2
Polndo Tesalonayika Onino Ko Tewolomu, Ngulo Ewolo
Ariya, ye Kristen dobooguline, ye yengombo kuli ingowonggoku, noolendo ko ye kewooloyemo ko tewootoku, ngu kingo ma tewootowo. Kini, ye nga kowulingga, nga nguya, ingootenggo. Kuli noole ye Tesalonayika onino ma ombuyingo naluno, noole Anutlo Mande Keda Mesalango Pilipayi endemo oni ngu yunowootowo. Ene noolendo ngundilo tetooye ngu, Pilipayi melako oni, ngundo kowuli oowooyingga, noole yunolo, kootunayisina mande biyomi oowooyingga nooledodo ewonggori. Yo, ene ngundilo tetoyi, ene Anutndo yanggango noole yunootoni, ngulo noole mete yeno ombulo, Anutlo Mande Keda Mesalango ngu wesiyolo yeno ewooto. Ngu naluno nguno, noole ye kewooloyemo ombulo, nga mandega, nga wesiyolo ewootoku ngu, noole ebe ganagana mande ma elo, ngundi, mande damoni biyomi gula telo, nguno ye ma ganayelowootowo. Kini, Anut enengombo noole sunggiyelo, ombulo, yeno, enengo Mande Keda Mesalango ngu wesiyolo yunooteto. Ye kewooloyemo ombulo, mande keda gome wesiyolo, etetoku kongga nga, yendo kenoya, oni oni teyilo kini. Kini, noole Anutndo yeyoya, oni oni tenilo, ngulo ko teteto. Ndatelo ngulo, Anutndo noolengo ingondudunayi, nowoondonayi nguya wilikolo, kenolo ingoote. Noolendo, mete enengo koni nga teweloyi, Anutndo ngulo ingoote. Hamoo oolengo, Anut watayi telo, ko, ye nguya, kuli ingootenggo. Nga mandega yeno wesiyolo etuyelootetoku nga ngu, ye ganayelolo, yengo oo kenolo ngulo ingolo, yoweloyimbolo mande gome nga, ma eteto. Kini, noole ye kewooloyemo mande wesiyolo etetoku nga ngu, yendo simoo bale gidalega nguya, mande nga ingoya, ngulo ye noole bingaminayi okooyi, elo kini. Hamoo oolengo kini! Hamoo, noole ye kewooloyemo, Kristuslo Aposel oni, oolooteto. Ngundilo ngulo, noole mete yeno etooye, yendo ngu komo noole hoolooweyelowanggo. Ene noolendo yeno ngundilo ma eyingo. Kini, noole Anutlo mande hamoo, ngu yeno olengomonggo wesiyolo ewootoku, ngu baledo, enengo simoongo gome soboyelooteku damoningga, ngundilo noolendo yeno tewooto. Noole yengo gome oolengo ingooteto. Ngundilo ngulo, noole Anutlo Mande Keda Mesalango, ngu wesiyolo yunolo, noolengo kedaga nga yokolo, ngundo ye hoolooweyelowelo meyeteto. Ndatelo ngulo, ye kuli noolengo doboogulinayi oolengo tunootewonggo.
Doboogulinayi, ye kuli ingootenggo. Noole ye kewooloyemo Anutlo Mande Keda Mesalango wesiyolo, etooye ngu, yendo noole soboyeloyi, elo, kowuli ye ma yunowooto. Kini, noole Mande Keda Mesalango, nga yeno wesiyolo elo, ko, suwoo suwoo nguya, no kandenembo ko yanggango telo, noolengo oowali yoweloyimbolo tewono. Ndatelo ngulo, noole kowuli ye yunoweloyi nguya kini.
10 Ye kuli ingootenggoku, ngu Anut nguya ngandilo ingoote. Noole yedodo Kristusno nowoondoyemo hamoo teyingo, simoo bale kewooloyemo oluwootoku, nguno noole damoni kundingiyi, nenengo nangge telo, oo biyomi gula yeno ma tewootowo. 11-12 Ye ingootenggo. Melako ngano, awaye gulado enengo simoongo gome soboyelooteku, ngundilo nangge, noolendo yeno nguya, ngundilo tewonggori. Ngu ngandilo. Noolendo yengo ingonduduye yokutuwoolo, nowoondoye yanggango yunolo, eririyelootetoku ngu, Anutndo damoningga, ingooteku ngundiya teyi, elo, ngulo yeno yootunolo eteto. Ndatelo ngulo, yengo nowoondoyemo hamoo yeyingongga, Anutno ingootenggoku, ngu yanggango oolengo teya oliyi. Ye ngundilo oodoyi, asa, Anutlo endeningga, enengo simoo bale soboyelooteku, ngulo dulidalinidodoga, nguno uweloyilo negoyelowoku, nguno uwanggo.
Kristen Oni Ene Komo Yanggango Dikaya, Kowuli Koolowooyi
13 Ye Anutlo Mande Keda Mesalango ngu noolendo etooye, ye ngu ingolo, nowoondoyemo hamoo tewonggoku, ngu ye kuli ingootenggo. Ngu mandega ingowonggoku ngu, ye onilo mande, elo ma ingowonggori. Kini, yendo ngu Anutlo mande hamoo oolengo, ngu elo ingowonggori. Ngundilo ngulo, hamoo mande, ngu Yuka Kundingiyimbo nowoondoyemo ko tetoni, ngunonggo engge gome oolengo tunootewonggori. No ngu kenolo, ngulo suwoo suwoo Anutno esetelo yemboongelolooteno. 14 Ye Kristen dobooguline, Kristen oni simoo bale Yesus Kristusno nowoondoyemo hamoo teyingo, Yudiya melako oolootenggoku, nguno kowuli tunootewolo, ngundilo yeno nguya, tunootete. Ene Yesusno nowoondoyemo hamoo tetoyi, ngulo Yuda melako oni gidalegado, kowuli oowooyingga ene yunootoyi koolowoowonggori. Ngundilo nangge, ataga, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngulo Tesalonayika endemo oni, ngundo kowuli ulungga ye ngudodo yunootoyi, koolowootenggo. 15 Yo, kulimi, Yudiya melako, Yuda onindo, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Yesus, ko, Anutlo ingondudu eyingo oni oowooyingga nguya, yuleyi kumoowonggori. Ene ngundilo damoni biyomi ngu telo, ngunonggo noole nguya, oweyelootoyi sawootowo. Enendo oni bidodoboya, mundi mundi telo oodoyi, Anutndo enengo damoniyengga ngulo ma ingooteku ngu! 16 Ene oni sowe gidalega Anutlo Mande Keda Mesalango, nga ma ingowelo, elo ingootenggo. Ngundilo ngulo, noolendo toongelo, Yesuslo Mande Keda Mesalango, nga wesiyolo eweloyi oolenayi goodootenggo. Ndatelo ngulo, enendo ngu ngandilo ingootenggo. Oni sowe gidalega, ngundo Yesusno nowoondoyemo hamoo ma tewelo, elo ingootenggo. Ene ngu damoni biyomingga, ngu telo oodoyi, ngulo enengo weti mbumbuwaye ulungga oolengo ooletoni, ngulo Anutlo sanggili ulungga oolengo, kuli eneno tunootewolo.
Polndo Tesalonayika Oni Ngu Yeyoweloyimbolo Hahangewolo
17 Ye Kristen dobooguline, Yuda onindo ye kewooloyemo, ngunonggo noole oweyelootoyi sawootowo. Ene noolendo, ye ngu ma kapeyelooteto. Kini, suwoo suwoo noolengo ingondudunayimo, ngu sodedo yeno ko ombulo, yeyowelo hahangelo oolooteto. Ene Setando, noolengo oolenayi goodooyunoote. 18 Yo, hamoo, nalu ulungga nguno, noole yeno ko ombuwelo ingooteto. No Pol, nondo nguya, yeno ombulo yeyoweloyimbolo ingooteno. Ene Setando noolengo oole suwoo suwoo ukingolo ooloote. 19-20 Kootusina, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ko ombulo noole yoyoweloyi, naluno nguno, noole ndawuga ngu sobowoolo, oni oni tewato? Ndawuga ngu noolendo kongga tewootoku ngulo uliyi? Ye Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo oni Tesalonayikano oolootenggoku ngu, ye ngu noolengo uliyi! Yo, hamoo, ye nooledodo Yesusno dikawatoku nguno ngu, yendo ngu noolengo dulidalinayi, ko, yendo ngu noolengo oni oni teyingo ulungga!