Paulo Ena Marere
ROMA
Haukia Herekiai
Puka Aona Irerena 'Abina
Paulo ehore puka neiana ererena pokina ena nuatae hanona keao a'ikakauma haukia to'ukia baika Roma aiara apa'uanai haukia keihanakia. Ena nuatae hanona keao kipokia katemiaho 'apua ba keao Speini (15.23, 24). Puka neiana aonai Paulo ehore Keriso pouna namona ehina pou haraina, mai weiakia Iesu murinai ti'au haukia ekia mauri aea katehoma.
Kori'uainai hanona banamo 'abina a'ikakauma haukia to'ukia Romai ṯemiaho herekiai ehinana. Epua puka 'abina anina tohana ṉa ehina harai aihona, “pou namona aonai bero Tirama herenai emai hauna ewaira tina, kaha'i ramana a'ikakaumai keaomo puana.” (1.17) Haeamona Paulo e'abi, maearima weiakia Iuda haukia 'ao rama haeai haukia ikoikiai hanona ki'a haukia. Weiana Tirama ehore ia eaoko'oai ki'anakia, eapari muenakia Iesu Keriso katea'ikakaumana haukia hanona Tirama kehore ia kebamaurinakia.
Puka iro'ana 5—8 aonai Paulo ehore Tirama ena rauhubu anina mai Auba Robe a'ikakauma haukia ekia mauri aonai hauna robakia eahunakia. Iro'ana 9—11 hanona Paulo kipona ena puma apa'uana ha robana eahuna, weiana Iuda haukia weiakia Tirama etina'anakia ia ena maearimai kateao haukia bo'ona Iesu tekamuri aina. Haeamona rama haeai haukia hanona temai Iesu i'abana haukiai teao, iamo Iuda haukia hanona aha'i. 'A Paulo ena a'ikakauma hanona muriai Iuda haukia katemai Iesu ena maearimai kateao. Puka neiana a'enai hanona Paulo ehore hoahoa mai babai weiana a'ikakauma haukia kateka'ai haukia robakia eahuna.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba ahu mai 'abi'abi apa'uana. (1.1-17)
b. Maearima bamauri katea'ina hanona taba apa'uana. (1.18—3.20)
c. Tirama ena bamauri taearana. (3.21—4.25)
d. Mauri mahamahana Keriso aonai. (5.1—8.39)
e. Isaraela haukia Tirama ena raona aonai. (9.1—11.36)
f. A'ikakauma maurina. (12.1—15.13)
g. 'Abi orekia mai banamo 'abikia. (15.14—16.27)
1
Paulo Ena Iuhubeau Akana Pouna Ehinana.
Au Paulo e'u marere neiana. Iesu Keriso ena ta'ara ia'ina hau'u, ena iuhubeau haunai kaeao paunai Tirama etina'ana'u eaparina'u ena pou namona kairoro aina.
Pou namona neiana hanona Tirama ehore aba wa'i baha e'abi'uai aina ena mahabanai haukia pinakiai tehinana Puka Robena aonai tererena, ia Nahuna pouna, eka Obiapaka weiana Iesu Keriso, hauaniai hanona Davida nininai erama, ia aubana robenai hanona 'ariai ebamikirina raninai ebatohana mai hiabuna ia hanona Tirama Nahuna. Iesu Keriso paunai mai ia atanai baraibarai apa'uana abomo iuhubeau hoana aba ta'ina, weiana rama haeai haukia baiatakiai maearima ikoikiai kataparinakia a'ikakaumai aia kateka'ai. Wai abomimo weia Iesu Keriso 'eunai Tirama ehore eaparinakia haukia baiatakiai.
Roma ai ṯomiaho Tirama eraona'au ainimi eaparinimi ena maearimai ebaonimi haumi ikoimiai, Hamaka Tirama mai Obiapaka Iesu Keriso herekiai aoko'o hoana abomo baibua katoa'ina.
Paulo Enuatae Keao Roma.
E'u 'abi kori 'uaina neiana: Iesu Keriso atanai e'u Tirama nabanamona wai ikoimiai paumiai, pokina wai emi a'ikakauma pouna hanopaka ikoinai aba teona. Tirama weiana Nahuna pouna namona nairoro aina aonai ta'arana ṉa'i mai ao'u ikoinai hauna e'iobina e'u bahuba'ari ai au wai naraonanimi, 10 rani ikoinai e'u bahuba'ari ai Tirama nanoina ena nuataeai taeara'u pekaikauna rani ha pawahi paihanimi. 11 Pokina au nanuatae ki'a baha kaihanimi, auba ena beruberu kabaibeni katotabura. 12 Weiana hanona au mai wai kipoka kahabarainaka, eka a'ikakaumai ha ha kahataburanaka.
13 Uaho'aba'u e, au nanuatae wai kato'iobina, rani bo'ona anuatae kawahi heremi, buabua katabu ahi ihobona rama haeai haukia baika ekia mauri tebaibeni aihanakia 'abana, ia taba baika tehore tekaiabuna'u emaimo bariu. 14 Au hanona pou namona ihinanai 'ara kahore maearima ikoikiai herekiai, Helene haukia mai ea aha'i haukia abomo ao 'abaea haukia mai aotipa haukia herekiai. 15 Weiana buonai au nanuatae ki'a baha wai Roma ai ṯomiaho haumi wairamiai abomo pou namona kairoro aina.
16 Au pou namona a'i nahaumaea aina, pokina ia hanona Tirama ena hiabu, a'ikakauma haukia ikoikiai kebamaurinakia kori'uaina hanona Iuda haukia, muriai hanona rama haeai haukia. 17 Pokina pou namona aonai bero Tirama herenai emai hauna ewaira tina, kaha'i ramana a'ikakaumai keaomo puana, puka robenai tererena 'abana, “Aka bero hauna hanona a'ikakaumai kemauri.”
Tirama Ena Opuere Maearima Herekiai.
18 Maearima ekia kamuri mai babai ki'a paukiai Tirama ena opuere kupai emai ewaira tina, weiakia ekia babai ki'ai 'abi tohana tihao parena haukia herekiai. 19 Tirama i'iobina hanona aba emahanai harai herekiai, pokina Tirama ehore ebaihanakia. 20 Hanopaka erama popounai emaimo bariu Tirama 'eunai a'i nahaihanakia tabakia ena hiabu banai banai mai ena auba maurina hanona ia ebabai tabakia aokiai tewaira tina harai teihanakia te'iobinakia, weiana paunai maearima kebuniai hanona taearana aha'i.
21 Tirama te'iobina iamo a'i tea'i taeana abomo a'i tebanamona ia hanona Tirama, ia ekia ao 'abaea mai ekia ao po'oai wapura ehore aokia ekaiabuna. 22 Ia kipokia teraonana teaotipa, iamo po'o haukiai teao. 23 Miaho banai banai Tiramana ikuti aina tehabona, ia maearima aubaubakia a'i katemiaho banai banai haukia, roborobo, mahi, mai tikara tabakia haukia, aubaubakia imakiai tebabai tabakia tekuti ainakia.
Maearima Aka Ki'a Obokia Haeai Haeai Tibabai.
24 Weiana buonai Tirama ehore aokiai ki'a tenuatae ainakia 'ekanai ehabonakia, weiana kipokia ekia babai ki'a obokia parikia akakia katebabai ha ha herekia. 25 Tirama ena 'abi tohana hanona ia tehore bai'oi tabanai tebaona, iamo 'ekanai hanona taba ebarama tabakia tekuti ainakia ta'arakia tea'i. Iamo ebabainakia hauna Ia ikupaiana kahabanamona keaomo banai banai. Amen.
26 Tirama ehore ehabonakia teao ekia babai ki'a obokia aonai. Ekia babi'e tehore babi'e tenabau ainakia weiana ua a'i pehoma hauna tebabaina. 27 Taeara ihobonai hau abomo babi'e kipokia hawainibena tehabona, ia hau tehore hau tenuatae ai ki'anakia. Hau kipokia 'abakia herekiai babai ki'a obokia tebabai. Weiana hanona ekia babai ki'a 'arana kipokia pumana tehoa aina.
28 Ia tehore aokiai Tirama iraona 'ininai a'i tenuatae aina, weiana Tirama ehore ekia ao 'abaeai ehabonakia, a'i patebabai akakia tebabai. 29 Aka ki'a obokia haeai haeai aokia tebonu, babai ki'a obokia, uhore mai raona ki'a obokia, wamuru, ahuahu, 'au, bai'oi mai ao bahaiara akakiai tebonu. Ṯeuahiuahi, 30 mai 'abi'abiai ha ha atakia tia'i ki'anakia, Tirama ti'oatana, tiaiahu 'abaea, tiapa, abomo tibaro'e, raona ki'a obokia 'eka baikai tiraonanakia katebabai. Hamakia mai hinakia aiakia a'i tio'o. 31 Ia hanona ekia raonaraona aha'i, ekia 'abi'uai a'i tibatohanakia, mai maearima herekiai namo 'ao aoko'o a'i tiba ihanakia. 32 Tirama ena rauhubu aba te'iobina maearima 'eka ua homanai ṯemiaho haukia hanona kate'ari. Ia ki'a weiakia tibabai to'o baihanakia abomo maearima baika tibabai raninai tiaonamo ainakia.