2 Korin
2 Korin Mande Tabango
Ngu naluno, Polndo so uyi gula nakangolo, Korin oni simoo bale ngu endemo oolootenggoku, ngu yunowolo. Ene ngu mela gumisina nguno oluwolo. Ngu melangga ngu oowooyi Masedoniya. Korin endega ngu Giris mela gumisina nguno ooloote. Ngu endega ngu, ene hamoo oowooyi bingaminidodo ngu oni simoo bale, ene ngu mela gumisina nguno oolootenggo.
Mande gumgum ngu, nga so uyimo ngandilo ooloote.
Kambayeloyingo mande elo, ko, oni oni teya, Anut oowooyi bingami okooyi. 1:1-11.
Korin oni simoo baledo, Pol kowuli inootoyi, ene Polndo ngulo gome ingolo, eneya nowoondoye gulanangge yelo, oluwelo gome ingowolo. 1:12–2:13.
Pol, enengo koni oolengo ngu ngandilo. Enendo ngu, mande kedaga Anutndo elo gosiyolo, oni simoo bale yunowoku ngu, Polndo yootunolo eweloyi oni tunootewolo. 2:14–6:10
Polndo enengo newendemonggo oo ngu, Korin oni simoo baleno kowuli ingolo, ngundilo ewolo. 6:11–7:16.
Oniya mande elo, ko enengo ingoyingoyemonggo nguya ete. Ene nowoondoye gulanangge yelo, bobeye gooboongootoyi ngu, oni simoo bale gidalega yunowelo. 8:1–9:15.
Polndo ngu oo ngu, oowooyingga sulena onindo ko tetoyi tunooteyingomu, ngulo mandeni ewolo. 10:1–12:21.
Pol enengo newendemonggo ngu ete. Yengo ingonduduye ngu yanggango yunolo kambayelooteno. 13:1-14.
1
Polndo Korin Kristen Ngulo So Uyi Kootungga Nga Nakangowolo
No Pol, Kristus Yesus ngulo Aposel. Anut enengo ingondudunonggo no noyolo, enengo Aposel noyewolo. Noolengo Kristen doboonayi Timooti, ngundo hooloowenelootoni, nga mandega nga nondo yengo nakangooteno. Yo, nga ngu ye Anutlo simoo bale Korin endemo, ko Giris melako, Kristen oni oolootenggoku, ngulo nguya nakangooteno. Nondo Anut, ngu noolengo Awanayi, ko Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Ulungga, Yesus Kristusno yemboongeteno. Gedo gengo sumange ayibige ngu ene yunootooga, nguno nowoondoye imakeyingomo oliyilo ngulo yemboongeteno.
Anutndo Pol Hooloowelo, Ngulo Esetewolo
Noole Anut oowooyi bingami elo okoowato. Ene ngu Anut, ene Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ngulo eweyi. Ene ngu nowoondoyi teweloyi ngu bidodo Sembuli Ulungga. Ene ngu oni simoo bale kowulidodo oolootenggoku, ngulo nowoondoye bidodo yeni ayibidodo tetoni hoolooweyeloweloyi ngulo Anut. Yo, kowuli ogingoyingo bidodomo nooleno tunootetoni ngu, Anutndo noole nowoondonayi yeni, imakelo ooloote. Nguno ngu, noole nguya mete oni kowuli ogingoyingo guladilo guladilo, eneno tunooteteku, ngu hoolooweyelolo nowoondoye yeyi imakewa. Yo, Anutndo noole nowoondonayi yeni imaketeku, ngulo noolendo nguya, mete oni oowooyingga ngundilo hoolooweyelowato. Yo, ogingoyingo ngundilo ngu, Kristusndo ngu kuli koolowooyingo, ngulo Anutndo ene hooloowetoni, newende imakewolo. Ngundilo nangge, ngu kowulingga, ngu nooleno nguya, ulungga oolengo tunootetoni, ngulo Kristusndo ngu noole nowoondonayi yeni, gome imakeyingo oolengo tunootete. Noolendo yeno mande keda gome mesalango, ngu yeno wesiyolo elo, nguno ogingoyingo kowuli oowooyingga koolowootooye, ene Anutndo nowoondonayi yanggango teyunolo ngu, enengo ayibini sumangeni, ngundo yeni imakewolo. Imaketoni, asa, ye ngu kenolo ingootenggo. Ngundilo damoningga, ngundo nooleno tunooteteku ngu, ye etuyelooteku, ngundilo nangge, yendo kowuli ogingoyingo yeno tunootetoni ngu, Anutndo ye nguya hoolooweyelowa. Yo, Anutndo ngu yengo kowuli koolowootenggoku, naluno nguno, ene hamoo oolengo hoolooweyelootoni, nowoondoye ngu yeni, imakeyingo yanggangoyidodo teyunowa. Noolendo, ye Kristuslo konimo, ngu hamoo yanggango dikatenggoku, ngulo noole nowoondonayimo hamoo yanggango ingooteto. Ye ngu noole goboolo dikalo, nguno ngu, noole hoolooweyelolo kowuli goboolo nooledodo koolowooweloyi. Ngundilo nangge, ye nooledodo sumange ayibi imakeyingongga, Anutnonggo ombuteku ngu, nooledodo goboolo yowato.
Yo, ye Kristen dobooguline, Esiya mela ulungga, nguno kowuli nooleno tunootewoku ngu, ye nguya ingoyi, elo ngulo eteto. Kowuli ulungga oolengo nguno noole wiliyelowonggori. Ngundo ngu, noolengo yanggangonayi, ngu bidodo, ngu hamoo oolengo dagawolo. Ngundilo telo, noolendo ngu kumoowatolo ingowooto. Yo, noolendo noolengo ingonduduno, ngu ngandilo ingowooto. Noole ngu mande wilikoyingo oni, ngundo ngu, kuli nooledodo ewolo. Ye komo hamoo kumoowanggoku ngu! Elo ingowono. Noole komo ngundilo ingowooto. Ngu noolendo, noolengo yanggangonayi, ngundo ma yeni mete tewa. Ngundo noole etuyelooteku, ngu noole komo noolengo yanggangonayimo Anutlo koni hamoo ma tewato. Kini, Anutndo enengo yanggangoni, ngundo Yesus Kristus melenonggo yokutuwooyingo yanggangongga, ngudodo noole komo koni tewato. 10 Ngu ooga, ngundo noole yuleni kumoowelo tewolo. Ene ngu oo biyomi oolengo, ene Anutndo kuli ene noole yoyowolo. Kootusina nguya, ene noole ko yoyowa. Yo, noolendo, ngu noole nowoondonayimo hamoo tetetoku, ngu ene komo hamoo oolengo kowuli gula, noole wiliyelowelo tetoni ngu, asa, ene noole ko yoyootoni gome oluwato. 11 Ye nguya komo noole Aposel oni hoolooweyeloya, Anutno yemboongeyi. Ngundilo tetoyi ngu, Anutndo oni simoo bale oowooyinggalo, yemboongeyingo ngu ingolo, ene noole hoolooweyelowa. Oni simoo bale ulungga oolengo, ene nooleno ingolo, ene Anutno ngulo esetewanggo.
Polndo Korin Oni, Ngu Kuli Ma Ganayelowolo
12 Noolendo ngu ooga, ngulo oni oni telo eteto. Noole nowoondonayimonggo ngu yootunolo etoni, ngu damoni nenengo Anut doongeyimo, ko ye doongeyemo nguya, gome nenengo oolengo oluweloyi, ngulo gome ingooteto. Nga damoni gomengga nga, ngu Anutndo noole yunowolo. Mela ngalo oni, ngulo ingoyingoni ngundo, damoningga ngu nooleno ma yeni tunootewolo. Kini, Anutlo sumangeni ngundo nangge, ene noole kuli hoolooweyelootoni, noole ngandilo endeyootetoku nga! 13-14 Nga mandega nga, ngu nondo yengo nakangootenoku, ngalo damoni ngu ma kombiteyingo. Kini, yengombo kandangelo ngulo damoni gome ingowanggo. Kuli ye noolengo damoninayi ko mandenayi bidodo gome ma ingowonggori. Ene kootusina ngu, ye noolengo damoninayi bidodo ingomukowanggoku, ngulo gome ingooteno. Ye ngundilo ingomukootoyi ngu, asa, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus, ko ombuyingo nalunimo nguno, yendo noolengo oni oni tetoyi, ko noolendo nguya yengo oni oni tewato.
15-16 Nondo ngu, ye kuli ingonduduye gomengga ngulo nowoondonemo hamoo telo, ngundilo ngulo, kuli no yeno koletelo oolouwelo ingolo ewono. No yeno Korinno, koletelo oololo, ngunonggo ye yoyokolo ngu, no Masedoniyano oolouwano. No Masedoniyanonggo ngu, no ye ko tanggeyemo ombuwanolo ingowono. Nguno ngu, no tambu elaya, yeno ooloutoowe, ye ngulo nowoondoye metemi ingolo, oni oni tewanggo. Asa, no ngundilo yeno ko ombulo, nguno nondo oo gula gulalo wenonootoowe, yendo mete hooloowenelolo, sulenelootoyi, Yudiya melako oolouwano. 17 Ndatelo ngulo? Nondo yeno ombuwelo mandega, ewonoku ngu, no ingondudu bulibali ingolo ma ewono. No kingo nga mandega nga, ngu ma eteno. Kini, no nenengo ingoyingo koletelo, ngu yokolo, no komo ombulo, ye tambu elaya yeyolo, nguno nowoondoye yanggango yunowelo ingooteno. No mela ngalo, damoni ngu ma keyolo, nguno eteno. Oni oo gulalo ewelo ngu, oni ngandilo etenggo. Yo, elo, ko, oni gulano ngu kinilo etenggo. Hamoo oolengo, no ngundilo damoni, ngu no ma tewano. 18 Noole Anut doongeyimo, noolendo mande ye yunootetoku, ngu komo hamoo oolengo. Ngu ebe ganagana ma eteto. 19 No, Sayilas ko Timooti, noolendo kuli ye kewooloyemo nguno mande nga elo etuyelowooto. Nga ngu Anut Nangoni, Kristus Yesus, ngulo mandeni ngu ye ingootenggo. Yo, enengo mandeni eyingo, ngu hamoo oolengo nangge, ebe ganagana mande kini. 20 Yo, Anutlo sunggi mande elo gosiyoyingo, ngu oowooyingga oolengo tetoni, ene Kristusndo ngu bidodo keyolo temukowa, ngu ingooteto. Ngulo ngu, noole Anut bingamini, elo okoolo, noole nguno hamoo oolengo eteto. 21-22 Anut enengombo nangge noole, ye nguya yoyeni, Kristusdodo nowoondonayi goboolo gulanangge yeteto. Ngundo nangge, ene noole logoyelolo yoyolo, enengo konimo, ngano nangge yoyewolo. Yo, enengombo, ngu nooleno enengo sunggi kundingiyi ngu yelo yunolo, enengo Yuka Kundingiyi, ngu noole nowoondonayimo yelo yunowolo. Yuka ngu Anutlo oo koleteyingo, ngu gumi kootu yunoweloyimbolo, ngu yunowoku, ngu noole ngandilo ingooteto. Hamoo oolengo, ene kumana bidodo kootu, noole yunowalo ingowolo. 23 Ene nondo, Anut doongeyimo, no hamoo oolengo eteno. Nondo yeno sodedo ko ma ombuyingo ngulo damoni ngandilo. Nondo ye kowuli yunowelo, yokootenoku ngu! 24 Noolendo yengo nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngulo tabango ma oolooteto. Kini, yengo nowoondoyemo hamoongga, ngu kuli yanggango dikalo oolooteku ngu! Ngulo ngu, noolendo yedodo, ko goboolo telo, nguno yengo oni oni teyingongga, nguno yengo nowoondoyemo hamoo, ngu yanggango yunowa.