihana.
PARISEA
- haukia hanona maearima apa'uakia baika Iuda haukia baiatakiai. Ia hanona rauhubu poki haukia kipokia tiaka hamomo. Rauhubu poki haukia hanona rauhubu tiba'iobiaina haukia. Ba rauhubu weiakia Tirama ehore Mose ebena haukia te'iobi harainakia, iamo Tirama ena rauhubu ahakiai kipokia ekia hoahoa mai rauhubu baika tihore 'aunakia. Rani bo'ona tiapa pokina tiraonana ia hanona tenamo ki'a baha ba maearima baika. Ia hanona tebabai matoha maearima namokia. Iamo ekia raonaraona hanona teki'a. Mataio iro'ana 23 aonai Iesu Parisea haukia robakia eahuna haeamona eaparinakia ‘bahaorea haukia’. Parisea haukia hanona Iesu te'oatana haeamona taeara tetabu kateahu'arina ṉa tehoma.
Pentikose tatuna
- ‘Tatu’ 'ekana koihana.
PIHARA NAMOABUKIA
- Ibawairatinana 21: aonai hanona Ioane aiara robena mahamahana eihana hauna robana eahuna. aiara weiana e'aeana hanona pihara namoabukia ikoinai harau haea rua ai ena kori'ini 'ekana tebabaina. Pihara haeai haeai neiakia ikoinai harau haea rua hanona pihara namoabukia, te'imare'imare ihakia haeai haeai.
Pihara haeai haeai ikoinai harau haea rua atakia neiakia.
1. Daiamond
- hauna eiroro.
2. Sapaia
- hauna epurutoni.
3. Kalakedo
- hauna e'apuro.
4. Emerald
- hauna ekupa.
5. Sadonu
- hauna ebirobiro.
6. Rubi
- hauna ebiro.
7. Krusolito
- hauna ewaima.
8. Berulio
- hauna ekupa.
9. Topasio
- hauna eiroro.
10. Krusoparaso
- hauna ekupakupa.
11. Huakinto
- hauna epurutoni.
12. Ametuso
- hauna e'apupu.
RAHABA
- 'uaina 'akinai Isaraela maearimakia tebahobo hano weiana Tirama e'abi'uai kebenakia hauna aonai katekatoto ṉa tehoma hanona ekia ihaihapai haukia teuhunakia teao hano weiana aonai teihana. Ba ekia 'ou huakia hano weianai aea kateahu aihonakia taearakia teba'oruna. Rahaba hanona rea babi'ena ha hano weianai emiaho. Isaraela ekia ihaihapai haukia weia tekara'au raninai ebarainakia mai ebapihinakia, pokina aonai e'iobi tohana Tirama ena nuataea hanona ena maearima Isaraela haukia katehore hano weiana katea'ina. Ua buonai Isaraela haukia tehore aiara weiana maearimakia ikoikiai teahu'arinakia, iamo rea babi'ena weiana hanona a'i teahuna. Ia hanona babi'e mo weiana atana puka robena aonai tererena, Mataio 1.5. Iesu kupuna 'aba'abana ha.
RAHELA
- hanona Iakobo atawana ha atana. Iakobo hanona atawana neiana eraona'auai ki'a bahana. Rahela hanona Iosepa mai Beniamina hinakia. Ia hanona Iuda maearimakia ikoikiai hinakiai tibaona.
RAMA HAEAI HAUKIA
- hanona Iuda haukia aha'i. Helene haukia maeakia 'abi neiana tehinana anina hanona ‘hano ikoikiai’ ba weiana anina hanona hano ikoikiai hanopaka ahanai, iamo Iuda haukia aha'i. Iuda haukia hanona teapa wairai pokina Tirama hanona ia etina'anakia ena maearima tohakiai kateao, ba ia hanona hano haeai haukia 'arikia a'i te'ari.
RAONA KABE
- anina tohana hanona;
a. Maearima ne'iobina ia hanona ki'a hauna Tirama wairanai.
b. Ba aona tohanai ni'abi ena babai ki'a maurina kehabona, iamo Tirama ena nuatae maurinai kemauri.
c. Haeamona Tirama ninoina ena ki'a ikoikiai kehina haonakia.
RAPI
- hanona ata weiana, Iuda haukia tihore baiatakia ba'iobi hauna apa'uana 'ao 'uai hauna apa'uana hanona atana tiaparina ‘rapi’. Maearima apa'uakia 'ao aobero haukia hanona tiaparinakia ‘rapi’. Ata neiana ‘rapi’ hanona ihobona ‘raboni’ 'abana. 'Abi anikia hanona hamona.
RAUHUBU
- Tirama ena rauhubu hanona puka robena 'ai'aina aonai puka kori'uaikia ima. Neiakia hanona Tirama ena rauhubu Mose herenai ebawaira tinanakia ena maearima 'eukia.
RAUHUBU MAUANA
- maua neiana hanona matiu ai tebabaina ba gold ai hauna maikoina temaka kaiarona. Aonai hanona pihara apa'uakia panabakia rua weiakia ahakiai Tirama ena rauhubu harau haea erere 'aunakia haukia. (Heberu 9.4, 5) Isaraela haukia hano'akunai teharima aonai maua neiana tebuana teka'a aina, mai Tirama ena itu robena aonai tehorotina, maua neiana aona tabakia hanona terobe wairai pokina weiakia hanona Tirama ena 'abi'uai rauhubuna ibabataina.
RAUHUBU POKI HAUKIA
- hanona maearima weiakia Tirama ena rauhubu weiakia Mose ebena Iuda haukia 'eukia haukia maearima tiba'iobinakia. Ia tihore taba weiakia Mose ena puka ima aokiai ererenakia haukia tiba'iobiai. ‘Rauhubu’ mai ‘Mose’ 'ekana koihanakia.
REBEKA
- hanona Isako atawana, Isako hanona Aberahamo nahuna. Rebeka hanona Esau mai Iakobo hinakia. Ia terarua hanona miori bai'apaea terama, Esau hanona erama 'uai, iamo Tirama Iakobo ea'itaeana ke'uai, ba ia haunai Iuda haukia terama. ‘Esau’ mai ‘Iakobo’ 'ekakia koihanakia.
ROBE HAUKIA
- hanona maearima weiakia Tirama ea'itaeanakia robe akakia katebabai. Ia hanona Isaraela maearimakia atakiai beruberu mahikia 'itara robena ahanai tekinenakia Tirama tebanamona, Iesu ena rani ai hanona ekia aka neiakia Marea robe aonai tebabainakia, Ierusalemai. Robe haukia hanona Arona kupuna 'aba'abana eriri aina haukia, haeamona Levi itubuna haukia. ‘Arona’ mai ‘Levi’ 'ekakia koihanakia.
Robe haukia 'arakia hauna
- hanona maearima apa'uana tohana robe haukia ikoikiai baiatakiai. Robe hauna ha tia'itaeana robe haukia 'aranai niao ihau hamona aonai. Marea robe aonai ikaihuri weiana atana ‘'Eka Robena Tohana’ aonai hanona robe haukia 'arakia hauna mo ikupaiana nitoto. Ihau hamona aonai hanona rani hamona mo nitoto niao beruberu akakia nibabai Tirama herena, weiana Tirama kehore ia mai Isaraela maearimakia ikoikiai tebabai ki'a haukia ekia ki'a kehina haonakia paunai.
ROMA
- hanona hanopaka atana Italia ena aiara apa'uana. Iesu hanopakai emiho aonai, Roma haukia tehore hano bo'ona haukia teahunakia mai tepoki ainakia, Isaraela abomo tepokiana. Neiana buonai Isaraela haukia hanona Roma haukia 'arikia a'i te'ari, tenuatae ekia hanoai kateu'u ahinakia. Roma ekia obia 'arana hauna teaparina Kaisa hanona obia 'arana hauna apa'uana hanopaka aonai rani weianai.
SADUKEA
- haukia hanona Iuda haukia baiatakiai maearima apa'uakia baika to'ukia. Ia hanona maearima tibamarerenakia Tirama ena rauhubu weiakia Mose ebena haukia kateka'ainakia, mai Iuda ekia hoahoa abomo kateka'ai harainakia. Ia hanona ihobona Parisea haukia 'abakia. ‘Parisea’ 'ekana koihana. Iamo rani bo'ona Sadukea haukia hanona Parisea haukia kipokia ti'abi baitaeai, pokina Parisea haukia ekia a'ikakauma hanona maearima ha ke'ari murinai hanona mauri mahamahanai kemauri mue, ia Sadukea haukia hanona 'abi weiana a'i tia'ikakaumana.
SALAMO
- pukana hanona Tirama ibanamona huikia pukana. Davida mai 'abana baika ekia raona'au Tirama herenai huikia mai Tirama ibanamona huikia tererenakia.
SALPA
- hanona pihara 'a'aeabuna ha. Ni'ara raninai nehiabu wairai, niea ki'a haeamona timina epahihi ki'a.
SAMARIA
- hanona 'eka ha atana. Samaria haukia hanona Iuda haukia tohakia aha'i pokina 'uaina 'akinai hanona rama haeai babi'ekia teatawanakia. Iuda haukia hanona ia 'arikia a'i te'ari.
SAMSON
- hanona Iuda ekia 'uai hauna ha aba ua'i baha 'akinai. Tirama ehore tabura rarina 'aki ebena. Samson hauaniai hanona etabura ki'a.
SAMUELA
- hanona mahabanai hauna apa'uana ha. Ia ehore Davida 'arana tehoro ai eheina ebarobena obia 'arana haunai keao. Ia hanona maearima ekia 'uabi hauna apa'uana ha.
SARA
- hanona Aberahamo atawana. Ihau bo'ona 'aki hanona miori ha'i ebaramana, iamo aba eanepaka hanona Isako ebaramana. ‘Aberahamo’ 'ekana koihana.
SATANI
- hanona auba ki'a obokia ne'uai ainakia hauna. Ia hanona Tirama ni'oatana, ua buonai maearima ni'oi ahinakia, ena nuatae hanona patebabai ki'a. Ia nihore maearima Iesu tia'ikakauma haukia rani ikoinai ekia ki'a nibaraonanakia, ṉa nibabai aiho pokina ena nuatae hanona a'ikakauma haukia kateraona Tirama ekia ki'a a'i nehinahao. Satani atana abomo ‘tiaporo’, hanopaka neiana obiana.
SINAI
- hanona oeo ha atana. Oeo mo neiana kaipanai Tirama ena rauhubu Mose ebena Isaraela maearimakia 'eukia. ‘Mose’ 'ekana koihana.
SINAPI
- hanona matiu ha atana, nao maeanai hanona ‘mustard’, ia uhona hanona papakia 'aki, 'a ke'omu raninai keapa'ua ki'a matoha matiu 'abana. Ihaihana hanona matoha tuaba 'abana.
SINEMON
- hanona matiu ha ai tibabaina. Timina e'orimo wairai mai tekawakawaina hanona 'arana rarina 'akina rani weianai. Maearima sinemon tia'ina tehoro kipokia tibahaeamonakia, tehoro timina iba'orimona paunai, ba tehoro weiana tea'ina maearima 'arakiai teheina, ia'itaea hoana, mai rani baika hanona 'ari 'ekakiai teakainakia.
SIONA
- oeo weiana ahanai Ierusalema nemiaho hanona atana Siona. Marea robe hanona oeo weiana ahanai nemiaho, haeamona Ierusalema aiarana aonai 'eka weiana hanona erobe ki'a baha. Rani baika Ierusalema maikoina abomo tiaparina Siona.
Rani baika hanona Ierusalema kupai nemiaho hauna atana tiaparina Siona, weiana hanona kupa aiarana ṯe'uahina. Ba weiana anina hanona Tirama ena miaho 'ekana. (Heberu 12.22; Ibawaira tinana 14.1)
SODOMA
- hanona aiara apa'uana ha atana. Lota hanona weia emiaho. ‘Lota’ 'ekana koihana. Aiara apa'uana ha weia Sodoma herenai hanona atana Gomora.
Sodoma mai Gomora maearimakia hanona babai ki'a bo'ona tebabai, ua buonai Tirama ehore irubai aiara neiakia rua ebapururunakia.
SOLOMONA
- hanona Davida nahuna. Ia hanona Isaraela maearimakia ekia obia 'arana hauna apa'uana ha.
Rani ha Solomona ena nibiai Tirama emai ia herena ba ebakaina ena nuatae beruberuna hanona taba Tirama ia kebena. Ba Solomona Tirama enoina aobero kebena, weianai ena maearima ke'uaiai harainakia. Ba Tirama ehore Solomona aobero apa'uana ebena. Ia hanona obia 'arana haukia ikoikiai ekia aobero 'arana haunai eao. Tirama abomo Solomona kepu apa'uana ebena weiana Solomona hanona kepuai eobia ki'a.
Solomona ehore Marea robe kori'uaina ebakorina. 'Uainai Iuda haukia hanona I'aua robena tebabaina, weianai Tirama tekutiaina. Marea robe neiana hanona ihana enamo waira 'akinai.
SUKE
- hanona matiu ha atana, nao maeanai hanona ‘fig’, buabuana hanona ekuma wairai.
TATU
- Iuda haukia hanona ihau hamona aonai tatu apa'uakia baika tibabai tatu neiakia tibabainakia ranikiai hanona Tirama ena banamo mai taba baika aba 'uainai ia herekiai ebabainakia haukia tiraonanakia. Tatu baika atakia hanona neiakia;
Marea robe ibarobena tatuna
- Tatu neiana hanona Iuda haukia maearima ha atana Iuda Makabi tiraonana. Ia hanona aba ua'i baha 'akinai Tirama ena Marea robe ea'ia'i haraina, eba'oruna weiana maearima weia Tirama katekutiaina paunai. Aka weiana ebabaina pokina ekia 'ou haukia mai waira mahamahakia marea aonai tetoto Marea robe tea'i ki'ana paunai. Iuda haukia abomo tatu neiana teaparina ‘Ea tatuna’. Ua buonai Iesu e'abi etibaha, “Au hanona hanopaka ena ea.” (Ioane 9.5)
Kabanai tatuna
- hanona Iuda haukia ekia tatu apa'uana tohana ha. Tatu neiana aonai hanona Iuda 'uaina 'akinai Aikupitoai ta'ara tea'i ba aea tekaobo aiho hauna tiraonana. Rani weianai hanona Tirama ena aneru euhuna eao Aikipito haukia ekia itu ha ha aokiai etoto nahukia pakakia mo ikoikiai eahu'ari orenakia. Iamo Tirama Iuda haukia ehina benakia ekia itu ha ha aokiai mamoe nahu teahu 'arinakia ba aurarukia tea'inakia ekia pa'abi hoborokia tetaronakia. Ba aneru aruaru eihana hanona itu 'ubinai ekabanai, iamo miori weia ha'i eahu 'arina.
Ua buonai Kabanai tatuna raninai hanona itu ha ha aokiai mamoe nahu tiahu'arinakia tianiani haeamo.
Parawa ibakupu aha'i tatuna
- hanona Kabanai tatuna kipokia rani hamona tibabaina. Pokina 'uaina 'akinai Iuda haukia tenoanoa Aikupito ai katekaobo aonai parawa kate'ima kekupu ba katekinena hanona ranina aha'i. Ua buonai tatu neiana aonai hanona Iuda haukia tihore parawa ibakupu aha'i hauna tiani.
I'aua tatuna
- hanona Iuda haukia tiaonamo pokina eueu mai ariari ranikia hanona aba teore paunai. Tatu weiana aonai hanona i'aua tibabai ba weia ba'akiai ṯemiaho hui hamona, ua tibabai aiho hanona kupukia 'aba'abakia 'uaina 'akinai hano'akunai tearu 'abaea aru 'abaea ihau bariabui (40) murinai hanona Tirama 'abi'uai hanona ebenakia hauna aonai tekatoto hauna tiraonana.
Pentikose tatuna
- hanona Iuda haukia ekia tatu apa'uana ha. Ata weiana ‘Pentikose’ anina hanona ‘imabui (50)’. Iuda haukia ekia tatu neiana hanona Kabanai tatuna murinai wapu imabui tikabanai hanona titatu.
Pentikose tatunai hanona Iuda haukia witi iarina tiaonamo aina. Abomo 'uaina 'akinai Tirama ena rauhubu Sinai oeona 'ubina Mose ebena Iuda haukia 'eukia hauna abomo tiraonana. Rani neiakiai Pentikose raninai hanona Keriso ena maearima tihore rani weianai Auba Robe eriri maearima weiakia Keriso tia'ikakaumana haukia ahakiai hauna tiraonana.
TIRAMA ENA MAMOE NAHU
- Ioane 1.29, 36 aonai hanona Ioane ba'uere robe hauna ehore Iesu atana eaparina, ‘Tirama ena Mamoe Nahu’. Iuda haukia ekia hoahoai hanona mamoe nahu tiahu 'arina ba beruberu tabanai tibaona ṯekinena Tirama herena, weianai Tirama ekia ki'a kehina hao paunai. Mamoe nahu aruaruna nihore ia nibarobenakia mai nibamahamahanakia Tirama wairanai.
Iesu hanona Tirama ena Mamoe Nahu, pokina kipona ena mauri beruberu tabanai ebaona, matiu ibiri ropo ahanai teahu'arina, weianai Tirama kehore aika eka ki'a ikoikiai kehina hao paunai.
'UERE ROBE
- Pou namona aonai tererena hanona Ioane ehore mearima bo'ona Ioridane atenai eba'uere robenakia. Ehina benakia ekia ki'ai kateraona kabe ba ke'uere robe, ba maearima ikoinai kate'iobina ia hanona aba teraona kabe.
Maearima Iesu Keriso tia'ikakauma haukia baiatakiai, 'uere robe hanona ihaiha weiana maearima kebaihanakia, 'uere robe ea'ina hauna hanona Keriso ena maearima.
Ba'uere robe anina hanona ṉa homana;
1. Maearima weiana 'uere robe ea'ina hauna hanona kipona ena ki'a ai aba eraona kabe.
2. Ia hanona Iesu Keriso nia'ikakaumana, Iesu hanona maearima weiakia Ia tia'ikakaumana haukia ekia ki'a nehina hao hauna, ua e'abi'uai aiho.
3. Maearima weiana 'uere robe ea'ina hauna hanona nenuatae Iesu Keriso murinai ke'au mai aiana keka'aina.
WAPAEA
- Nao maeanai hanona tiaparina ‘hisop’. Robe haukia tihore neiana tia'ina aruaru 'ao bei ai tihao utuna ba maearima 'ao ekia taba baika 'ubikiai tia'i baure baurena, beibeina ni'eho, ua tibabai aiho hanona Tirama wairanai barobe akana tibabaina.
WAPU ROBENA
- hanona Paraite wapuna mai Hui wapuna ohi baiatakiai hauna wapu weiana nahaparina Tatate. Genese pukana aonai terererena hanona Tirama wapu ikoinai 'abaihau hanona hanopaka ebabaina, epua wapu iba'abaihau hamomona hanona earai pokina ena aka hanona eore paunai. Tirama e'abi maearima ikoikiai hanona hui hamona ena wapu kori'uaikia 'abaihau hanona ekia aka katebabai, iamo wapu iba'abaihau hamomona hanona katearai mai Tirama katekutiaina.
Iuda maearimakia ekia Wapu robena rauhubukia hanona ebo'o. Tetibaha wapu weianai hanona maearima aka ha a'i katebabai 'apuana, ba maearima rauhubu weiana tekabena hanona teopuere wairai. Ua buonai Iesu ehore inawa hauna ha Wapu robenai ebanamona, mai Iesu i'abana haukia Wapu robenai witi temutunakia kateani hanona Iuda haukia teopuere wairai. Te'abi weiakia hanona aka.