2
Oo Bidodo Sembuli Ulungga, Ene Ya Ungoombolo Osiyi Keda Ooloote
Ariya, ye komo damoni biyomi bidodo yokoyi; ebe ganagana mande; ebe ganagana damoni gidalega bidodo; oni sitowiyedodo nguya nowoondoye biyomi yeweloyi; oni kootuyisina mande eweloyi, ngu bidodo yokoyi. 2-3 Ndatelo ngulo, ye ngu kuli Oo Bidodo Sembuli, ngu damoni ngu kenolo ingowonggoku, ngu damoningga ngu gome nenggulo oolengo. Ngundilo ngulo, noole ingooteto. Buniyo bodaga owita nemimbo yomooteku ngu, ene nonolo nangge gome ingoote. Ngundilo nangge, ye komo nono gome oolengo Anutnonggo ombuteku, ngu yoya neyi. Ngu nonongga nguno oo biyomi gula ma ooloote. Kini, ene yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango yunoote. Ngundo ye yoyeni, ululu telo, ye Anutndo ko yoyoyingo, ngundilo oluwanggo.
Ye komo Yesusno ombuyi. Ene ngu ya ungoombolo osiyi suwoo suwoo keda oolooteku ngu. Ene oni simoo baledo ngu ingootoyi, ngu ene biyomi yetoni, ngulo ene keyolo yokowonggori. Ene Anutndo ene sunggi yelo, ngulo gome ingowolo. Ye nguya ngu ya osiyi suwoo suwoo keda oolootekungga ngundiya oliyi. Anutndo ye yootunoyelootoni, ye Yuka Kundingiyi ngulo ya tunootewonggori. Ngundilo ngulo, ye ngu Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi tunootelo, nguno ye eneno yambo mande telo, enengo oowooye okooweloyi ngu Anutno woolo yetenggoku ngundilo. Ye ngundilo tetoyi ngu, Anutndo Yesus Kristusno ingolo, nguno ene yengo woolo yetenggoku, ngulo gome ingowa.
Anutlo mandeno nguya ngandilo nakangowolo.
Ingoyi, nondo kuli Sayonno (Yerusalemno) ya mundumimbolo osiyi yanggango oolengo (Kristus), ngundo ngu, ene mete ya yanggango teyinoweloyi gome oolengo. Ataga no ene yolo, Sayonno imitoowe ooloote. Ngulo ngu, oni enengo nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngu, ene oyumo ma yowanggolo ewolo. Ayisaya 28:16
Ye kuli nowoondoyemo hamoo teyingo oni galo, ya mundumimbolo osiyi yanggango oolengongga (Kristuslo) ngu, ene gome oolengolo ingootenggo. Ene onindo ngulo nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku ngu, ya yeweloyi oni ngundilo. Anutlo Mandeno, ngandilo ete.
Ya yeweloyi onindo ya mundumimbolo osiyi andangelo, mandeni biyomilo yokowonggori. Ene ataga ngu ya mundumi ngulo osiyi yanggango oolengo teyinowelo oolootelo ewolo. Sam 118:22
Anutlo Mandeno, mande ngandilo ete.
Oni nowoondoyemo hamoo ma teyingo ngu, ene oni keye tootogiyeloweloyi digi (Kristus) ngundilo tunootewonggori. Ngu digi ulungga, ngundo tootogiyelootoni, ukelo uwalo ewolo. Ayisaya 8:14-15
Ene Anutlo Mande Keda Mesalango ngu andangelo yokolo ngu, ene keye tootogiyelootoni, ene ukelo uwanggo. Yo, onindo oo teweloyi ngu kuli Anutndo eyingo, ngundilo tetenggo.
Ene Anutndo ye enengo simoo bale kuli logoyelowolo. Ye ngu Anutlo woolo yeyingo oni sobosobo ulungga ngulo keyimo oni oluwanggo. Ye enengo oni simoo bale sowe kundingiyi. Ye ngu Anutlo oni simoo bale nenengo oolengo oluwanggo. Ye nguno ngu, enendo damoni gome nenengo yeno tewoku, elo yootunowanggo. Ngu ngandilo. Enendo ye negoyelootoni, ye kuli suwoo ooleli biyomi ngu yokootoyi, enendo ye yoyolo, ombulo, enengo solu gome himimo yoyewolo. 10 Kuli ngu, ye oni simoo bale sungo sungo oluwonggo. Ene ataga ngano ngu, ye Anutlo simoo bale kosiyingo tetenggo. Kuli ngu, ye Anutlo sumangengga ngu ma yowonggori. Ene ataga ngano ngu, ye Anutlo sumangengga ngu kuli yowonggo.
Noole Ngu Komo Anutlo Ko Oni Telo Oluwato
11 Ye Kristen dobooguline, ye ngu ende sungombolo oni ngundilo. Ye ngu, nga melanggano ngano ngu, nalu ootuwoo bodaga nangge oluwanggo. Asa, nondo ngandilo yeno eteno. Ye komo ingonduduyemo ingoyingo kulimingga ngu yokoya, kootu inoyi. Ngu damoningga ngundo gaboyeboya ebe biyomi uleteli. 12 Ye komo oni Anutlo mande ingolo yokootenggoku, ngu kewooloyemo nguno gome nenengo oolengo endeyoyi. Ene yeya mande biyomi elo ngandilo etenggo. Ye damoni biyomi tetenggolo ngu, ene kootusina, yengo koye gomengga ngu kenolo, ene Kristus ko ombulo wilikoyeloyingo naluno, ngu Anutlo oowooyi bingamilo okoowanggo.
13 Ye ngu komo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo ingonduduni, ko, mamana mandeni ngu nangge keyoyi. Ngulo ngu, ye komo mela ngano Gabman koleteyingo oni, Parayim Minista, ngulo manggowo keyoyi. 14 Ye komo Gabman oni sobosobo bidodo manggoye nguya keyoyi. Parayim Minista, ngundo ngu, Gabman oni sobosobo oni yoyetoni oolootenggoku, ngulo oni damoni biyomi tetenggoku, ngulo gumi ogingoyingo yunolo; ko, oni ene damoni metemi tetenggoku, ngulo oowooye bingamiye elo okootenggo. 15 Yendo damoni gome nangge ngundiya teyi, elo, Anutndo ngulo gome ingoote. Ye ngu damoni gome tetoyi ngu, asa, oni yeya mande biyomi eweloyi ooleyi gula ma kenolo ingowanggo. 16 Ye Kristen oni, ye Setanlo damonimo ma oolootenggo. Kini, ye ngu yengombo yengo soboyelolo oolootenggo. Ene yengo damoniye gomengga nguno oolootenggoku, ngunonggo tolige tolige damoni biyomi ngu ma tewelo. Kini, ye komo Anutlo ko oni oolengo teya oliyi. 17 Ye komo oni bidodo oowooye bingamiye eya okooyi. Yengo Kristen dobooguliye, ngulo nowoondoyi yunoyi. Ye komo Anutlo sosoleyi. Ye komo mela ngano sobosobo oni koleteyingo ngu oowooye bingami, eya okooyi.
Noole Komo Kristus Keyolo, Ogingoyingo Kowuli Koolowoowato
18 Ye ko oni, ko oo bidodomo, ye komo yengo kono soboyelootenggoku ngu, enengo manggoye keyoya, ko ngu gome teya, ngu eneno nowoondoyemo nangge oliyi. Sobosobo oni biyomi, ko, sobosobo metemi nguya, ngulo ye komo manggoye keyoyi. 19 Yo, ye Anutlo ingondudu telo endeyootoyi, nguno ene kingo oolengo ogingoyingo ye yunowanggo. Ye ogingoyingo ngundilo koolowoowanggoku ngu, ariya, Anutndo ngundilo damoni ngulo gome ingoote. 20 Ene yendo damoni biyomi tetoyi, ngulo oni sungombo ye yudoyi ngu, asa, ngu yengo damoni biyomiyengga tewonggoku, ngulo gumi yootenggo. Ene yendo mande damoni gome metemingga tetoyi, ngulo enendo ye yutolo ogingoyingo yunootoyi, koolowooweloyi damoningga ngulo Anutndo gome ingootelo ewolo.
21 Anutndo ye kuli negoyelowoku ngu, ye ngundilo damoningga ngu keyoyilo ewolo. Ndatelo ngulo, Kristusndo kuli ye hoolooweyelolo ogingoyingo koolowoowolo. Ngulo ngu, ene kuli ngu damoningga ngu ye etuyelowolo. Nguno ngu, ye nguya enengo keyi ngu keyowanggo. 22 Anutlo Mande ngundo Kristuslo ete.
Ene nguno mbumbuwa gula ma tewolo. Ene manggowoomo mande ebe ganagana gula ma ewololo ewolo. Ayisaya 53:9
23 Me onindo Kristus yumooyinolo mandeni biyomi etoyi, ene mande ngulo gumi gula ma ewolo. Kini, ene kingo ogingoyingo nangge koolowoolo, ene sanggili mande gumi gula ma ewolo. Kini, enengombo enengo yolo, oni mande oo bidodo nenengo wilikoyingo oni (Anut) kandeyimo yewolo. 24 Enengo goweyibo noolengo mbumbuwanayi ngu koolowoolo, de mombimo oolewolo. Ngundilo ngulo, noole sugi sugi oluweloyi kedaga ngu yolo, damoni gome nenengo ngu keyowato. Yo, me onindo Kristus utolo, yombuliyoyingongga, nguno ene noole yomosiyeloweloyimbolo tewolo. Ngulo ngu, noole weti mbumbuwalo damoni biyomi ngu bidodo yokowooto.
25 Kulimi ye Sipsiplo oole yokoyingo ngundilo. Ene ataga ngu, ye ko yowoolengolo, yengo sobosobono ombuwonggo. Ngulo ngu, Sobosobo ngundo yengo endeyoyingongga ngu gome soboyeloote.