4
Ngundilo ngulo, ye ko onilo sobosobo oni galo, ye komo nguya damoni gome nenengo oolengo, ngu yengo ko onino teyi. Ye komo nguya ingoyi. Yengo sobosobo oolengo ngu Sambo endemo oolootelo ingootenggo.
Yanggango Yemboongelo, Nguno Gome Nenengo Endeyowato
Ye ngu komo yemboongeweloyi damoningga, ngu gome dowooyi. Yengo yemboongeyingongga ngu, ye komo gome nenengo ingondudu teya, ngunonggo Anutno eseteyi. Ye komo Anutndo, noole hoolooweyeloni eya, nguya yemboongeyi. Enendo mete noolengo oole yoonenengootoni, noole nguno Kristuslo mandeni, kuli kombiteyingongga, nga yootunolo, elo, oni etuyelowato. Nga mandega, ngalo no noyolo, ya biyomimo noyewonggo. Ye komo nolo yemboongetoyi, nguno Anutlo mande kombiteyingo nga yootunolo, wesiyolo onino eweloyi ngu, Anutndo ngu, nondo oo teweloyi ingooteku, ngundilo no komo nenengo tewano.
Yendo oni Kristus nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngu kewooloyemo ootooya ngu, asa, ye komo Kristuslo Mande Keda Mesalango, nga oolengo eya etuyeloyi. Ye ko teweloyi nalu gula, kingo ma yombuliyowelo. Yengo mandeye ngu suwoo suwoo, gome nenengo sumangeyi oolengo etoyi, oni gidalega nowoondoyemo gome oni oni sanganimonggo, ingowelo ingootenggo. Oni ye sumoo yunolo, ingoweloyi etoyi ngu, asa, mande nenengo gumi ewanggo.
Polndo Tikikas, Onesimas, Elaga Suleyelowolo
Tikikasndo ngu nondo ko tetenoku, nga bidodo mandeni yeno ewaku ngu. Ene ngu noolengo Kristen doboonayi oolengo, Oo Bidodo Sembuli ngulo ko oni, ko, ene nooledodo konayi goboolo. Nondo ene nga oo ngalo suleyootoowe, yeno oolouteku ngu, nguno ngu, ye mete noolengo ingowanggo. Noolendo ndatelo oolootetoku ngu, enendo yengo nowoondoye ngu yeni, yanggango yewa. Onesimas ngundo Tikikas, noolengo Kristen doboonayi oolengo, ngu yolo, yeno ombuwaliku ngu. Ndatelo ngulo, Onesimas ngu yengo dobooyega, enendo ngano oo bidodo tunooteteku, ngalo mande mandeni ngu bidodomo etoli, ye ingowanggo.* Onesimas ngu Palimonlo kingo ko oni.
Polndo, Kolosi Oni Kambayelolo Mande Soweyowolo
10 Aristakasndo ngu noya ya biyomimo goboolo ulo oolooteloku, ngundo ye kambayeloote. Mak nguya, Banabas bulibaliyi, elaga nguya, ye kambayelolo mande soweyooteli. Ene yeno oolouya tunootetoningga ngu, ye komo ene yoya, sobowooya kawararangoyi. Ngulo ngu, nondo yengo mande soweyooteno. 11 Yesus, ngu oowooyi gula Yasitas, enendo nguya ye kambayelolo mande suleyoote. Ngu Yuda oni sowengga, ngulo nga oni ngando, ene noya ko goboolo teteto. Yo, ene nolo ko goboolo oni, kewooloyemo ko telo, Anut ngundo simoo bale soboyelooteku damoningga, ngu simoo baleno wesiyolo etenggo. Yo, hamoo, ene no gome hooloowenelootoyi, no nowoondone imakewolo.
12 Epaparasndo nguya, ye kambayelolo ete. Ene nguya, ngu yengo oni gula, ene Kristus Yesuslo ko oni. Enendo suwoo suwoo, ye hoolooweyelolo, ko yanggango telo, yemboongelo ooloote. Enendo yengo Anutno yemboongeteku, ngu Anutndo ye yoyeningga, enengo damoni, nenengo ngulo ingooteku, nguno yanggango dikayi, elo koyi teloloote. Yengo nowoondoyemo, ngunonggo, Anutlo ingonduduni damoni ngu bidodo hamoo oolengo ingowanggo. 13 Nondo enengo damoni, ngu kenolo, ngulo oni oni telo, ngulo yeno eteno. Enendo yengo ko yanggango oolengo telo, ye hoolooweyelolo, ngunonggo, simoo balelo nguya ko telo, ngunonggo ene Leyodisiya, Hirapolisno, simoo bale oolootenggoku, ngulo koyi tete. 14 Noolengo doboonayi, Luk, ngu noolengo yomosiyeloyingo oni gome oolengo (Dokta gome), ko, Dimas nguya ye kambayelolo mande eteli.
15 Yendo nolo kambayeloyingo mandene nga, ngu nolo dobooguline Leyodisiya endemo oolootenggoku, ngu nguya yunoyi. Nimba, Kristen balega nguya, ko, Anutlo simoo bale enendo yano gooboolo yambo mande telo oolootenggoku, ngu nolo mande nga yunootoyiga, ene nguya kandangeya ingoyi. 16 Yendo mandene nga kandangeya, ingoya ngu, asa, ye komo soweyootoyiga, Leyodisiyano, Kristen simoo bale oolootenggoku, nguno nguya, ooloutoningga ngu, ene nguya kandangelo ingowanggo. Ngundilo nangge, nolo so uyi Leyodisiya simoo bale yunootoowe ngu, ye nguya kandangelo ingowanggo. 17 Yendo Akipasno ngandiya eyi. Ge komo ingondale teya, Oo Bidodo Sembuli, ngulo koningga, nguno ge sunggiyowoku, ngu gome nenengo oolengo teya, temuko, eya eyilo ewolo.
18 No Pol, no nenengombo, ngu ye kambayelolo mande nga nakangolo, yengo soweyooteno. Ye ngu komo nolo ingondudu teyi! No ngu ya biyomimo oolootenoku nga! Anutlo sumangeni, ngu yeya olini. Ngu hamoo.

*4:9: Onesimas ngu Palimonlo kingo ko oni.