5
Noole Komo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Ko Ombuweloyi, Ngu Sobowoolo Oluwato
1-2 Ye Kristen dobooguline, no yengo so uyi nakangolo, Yesus ko ombuweloyi, ngulo nalu mandeni ma etoowe ingowanggo. Ndatelo ngulo, ye kuli ingootenggo. Ye yakaka onindo suwoono tolige mayeweloyi ngulo nalu ma ingootenggoku, ngundilo nangge, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ko ombuweloyi nalu nguya, ye ma ingootenggo. Ngu naluno, oni simoo bale ngandilo elo ingootenggo. Nga nalu gome oolengo, noole gome bibitetetoku nga, elo, ingolo oolootenggo. Ngu nalunggano nguno, sodedonangge kowuli ulungga oolengo ombulo yombuliyelowa. Yo, ngundilo kowulingga, ngu ombulo, baledo simoo yomoowelo naluno, koletelo ogingoyingo kowuli sodedo ingootenggoku, ngundilo nangge, kowuli ogingoyingongga sodedo ombuteku, ngu hamoo oolengo, dagaweloyi kini. Ye Kristen dobooguline, ye ngu oni Setanlo ooleliko oolootenggoku, ngundilo ma oolootenggo. Ngulo ngu, nalungga ngu, yeno sodedo tunooteweloyi, ngu yakaka onindo yeno tunootetoyi, soliyokootenggoku, ngundilo ma tunootewa. Ye Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo oni, ye Yesuslo damoni keyootenggoku ngu, ye enengo solu himimo endeyolo, yengo ko gome ngu sano tetenggo. Ngundilo ngulo, ye damoni biyomi oowooyingga suwoono mela kombiteyingo tetenggoku, ngu ma tewelo. Ngulo ngu, noole oni simoo bale nowoondoyemo hamoo ma telo, gaboye wetololootenggoku, ngundilo ma tewato. Kini, noole komo noolengo endeyoyingo gome sobowoolo, Yesusndo ko ombulo yoyoweloyi, ngulo hahangelo, yanggango doongedoongoo telo, sobowoolo oluwato. Noole kuli ingooteto. Oni nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku ngu, enengo gaboye ngu oni suwoono weletenggoku, ngundilo wetololootenggo. Yo, ngu oni ngu, ene sono kowoo yanggango (Biya) netenggoku damoningga, nguno ootoolo, ko, damoni biyomi oowooyingga nguya telo oolootenggo. Ene noole Yesusno nowoondonayi hamoo teyingo oni ngu, noole Yesuslo damonimo endeyootetoku ngu, noole ngu oni biyomi ngundilo kini. Kini, nowoondonayi hamoo teyingo, ngundo hoolooweyelootoni, nguno noolengo endeyoyingo gome sobowoolo, doboogulinayi nowoondonayi yunootooye, ngundo nowoondonayi yanggango yunowonggori. Ngulo ngu, Setando tewooyelooteku naluno, noole kuli meyelo oolootetokulo, ngulo Setando noole ma yoyowa. Ngu ngandilo: noole koondimu yanggango ulungga, ebe uleweloyimbolo u moole. Noole Anut sobowootooye, ombulo ko yoyoweloyi damoningga, ngundo ingondudunayi tomoku yanggangonggado tabanaye doobengooteku, ngundilo doobengootoni, ngulo noole ma yombuliyelowa. Yo, Anutndo nooledodo, enengo sanggiliningga ngu yoyi, elo ma sunggi yeyunoyingo. Kini, ene Yesus Kristus, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, noole ngulo sunggi yetoni, ngundo ombulo, noole eneno nowoondonayi hamoo teyingongga, ngu ko yoyowa. 10 Noole Yesusno nowoondonayi hamoo teyingomu oni, kuli kumooyingomu, ngundi, keda oolootetoku nga, Yesusndo hoolooweyelowelo kumoowolo. Ngundilo ngulo, noole enedodo suwoo suwoo keda oluwato. 11 Ariya, ye komo nga mande gomengga, nga dobooguliye bidodomo wesiyoya eya, enengo nowoondoye yanggango yunoya, ko, nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango yunoyi. Yendo ataga ingolo tetenggoku, ngundiya teya soweyoyi.
Ye Komo Anutndo Damoni Gome Ingooteku, Ngu Keyoyi
12 Ye Kristen doboogulinayi, noolendo ye soleyelolo, sumoo eteto. Ye komo yengo Kristen tabango oni kewooloyemo, ko yanggango telo, hoolooweyelolo, yengo endeyowolo ngu yoonenengootenggoku, ngulo ye enengo oowooye bingamiye okoolo, enengo mandeye ngu keyoyi. Ndatelo ngulo, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo yengo Kristen tabango oni sunggi yeyunowolo. 13 Yo, ene ye hoolooweyelolo, ko yanggango tetenggoku ngu, ye ngulo komo nowoondoye yunoya, ngulo oowooye bingami okooyi. Ye bidodo komo simoo bale kewooloyemo, nguno nowoondoye imakeyingo damoninggano, nguno oliyi.
14 Ye Kristen doboogulinayi, noole yeno mande yanggango eteto. Ye komo oni ko tewelo sulekinikini tetenggoku, ngulo endeyoyingo, ngu yooneneyeloyi. Oni sosoletenggoku, ngu hoolooweyeloya, nowoondoye yanggango yunoyi. Oni Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggango kini, ngu ye nowoondoye yanggango yunoyi. Ye komo oni bidodomo, imakeyingo damoni nangge eneno teyi.
15 Onindo damoni biyomi yeno tetoyi ngu, yebana ngulo biyomi, ngu gumi ma tewelo. Kini, yendo damoni gome, ngu nangge eneno teyi. Yo, nalu bidodomo, ye komo Kristen dobooguliye, simoo bale sungomo nguya, nowoondoye yunoya, damoni nenengo ngu eneno ko yanggango teyi.
16-18 Ye komo suwoo suwoo, oni oni teweloyi damoni ngu teyi. Ye komo nalu bidodomo, Anutno yemboongeyaliyi. Ye komo oo biyomi, ko, gomemu yeno tunooteteku, ngu bidodo Anutno eseteyaliyi. Ye ngu Kristus Yesuslo oni simoo bale, Anutndo ngundilo damoni ngu teyilo ingoote.
19 Ye Yuka Kundingiyimbolo koni, oni kewooloyemo oolooteku, ngu ma gosiyolowelo. 20 Onindo Anutlo Mande Keda Mesalango yeno wesiyolo elo, ngundi, Anutndo oni nowoondoye sanggawelo ingonduduyemo mande gidega ngudodo yunootoni, ngu wesiyolo etoyi ngu, asa, ye Anutlo mande ngu ma kootu inowelo. 21-22 Ye komo mande oo bidodo yeno tunootetenggoku, ngu gome wilikoya, oo gome Anutnonggo ombuteku ngu, ngu nangge teya, oo biyomi damoni oowooyingga ngu bidodo andangeya yokoyi.
23 Ngulo ngu, nondo Anutno yengo ngandilo yemboongeteno. O Anut, gedo nowoondoge imakeweloyi, ngulo sembuli. Ngundilo ngulo, gedo ene yoyega, ene kundingiyi oolengo tunootewanggo. O Anut, gedo enengo ingonduduye nowoondoye ngu bidodo gome soboyeloya, hoolooweyelootooga, enengo endeyoyingo damoniye, ngu bidodo kundingiyi oliyi. Ene ngundilo tetoyi ngu, asa, gengo nangongge, Yesus Kristus, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo ene ko yoyowelo ombutekuno ngu, asa, enengo endeyowolomo, ge oo biyomi gula ene bungomo ma kenowalo yemboongeteno. 24 Yo, Anutndo ye enengo simoongo tunooteyi, elo negoyelowoku, ngulo hamoo oolengo, yeno oo bidodo tewelo, gosiyowoku, ngu hamoo yunowa.
25 Ye Kristen doboogulinayi, ye komo Anutno yemboongetoyi, ngundo noole mete hoolooweyelolo, yanggango yunowa.
26 Ye Kristen dobooguliye yeyoya ngu, asa, ye enedodo oni oni teya, kandeye dowooyi.
27 No Oo Bidodo Sembuli Sembunayi oowooyimonggo, no yeno mande yanggango eteno. Ye komo nga so uyingga nga, Kristen dobooguliye bidodomo kandangetoyiga ingoyi.
28 No Anutno yengo yemboongeteno. O Anut, gedo yoyega, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristuslo sumangeni, ngundo yedodo oluwalo yemboongeteno. Ngu hamoo.