2
Tirama Ena Bakai Berona.
Weiana buonai 'abiai hau ha behoai nuhorotina haumu, emu bero 'abina ha aha'i. Oi 'abiai hau ha behoai nuhorotina hanona kipomu puma nubeni'o. Pokina ia behoai ohorotina akana ihobonai oi abomo nubabaina. Aika ha'iobina Tirama hanona mai ena bero ua tibabai aiho haukia behoai kehorotinakia. Weiana oi 'abiai hau ha behoai nuhorotina ia akana ihobona nubabaina haumu, oi nuraonana Tirama behoai kehorotini'o 'ekanai aba kokapare, u? 'Ao aehoma a'i o'iobina Tirama ena namo apa'uana weiana ehore e'uai aini'o raona kabe taearanai ena namo apa'uana, ena baiha hao mai ena bakiro oiha ta'erainakia? Ia aomu etubu, emu raona kabe aha'i paunai oi kipomu emu puma nubararona, Tirama ena opuere mai ena bero bakai beraurana kekara'au raninai emu puma weia kewaira tina. Tirama kehore maearima ha ha ekia babai ihobohobokiai arakia kebenakia. Maearima baika aka namokiai tibapahihi haukia abomo nuabi mai mariki abomo a'i kepua maurina titabuna haukia hanona Tirama kehore mauri banaibanai kebenakia. Ia maearima baika tiani ki'a mai 'abi tohana tibaoao aina, aka behokia tia'i taeanakia haukia hanona Tirama ena opuere mai ena puma ahakiai kebaririna. Aka ki'a obona tibabaina haukia ikoikiai hanona atetua mai haiara katehoaina Iuda haukia mo aha'i rama haeai haukia abokia mo. 10 Ia aka namona tibabaina haukia ikoikiai hanona Tirama kehore nuabi, mariki mai baibua kebenakia, kori'uaina hanona Iuda haukia, muriai hanona rama haeai haukia. 11 Pokina Tirama hanona maearima ha a'i nitaina.
12 Mose ena rauhubu kapenai ṯemiaho haukia tiaka ki'a hanona weianai aka ki'a haiarana katea'ina, 'a rauhubu aonai ṯemiaho haukia tiaka ki'a hanona rauhubu kebabakainakia. 13 Rauhubu uruna tio 'abaeana haukia hanona Tirama wairanai bero a'i katea'ina, ia rauhubu akana tibabaina haukia hanona berokia kehinana. 14 Rama haeai haukia herekiai Mose ena rauhubu aha'i, ia aokiai rauhubu hoana ihobona tebabaina raninai, rauhubu herekiai aha'i re'a, ia kipokia rauhubuai teao. 15 Ia aokiai rauhubu 'abina tererena hauna ekia hoahoai niwaira tina aokia abomo weiana nibatohana, ekia raonaraona weiana nihore behokia nehinana 'ao berokia nehinana. 16 Pou namona airoro aina ihobonai, beraurana kekara'au raninai Tirama kehore maearima ekia raona bunikia kebakainakia Iesu Keriso paunai.
Iuda Haukia Teraonana Rauhubu Kebarainakia.
17 Ia wai kipomi tu'abi Iuda haumi, rauhubuai tukori 'ini abomo Tirama tuapaina, 18 abomo Tirama taba nenuatae aina hauna to'iobina mai bero nimai 'ekana to'iobina pokina wai rauhubu tomarere aina. 19 Turaonana wai hanona maha'iau haukia ibaka'a haraikia mai wapurai ṯemiaho haukia ekia ea 20 abomo po'o haukia irobekia mai a'i temarere haukia iba'iobikia haumi, pokina rauhubu aonai aotipa mai 'abi tohana maikoinai totabu ahinakia. 21 'Abami tuba'iobinakia ia aehoma wai kipomi a'i tubatohana? Ṯoiroro a'i katebainao, ia wai tubainao? 22 Tu'abi a'i katenabau, ia wai tunabau? Kaiba'uku 'arikia a'i tu'ari, ia wai ro'e*(22) marea robe aona tabakia tubainao ainakia? 23 Wai rauhubu nemiaho paunai tuapa, ia rauhubu tukabena hanona Tirama atana tua'i ki'ana. 24 Puka robena aonai e'abi, “Wai Iuda haumi paumiai rama haeai haukia Tirama atana tia'i ki'ana.”
25 Rauhubu koka'ai haraina raninai emu itare hanona namo kebeni'o, ia rauhubu kokabena raninai oi hanona ihobona itare a'i oa'ina 'abana. 26 Rama haeai hauna ha a'i tetarena ia Tirama ena rauhubu 'abina keka'ai haraina raninai Tirama kehore itare ea'ina haunai kebaona. 27 Weiana hauaniai a'i etarena ia rauhubu eka'ai haraina hauna kehore oi Iuda haumu behoai kehorotini'o, pokina rauhubu tererena hauna heremuai abomo itare oa'ina ia rauhubu nukabena. 28 Maearima hauaniai ihaihana Iuda hauna ia Iuda hauna tohana aha'i abomo hauaniai itare tea'ina hanona itare tohana aha'i. 29 'A aona nibamaha mahana hauna ia hanona Iuda hauna tohana, abomo itare hanona aoai kebabaina Auba Robeai, ia rauhubuai aha'i. Maearima uahomana hanona banamo Tirama herenai kea'ina, ia maearima herekiai aha'i.

*2:22: (22) marea robe