^
Tito
Banamo 'Abina.
Tito Ena Aka Krete Aonai, Kiro Haukia Katea'i taeanakia.
Ba'iobi Haukia Bai'oikia Kateba'oronakia.
A'ikakauma Berona Tohana Keba'iobinakia.
Keriso Ena Mue Mai Wapuna Naha'imana Aonai.
A'ikakauma Haukia Kateba'oru Aka Namokia Ibabaikiai.
Hoahoa Ki'a Obokia Herekiai Kokapare.
Paulo Ena Nuatae 'Abina Mai Banamo 'Abina Orena.