2
No nenengo nowoondonemonggo ngandilo usowoolo ingooteno. No yeno ogingoyingo kowulidodo, ngulo no ko ma oolouwano. Kini, nondo ye nowoondoye ogingoyingoweloyi kowuli, ngu ye yunootoowe ngu, onendo ngu ye nowoondoye yeni oni oni teweloyi, ngu yunowa? Ene nondo yengo nowoondoye yewe ogingoyingododo kowuli yewoku ngu, ko, oni gulado no nowoondone yeni, oni oni ma tewano. Ye ngu nolo oni oni tenunoweloyi oni. Ngundilo ngulo, no yeno oololo, nowoondone ogingoyingo kowulidodo yolo oluwelo ma ingooteno. Ngulo ngu, no kuli so uyingga nakangowonoku ngu, nondo ye bidodo, ngu hamoo ingowono. Nondo oo gulalo nowoondonemonggo oni oni tewanoku ngu, ye bidodo nguya, ngu ooga ngulo oni oni teyilo ingooteno. Yo, no kuli yengo so uyi nakangowonoku, ngu naluno ngu, nowoondone kowuli ulungga nunootoni, ogingoyingo nguya ingolo, ngunonggo ko no sendolo biyomi oolengo teteno. Ene nondo, nga so uyingga nga ngu, nowoondoye kowuli ingolo elo, ma nakangooteno. Kini, nondo nga so uyingga, nga yengo nakangootenoku, ngu damoni ngandilo. Nondo yengo nowoondoyi ulungga yunolo, ngulo nga so uyingga nga nakangolo yunooteno.
Oni Mbumbuwa Tetoningga Ngu, Ngu Biyomi Tewoku Ngulo Komo Andangeyunoya Kapengoyeyi
Oni ene ngu kowuli ogingoyingongga, ngu yeyi tunooteteku ngu, no nangge ogingoyingo ngu ma telo nunoote. Kini, ngu ogingoyingongga, ngu yeno, oni gidalega nguya, ogingoyingo ngundilo yunoote. No ngulo mande yanggango ma ewano. No mande gumi bodaga nangge etenolo ewolo. Ene oni damoni biyomi tewoku ngu, ngulo gumi ngu oni simoo bale ulungga doongeyemo, gumi ngundilo mamana mande inootenggoku, ngu mete. Ngundilo ngulo, ataga, ngu ye damoni gula teyinoyi. Ye enengo mbumbuwa tewoku, ngulo ma ingowelo. Ye enengo newende yanggango teyinoya, newende yeyiga imakeni. Ngundilo ma tetoyi ngu, asa, kowuli ulungga newendemo oodoni, ngundo ngu oningga, ngu yeni yombuliyowa. Ngulo ngu, nondo yengo nowoondoye ngu yokutuwoolo, ngandilo etuyelooteno. Ye komo ngu oningga, ngulo nowoondoyi teyinoya, tanggeyimo oolouya, mande gome ngu eya ingoya, nguno ene ko yowanggo. Ngulo, nondo so uyi nakango kuli nakangolo, ye tewooyelowono. Ye bine oo bidodomo no manggone keyolo tetenggo, ngundi kini, no ngu kenolo ingoweloyimbolo. 10 Yendo oni gula biyomini tewoku, ngu kapengoyelo, ngulo ko ma ingolo, nowoondoyi teyinowanggoku ngu, asa, no nguya Kristus doongeyimo, biyomini tewoku, ngu kapengoyelo, ngulo ko ma ingowano. Ene ngu nolo ko kini, ngu yengo Kristen oni yengombo mete kowuli, ngu yomosiyowanggo. 11 Yo, noole komo kewoolonayimo oo biyomi oolooteku, ngu sodedo yomosiyowato. Ngundilo ma tewatoku ngu, asa, Setando ombulo, noole ganaganayelolo yombuliyelowa. Noole Setanlo ingonduduni kuli ingootetoku ngu.
Kristusndo Enengo Ko Oni Ngu Yanggango Yunoote
12 Kuli no Trowas endemo mayelo, nguno Kristuslo mande keda mesalango, ngu elo etuyelowelo ombutoowe ngu, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Ulungga, ngundo oni nowoondoye kuli yomosiyootoni, mande gome ingowelo sobowoowonggo. 13 Ene nolo nowoondone, ngu ma imakewolo. Ndatelo ngulo, nenengo doboone Tayitas, nguno ma kenolo, ngulo no Trowas oni kambayelolo, no Masedoniya melako oolouwono.
14 Ene, no ataga, Anutno eseteteno. Ndatelo ngulo, Kristusndo noole yanggango yunooteku, ngundo noole Setanlo yanggangoni, ngu wongooye uwolo. Yo, noole Kristusdodo woologongolo, nguno enengo yanggangoni, ngunonggo endeyooteto. Nguno ngu, mela bidodomo Anutndo noole suleyelootoni satetoku, nguno Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo mande keda mesalango, ngu wesiyolo eteto. Ngu mandega etetoku ngu, ndindingo gome ngundilo, mela bidodomo oololo logowoote. 15 Yo, noole Kristuslo ko oni ngu, Kristusndo yoyolo woolo ndindingo gome ngu, Anutno yete. Ngungga ngu, kuli woolo yeyingo onindo Anutno woolo ndindingo yeyingo ngundilo. Yo, ngu ndindingongga ngu enengo mande keda mesalango, ngu oni simoo baleno, wesiyolo eteto. Ene gidalegado gome ingolo keyootoyi, ko, oni gidalegado, ngu yokootenggokulo, ene oonatewanggo. 16 Ene ngu oni gidalega ngu mande gome ingoloode, ene sowe kiniteteku, ngu oonateweloyi musiyomo uwelo tetenggo. Ene oni gidalega mande gome ingolo yolo dowootenggoku ngu, ene oni oni teweloyi Sambo endega, nguno uwelo tetenggo. Ene onendo, nga kongga nga mete tewa? 17 Oni gidalega Anutlo mande nguno ene bobeye yoweloyi koyi tetenggoku, ene noole ngundilo ma teteto. Kini, noole nowoondonayi gome nenengo, hamoomonggo, noole Anutlo koni, nga yolo, koyi teteto. Noole nowoondonayi gulanangge, Kristusdodo goboolo yelo, ngunonggo Anut doongeyimo noole mande elo yootunolo eteto.