1 Tesalonayika
1 Tesalonayikalo Mande Tabango
Pol, ngu, ene Korin endemo nguno oluwoku, ngu naluno nguno, ene nga so uyingga nga ngu, oni nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bale, Tesalonayikano oluwonggoku, ngulo nakangolo yunowolo. Tesalonayika ngu, Masedoniya melako nguno ende ulungga oluwoku, ngu wendeyi tanggeyimo. Pollo endeyoyingo tambu elaya, nguno ene Anutlo mande gome keda ngu elo wesiyowolo.
Nga bukga ngalo mande gumgum ngandilo:
Kambayelowolo mande. 1:1.
Ene Anutno ngu simoo bale ngulo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngulo esetewolo. 1:2–2:12.
Pollo damoni, ngulo mandeni ko Polndo Tesalonayika simoo bale kewooloyemo oluwoku, ngulo mandeni. 2:13–3:13.
Damoni gome nenengo oolengo, ngu simoo bale nowoondoyemo hamoo tewonggori. 4:1-12.
Yesus ko ootookoowolo, ngulo mandeni. 4:13–5:11.
Mande gidalega ko okeyilo kambayelowolo. 5:12-28.
1
No Polndo nga so uyingga, nga Sayilas ko Timooti elaga nguya, hooloowenelootoyi nakangooteno. Nga so uyingga nga ngu, Awa Anut, Oo Bidodo Sembuli, Yesus Kristus, ngulo simoo bale Tesalonayika endemo, nguno Kristen goobooyingomo oolootenggoku, yengo noolendo nga mandega, nga nakangoyunolo soweyoyunooteto.
Noolendo, yengo Anutno yemboongeteto. O Anut, gengo sumangengge, ko, gengo imakeyingo damoninggega, eneno yunoyilo yemboongeteto.
Tesalonayika Simoo Bale Yesusno Nowoondoyemo Hamoo, Ngu Yanggango Tewonggori
Nalu bidodomo yemboongetetokuno, noole ye bidodobolo, Anutno esetelo yemboongeteto. Yo, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngunonggo ko gome teweloyi damonimo ko tetenggoku, ngu noolendo ingolo, ngulo Awa Anutno eseteteto. Yendo ngu dobooguliye sungo nowoondoye yunolo, ko, yengo nowoondoye yanggango telo, ngunonggo ye Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ngu sobowoolo, suwoo suwoo hahangelo oolootenggo. Ngundilo ngulo, noolendo naludodomo, ngundilo oo ngulo ingolo, ngulo noole Awa Anutno yengo yemboongelo oolooteto. Ye Kristen dobooguline, Anutndo yengo gome ingoote. Ngulo ngu, noole kuli ingooteto. Anutndo ye enengo oolengo sunggi yewolo ingooteto.
Ndatelo ngulo, noole ye kewooloyemo tunootelo ngu, Anutlo Mande Keda Mesalango nga ngu, noolendo yeno kingo ma wesiyolo ewootowo. Kini, noole Yuka Kundingiyimbolo yanggangoni, ngundo noolengo nowoondonayimo hamoo teyingo, ngu yeni, yanggango tetoni, ngunonggo Anutlo Mande Keda Mesalango ngu yolo, ye kewooloyemo ombuwootowo. Yo, hamoo, kuli noolendo damoni gomemu, ngu ye kewooloyemo hoolooweyeloweloyimbolo ko tewootoku, ngu ye kuli ingootenggo.
Ye noolendo damoni gomengga, ngu kenolo keyolo ngu, asa, ye Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo damoni nguya keyowonggori. Ene kowuli oowooyingga oolengo, ngundo wiliyelootoni ngu, ye ngulo kowuli ulungga ma ingowonggori. Ndatelo ngulo, Yuka Kundingiyimbo ye yoyeni, Anutlo Mande Keda Mesalango, ngu ingolo, oni oni tewonggori. Ngundilo ngulo, yengo damoniye gomengga ngu, Masedoniya mela, Akayiya (Giris) melako simoo bale, Yesusno nowoondoye hamoo teyingo, ngu etuyelowonggori. Ye Anutlo Mande Keda Mesalango, ngu yanggango wesiyolo etoyi, gilamo ngguyi ulungga ngundilo tunootewonggori. Mande ngu yengo nowoondoyemo hamoo tewolo, ngu Masedoniya mela, Akayiya melako, nguno tunootelo, ko, mela bidodomo nguya, tunootetoni ingowonggori. Ngundilo ngulo, oni kuli ingowonggokulo, noole ngulo ko ma ewato. Ndatelo ngulo, noole kuli yeno oolouwootoku nguno, oni simoo bale yendo ndatelo ooga ene doongeyemo tewonggoku, ngulo mandeni ngandilo ewonggori. Yendo yengo oo yuka biyomi yokolo, ye nowoondoye yowoolengolo, ye Anut hamoo suwoo suwoo keda oolootekungga, ngulo nowoondoyemo hamoo telo, ngulo ye enengo ko oni tunootelo oolootenggo. 10 Ngundilo telo, ye Anut Nangoni, Yesus, Sambononggo, ko ombulo, yoyoweloyi, ngu sobowootenggo. Ndatelo ngulo, kuli Yesus, de mombimo noolengo mbumbuwalo kumootoni, Anutndo melenonggo ko yokutuwootoni, keda ootookoowolo. Ngundilo telo, ngunonggo ene noolengo mbumbuwa biyomi ngu bidodo uliyowolo. Ngundilo ngulo, kootusina, noole Anutlo sanggilini tunooteweloyi, ngu ma yowato.