3
Elambalisa Teweloyi, Ngulo Mandeni
Ngundilo nangge, ye bale kamesumooyedodo, ye komo kamesumooye ngu nowoondoyemo nangge oliyi. Ene kamesumooye gidalega ene Anutlo mande ngu ma keyootoyiga ngu, asa, ye balesumooyembolo damoniye gome nenengo ngu kenolo, ngunonggo ene nowoondoye yowoolengowanggo. Mande nangge eloluweloyi nguya kini. Kini, yengo damoniye gome nenengo endeyootenggoku, ngundo ene hoolooweyelootoyi, nowoondoye yowoolengowanggo. Ndatelo ngulo, ene ye bale ye yeyootoyi, yengo kamesumooyembolo oowooye bingamiye okoolo, ngunonggo gome nenengo endeyootenggo. Nguno ngu, ene mete nowoondoye yowoolengowanggoku ngu. Ye goweye sanganimo nangge ma so uyi nakango teyinowelo. Yengo uye pitoolo yomosiyolo, nguno ilosala oowooyingga nguno palalo, ko, beye goyayi oo ngu pengolo nguno towikumba gome gomemu telo, ngundo goweye nakangoweloyi damonimo nguno nangge ma oluwelo. Kini, ye komo nowoondoyega ngundiya nakangoyi. Nowoondoye so uyi nakango teyinootenggoku ngu, ene biyomi yeweloyi oo nguya kini. Nowoondoye imakeyingomo kengelo oluweloyi damoningga ngu, Anut doongeyimo, gome nenengo oolengo. Ngungga ngu yengo ilosala nenengo olini. Kulimi ngu baledo Anutno nowoondoyemo hamoo telo, ene kundingiyi oluwonggorilo. Ene ngundilo telo, ngunonggo ene kamesumooye nowoondoyemo oluwonggo. Ngu damoningga ngu enengo nakayaye. Serando ngu ene damoni ngundilo tewolo. Ene Ebarahamlo manggowo keyolo, kameyimboya, oni ulungga, ewolo. Ene yendo ngu damoni gome ngundilo ngu telo, ye oo gulalo ma sosolewanggoku ngu, ariya, ye ngu Seralo nambosumoongo oluwanggo.
Ye simoo, balesumooyedodo, ye komo ingondudu gome metemi ngu yoya, ngunonggo balesumooyemboya gome oliyi. Bale moondeyi ngu yanggango nguya kini. Ngundilo ngulo, yendo gome yomosiyeloyi. Yendo komo enengo ingootoyiga, ene nguya suwoo suwoo oluweloyi kedaga ngu yowanggo. Ngundilo ngulo, yendo ngu damoningga ngu keyowanggoku ngu, asa, yengo yemboongeyingo naluno, Anutndo yengo yemboongetenggoku, ngu ingowa.
Ye Komo Nowoondoye Goboolo Yeya Oliyi
Ataga no nga mandega nga wenga yokoweloyimbolo ngandilo eteno. Ye bidodo komo nowoondoye gulanangge yeya, goboolo oodega, ye oni bidodo nowoondoyi teyi. Ye komo Kristen dobooguliye nowoondoyi ulungga yunoya, sumange yunoyi. Ye komo windawinda damoni biyomi ngu yokoyi. Ene oni sungombo yeno damoni biyomi yunootoyiga ngu, asa, ye ngu gumi mande damoni eneno ma tewelo. Ngundilo nangge, onindo yeya mande biyomi etoyi ngu, asa, yendo mande biyomi gumi ma ewelo. Kini, yendo ngu gumi ngandiya teyi. Anutndo kumana yunoni eya, Anutno yemboongeyi. Ngundilo teweloyi, ngulo Anutndo ye negoyelowoku ngu, ene mete kumana ye yunowa.
10 Ngulo ngu, noole ingowato. Anutlo Mandeno, ngandilo ete.
Ene oni enengo kedaga ngu gome tunootetoni elo, ko nalu gome metemimbolo ingooteku ngu, ariya, ene komo manggowo ngu loogu telo, ene ebe ganagana mande biyomi gula ma ewa. 11 Ene komo damoni biyomi ngu kootu inolo, damoni gome ngu nangge tewa. Ene nowoondoye imakeweloyi damoni ngu erewelo yolo, ene ngu damoningga ngu keyolo oluwa. 12 Ndatelo ngulo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngu doongeyimbo ngu oni gome nenengo ngu yeyolo hoolooweyeloote. Ene suwoo suwoo onindo yemboongetenggoku, ngulo sodeyete. Ene Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo ngu oni mande damoni biyomi tetenggoku, ngu doongetelo, yeyolo, ene ngulo gumi biyomi nguya yunootelo ewolo. Sam 34:12-16
Noole Damoni Gome Nenengo Telo, Ngulo Kowuli Nguya Koolowoowato
13 Ene ye damoni nenengo ngu keyowelo yanggango yewanggoku ngu, onendo ene mete ngu damoningga yeno ngu yombuliyowa? Hamoo oolengo kini. 14 Ene yendo damoni gome nenengo ngu telo, ngulo gumi ogingoyingo ngu koolowoowanggoku, nguno ngu, ye oni oni teyi. Ene onindo ye sosoleyi elo oo tetoyiga ngu, ye ngu oo ngulo ma sosolewelo. Yengo nowoondoye ngu ma soliyokowelo. 15 Kini, yengo nowoondoyemo nguno ngu komo Kristus nangge yetoyiga, enendo yengo endeyoyingo ngu bidodo soboyeloni. Onindo yengo Kristusno nowoondoyemo hamoo teyingo gomengga, ngulo damonimbolo yeno sumoo etoyiga ngu, asa, ye komo mande olengomonggo damoni nenengo wesiyolo eweloyi, ngulo meyeya oliyi. 16 Ene yendo onilo mande gumi eweloyi naluno nguno, ye komo nowoondoye hamoomonggo mande olengomonggo gumi eyi. Ye ngundilo etoyi ngu, asa, yengo nowoondoyemo ingootenggoku, no oo biyomi gula ma teyingo, elo ingootenggo. Ene yendo Kristuslo mande damoni gome ngulo etoyi, ngulo oni ene yumooyinolo mande biyomi etenggoku ngu, asa, ene oyumo yowanggo. 17 Ene Anutndo etoni ngu, noole mande damoni gome nenengo tetetoku, ngulo ogingoyingo yoweloyi, ngu mete. Ene mande damoni biyomi ngulo ogingoyingo yoweloyi, ngu biyomi oolengo. Ndatelo ngulo, noole oo biyomi tewootoku, ngulo gumi nangge yowato.
Kristus Ngu Noolengo Mbumbuwa Andangewelo Kuli Kumoowolo
18 Noole Kristuslo nguya ingooteto. Ene tambu gulananggemo noolengo mbumbuwanayi andangeyunowelo kumoowolo. Ene ngu oni gome nenengo oolengomu, ene noole oni biyomi nga hoolooweyeloweloyimbolo kumoowolo. Yo, enengo goweyi ngu kumooyingo, ene Anutndo Kristus ko yokutuwootoni, keda ootookooyingo nalungga nguno ngu, enengo Yukani keda ootookoowolo. 19 Ngundilo telo, enengo yukani, ngundo oololo, oni kumooyingo ngulo musiyemo ulo, nguno ene Anutlo mande wesiyolo, elo etuyelowolo. 20 Yo, Yesus ene oololo, oni kumooyingomu ngu Nowalo naluno, ene Anutlo mandeni ngu, ene yombuliyolo toongooyingo, nguno Anutlo mandeni wesiyolo yunowolo. Ene Anutndo ngulo gumi biyomi sodedo ma yunowolo. Kini, Anutndo ene soboyelolo oodoni, ngu naluno Nowa ene wanggoga ngu temukoyingo, oni kandegula gidembolo kabusa nangge ngu oni ngu kewooloyemo metemi oluwonggori Ngu oni ngu nangge, ene wendeyi nelo ma kumoowonggori. 21 Ngu sonongga ngu, sono (kundingiyimbo) sonowootenggoku, ngulo gaboyi ngundilo. Ngundo ngu, ye ko yoyooteku ngu. Ngundo goweyemo sugabo ngu sonowootoni ma kinitewa. Kini, ngundo ngu, sunggi mande gulanangge Yesus Kristus keyowelo, elo gosiyootenggo. Yo, hamoo, Yesus Kristus ene kuli melenonggo ko ootookooyingongga ngundo ene ye yoyolo, Anut tanggeyimo ombuwolo. 22 Yo, hamoo, Kristusndo kuli Sambo Endemo oolewolo. Ene Anut kandeyi koondosina bingaminidodo musiyomo bibitelo oodoni, Anutlo Sambono Engel oni, ko oo yanggangoyedodo ngu bidodo, Yesus yanggangoni ngu newendemo oolootenggo.