2 Tesalonayika
2 Tesalonayikalo Mande Tabango
Pol ngu Korinno oluwoku, ngu naluno nguno, ene so uyi elayaga nga nakangolo, Tesalonayika oni simoo bale nowoondoyemo hamoo teyingo, ngulo soweyowolo.
Nga bukgano ngano ngu, mande gumgum ngu ngandilo ooloote:
Pollo kambayelowolo mande. 1:1-2.
Anutno esetelo, nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango yunolo, ko, oo gidega ngu oni simoo bale onendo eneya mundi tetenggoku, nguno tunooteweloyi, ngulo ewolo. 1:3-12.
Ngu oninggano nguno mande etoyiga, ingoni, ngundo ngu, Anutya hamoo mundi tewa. Ngundilo ngulo, Yesus ko ombuweloyiga, ngulo mande eneno eyi. 2:1-17.
Mande yanggango, ko gome teweloyi, ngulo ewolo. 3:1-15.
Kambayelolo akeyolo ewolo. 3:16-18.
1
No Polndo nga so uyingga nga nakangootoowe, Sayilas, Timooti, ngundo hooloowenelootoli, ye Tesalonayika goobooyingomo oolootenggoku, ngulo soweyoyunooteto. Yo, no nga so uyingga nga, ye noolengo Awanayi Anut, ko, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristusno, nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bale, ngulo nakangoyunooteno.
Noolengo Awanayi Anut, ko, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, noolendo geno enengo yemboongetooye, gedo gengo sumangengge, nowoondoge imakeyingo damoningga, ngu eneno yeyi ombuwa.
Tesalonayika Kristen Oni, Kowuli Koolowoowonggori
Ye Kristen doboogulinayi, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango oolengo yelo, ko, Kristen dobooguliye nowoondoye yunoweloyi damoningga, ngu sungo sungomo ulungga oolengo yeyi, elo, ngulo noole komo nalu bidodomo Anutno yengo esetelo yemboongeteto. Ene ye Yesusno nowoondoyemo hamoo tetoyi, ngulo Tesalonayika melako oni gidalegado, ye kowuli oowooyingga ogingoyingo nguya yunowonggori. Ene ye yunootoyi, ene yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango dowoolo, ngunonggo kingo kowuli ogingoyingo yunootoyi, ngu yanggango koolowoolo dikatenggo. Ngundilo ngulo, noole yengo damoniye gome, ngu Kristen goobooyingo ende gidalegano ngu wesiyolo etooye, ene ngu ingolo, ngunonggo, enengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango teyilo eteto.
Anutndo Noolengo Damoninayi Nenengo, Nguno Wilikoyelowa
Yo, ye Kristus oowooyimo, ngu kowuli koolowootoyi, ngundo yoyeni, nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango oolengo tunootetenggo. Ngungga, ngulo nangge, ye tunoo etuyelootoyi, Anutndo enengo damoni ye wilikoyeloweloyi ngu nenengo oolengo. Yo, Anutndo ngu kowuli ngu yokootoni, yeno ombulo, ngundo yanggango yunowolo. Ngundilo ngulo, ye mete Anutlo endeningga, enengo simoo bale soboyelooteku, nguno ulo oluwanggo. Yo, Anut ngu Kundingiyi oolengo, ngulo ene oni bidodo damoniye wilikoyeloweloyi ngulo logo gulanangge. Ngundilo ngulo, ene oni kondibo damoni biyomi yeno tewonggoku, ngulo ogingoyingo ulungga gumi yunowa. Yo, hamoo, oni kowuli ye yunootenggoku ngu, Anutndo ngu wendangelo, kowuli gumi ulungga ene yunowa. Ye kowuli oolengo koolowoowonggoku, ngulo Anutndo ye, noole nguya, kengeweloyi musiyo gomemu yunowa. Noolengo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus, ko enengo Sambono Engel oni yanggangododomu, ngu Sambo ende yokolo, mela ngano, noolengo doongenayimo tunoo oolengo ombuwanggo. Yo, ngu naluno, Yesus de solu ulungga oolengo nguno ombuwa. Ngu naluno, oni ene Anutno nowoondoyemo hamoo ma telo, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Yesuslo Mande Keda Mesalango, ngu ma keyootenggoku ngu, asa, Anutndo, ngulo uli biyomi ulungga, yunowa. Yo, hamoo, ngundilo oni ngu, Anutndo suleyelootoni, Setanlo ende biyomi de nombo ma kumooweloyingga, nguno ulo, sugi sugi oluwanggo. Yo, Anutndo enengo oole ngu goodootoni, ngulo ene Anutno ko ma ombulo, Anutlo dulidalini yanggangonidodo, ngu kenoweloyi ereremo kini. 10 Anutndo kuli nalu sunggi yewoku nguno, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi dulidalinidodo, ko ombuteku naluno, Anutlo simoo bale bidodo Yesusno nowoondoyemo hamoo tetenggoku, ngu kenolo, soliyokolo, nguno ngu, ene oowooyi bingami oolengo, elo okoowanggo. Yo, hamoo, ye nondo Anutlo mandeni ye kewooloyemo ewonoku, ngu nowoondoyemo hamoo tewonggoku, ngulo ye nguya ngu oni nguno gooboongoolo, Anut oowooyi bingami elo okoololuwanggo.
11 Nga mandega ngalo damoni, nondo Anutno yengo yemboongetoowe, Anutndo yanggangonidodo, ene mete ye hoolooweyelolo yoyeni, oo damoni gomengga teyi, elo negoyelowoku, ko, yengo nowoondoye hamoomonggo, Anutndo ingooteku nguya, ye mete bidodo tewanggo. 12 Noole ngu Anutno yengo yemboongetetoku, ngulo damoningga ngu ngandilo. Simoo bale yengo oo gome tetenggoku ngu kenolo, ngulo ene, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus, ngu suwoo suwoo oowooyi bingami okooyaliyi. Nguno ngu, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo yengo oowooye bingamiye nguya, elo okoololuwa. Noolengo Anut, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristuslo sumangeni, ngundo oo bidodo yeno yeni tunootemukowa.