16
Beye Gooboongoolo, Ngundo Anutlo Oni Simoo Bale Hoolooweyeloweloyi
Nondo ataga beye gooboongoolo Anutlo oni simoo bale Yerusalemno oolootenggoku, ngu yunowelo mande eteno. Nondo kuli ngu kongga ngu telo, Galesiya melako, Kristen simoo bale etuyelowonoku ngu, ye ngudodo komo ngundiya teyi. Sande nalu bidodomo, ye bidodo sungo sungomo, ye komo ngulo ingondudu teya, yengo bobeye usowooya, gumi gula yengo yano yetoyiga, nguno olini. Ngundilo telo oodoyi ngu, kootusina, no tanggeyemo nguno toongetoowe, ye ngulo koyi eririnonggo telo, digi ma erewewanggo. Kootusina, no nguno mayetoowe, yengombo oni gidalega logoyelootoyi, nondo so uyi nakangolo oni ngu yunootoowe, ngundo yengo beye oo kingo duwoo esetelo yetenggoku, ngu yolo, Yerusalemno oololo yunowanggo. Ene nondo enedodo oolouwelo ingolo ngu, asa, no enedodo oolouwato.
Pol Ene Korin Melako Oololo, Kristen Oni Simoo Bale Yeyowelo Endeyowa
No ngu koletelo, Masedoniya mela ngu kewoolo oolengo usowoolo, yade yade oololo, asa, no ye yeyowelo oololo tunootewano. Yo, no komo Masedoniya mela kewoolo oolengowoole oolouwano. No ngu yeya nalu gidega oluwato, bine, ngundi medugu nalu ngu bidodomo yeno oluwano, bine? No watayi kini. Ene kootusina, no ndano toongewelo tetoowe ngu, ye mete digi oo gidalegado hooloowenelootoyi, no toongewano. Ye ingootenggo. No ataga, ye yeyolo yoyokolo, sodedo ko toongeweloyi nguya kini. Kini, Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Yesus, ngundo ma solenelootoni ngu, asa, no yedodo nguno nalu pelungga oluwelo ingooteno. Ene no Epesas endemo ngano oodoowe, Yuda onilo nalu kundingiyi, oowooyi Pentikos ombuyingo, ngulo naluwo tunootewa. Ndatelo ngulo, oni simoo bale ulungga Anutlo mande ingoweloyi sobonelootenggo. Ngulo ngu, Anutndo ene nowoondoye yeni tango yetoni, ngulo no ngano ootoolo, enengo mande keda mesalango ngu wesiyolo etuyelowano. Ene oni oowooyingga nolo mundi telo, oolene ukingowelo telo oolootenggo.
10 Kootusina ngu, Timooti ye tanggeyemo nguno mayetoningga ngu, yendo komo gome sobowoolo kawararangootoyi ngu, asa, Timooti ene newende metemi imakeyingo ingolo, ene ye kewooloyemo nguno yedodo gome oluwanggo. Ye ingoyi. Timooti ngu, ene Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Yesus, ngulo koni gome nondo ko tetenoku, ene nguya ngundilo ko tete. 11 Ngundilo ngulo, ye gulado ngandilo ma ingowelo. Timooti ngu ko gome ma tewa, elo ma kootu inowelo. Kini, ye komo ene yeyiga newende imakeyingo sumangedodo teya oodega, kootusina yoya ooleko yokootoyiga, ene nono ko ombuwa. Nondo ngu eneya Kristen dobooguline gidalega, enedodo ombuweloyi ngulo soboyelooteno.
12 Noolengo Kristen doboonayi Apolos, ngulo mandeni ngu ngandilo: Nondo nalu ulungga Apolos eriringowonoku, ene Kristen oni doboogulinayi gidalega nguya, ye tanggeyemo nguno ye yeyowelo oolouweloyimbolo. Ene Apolos ngu, nga naluno ngano oolouweloyi ngu yokoote. Ene kootusina oole gula kenolo ngu, asa, ene yeno oolouwa.
Mande Gumi Gidalega
13 Ye komo gome doongedoongoodoongoo teya, yengo nowoondoyemo hamoo ngu gome sobowooya yanggango teya, ye sosolelo ma oluwelo. Kini, ye komo yanggangoyedodo teya oliyi. 14 Yengo oo tetenggoku, ngu bidodomonggo, ye komo nowoondoyi teweloyi damonimo nguno teyi.
15-16 Ye Kristen dobooguline, ye Stepanas simoongololo ingootenggo. Enendo koletelo, Akayiya melako Kristen tetenggo. Ngundilo telo, enengo ingondudunonggo, ene Anutlo oni simoo bale hoolooweyeloweloyi, ko, ngu tetenggo. No ngu oni ngundilo mande damoniye gome tetenggoku, nguno ye nguya ene keyeloya, ye ngundiya teyilo ingooteno. Yo, nondo ye yokutuyelootenoku, ngu ye oni ngundilo ngu keyelolo, ko, ndawu oninggado oni bidodo hoolooweyelolo tetenggoku, ngu keyootenggo. Ye ene nowoondoyemo uya, ngunonggo yanggango dikaya teyilo ingooteno.
17 Stepanas, Pootunetas, Akayikas, galo ngu, ene no tanggenemo mayetoyi, yeyolo, ngulo no enengo oni oni ulungga tewono. Ndatelo ngulo, ye ngano ma ombuweloyi kini, ngulo enendo ye hoolooweyelolo, nono ombuwonggo. 18 Yo, nga oni kabusaga ngando nolo nowoondone yeyi imaketeku, ngandilo ye nowoondoye yeyi imakewoku, ngundilo tewonggo. Ngulo ngu, ye komo oni ngundilo ngu bingamiye, eya okooyi.
19 Anutlo Kristen oni simoo bale Esiya melako oolootenggoku, ngundo ye kambayelootenggo. Akuwila ko Prisila elambalisa, ngulo yano Kristen simoo bale suwoo suwoo mayelo, gooboongoolo oolootenggoku, ngu bidodo nguya Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Yesus, ngu oowooyimo nguya ye kambayelootenggo. 20 Kristen doboogulinayi ngano, ngu bidodo ye kambayelootenggo. Ye bidodo sungomo sungomo, Kristen dobooguliye sumangenonggo kandeye dowooyi.
21 No, Polndo nenengo kandenembo, nga kambayeloyingo mandega nga nakangooteno.
22 Oni gula ene Yesuslo ma ingolo, nowoondoye Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, nguno ma yelo ngu, asa, Anutndo ene kumana biyomi inowa. Noolengo Oo Bidodo Sembuli, ge ombu!
23 No Oo Bidodo Sembuli Yesus, nguno yemboongetoowe, gedo sumangengge ngu, ene kuduwooyunootooga oliyilo yemboongeteno.
24 Kristus Yesus oowooyimo, no nowoondone ye bidodo yunooteno. Ngu hamoo.