2
Anutlo Mamana Mande Toongooyingo Oni
Ye Kristen dobooguline, noolengo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ko ombuwakuno, noole enedodo gooboongooweloyi, ngulo no yeno solengoyelo, sumoo etenoku nga, ngu ye nga mandega ngalo ingondale teyi! Oni gidalegado noolengo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ko ombuweloyi nalu kuli tunooteteku nga, elo ganayelolo ngu, yeno mande ngandilo yunolo, ngulo ene yeno elo, Anut enengombo nga mandega, nga noole yunolo elo; ngundi, Polndo nga so uyingga nakangootoni, noolendo yeno wesiyolo yunootetolo ewolo. Ye ngundilo mande ngu ingolo, ngulo soliyokolo, nowoondoyemo hamoo ma tewelo. Hamoo oolengo kini. Ye oni gula yoyokootoyi, ngundo ngundilo tewootewoo, nguno ma ganayelowelo. Kootusina, Yesus noole Kristen oni simoo bale, ngulo ko ombuweloyi naluwo ngu ma tunooteyingomo, ngu koletelo oo ululu elaya tunootewali. Ngu ngandilo. Koletelo ngu oni oowooyingga tunootelo, winda winda telo, Anut kootu inowanggo. Ngundilo kootu yunootoyi, ko, ngu naluno ngu, Setanlo oni oowooye, Anutlo Mamana Mande Toongooyingo oni nguya, tunootewa. Ngu oningga ngu kootusina, Setanlo ende biyomi de nombo ma kumooweloyi, nguno ulo oonatewa. Anutlo Mamana Mande Toongooyingo oni, ngundo oni simoo bale ebe ganagana anut, ko, simoo bale Anutno yambo mande tetenggoku, nguya mundi oolengo tewa. Ndatelo ngulo, ene enengo oowooyi bingami nangge, elo okoolo, simoo bale bidodo eneno nangge yambo mande teyilo ingowa. Ngundilo telo, kootusina, ene oololo, Yudalo goobooyingolo ya ulungga, oowooyi Tempel, musiyo kundingiyi oolengo nguno bibitelo, ngandilo ewa. No nangge Anut oolengo, ngulo ye komo nono nangge yambo mande teyilo ganayelowa.
No kuli yeya ootoolo, nguno nga mande nga no yeno ewono. Ye ngu ma kapengo yewelo. Ene ataga, oo gulado Anutlo Mamana Mande Toongooyingo oni, ngulo ombuweloyi oole goodooyinoote. Eme Anutndo sunggi yewoku naluno, enengo koni ngu yeni tunootewa. Anutlo mande kootu ingoweloyi damoningga, ataga, ngu kombitewolo ko telo oolooteku, ene kootusina, Anutndo oni biyomingga, ngulo oole andangeyinootoni, nguwoole enengo damoni biyomingga, ngu hamoo yeni tunootewa. Ngu naluno, Anutlo Mamana Mande Toongooyingo oni yanggangongga, ngu hamoo tunootewa. Ene, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus, kootusina, enengo dulidalinidodo ko ombuteku naluno, nguno enengo yukani, ngundo ngu oni biyomingga, ngu uleni kumoowa. 9-10 Yo, ndawu nalunggano, Anutlo Mamana Mande Toongooyingo oni, yanggangongga ombuteku naluno ngu, Setanlo yanggangoni ngundo yeni tunootewa. Ngundilo tunootelo, ene ebe ganagana sunggi oowooyingga telo, ko, damoni sungo oolengo gula, onindo ma teweloyi ngu tewa. Ngundilo telo, nguno ebe ganagana mande damoni biyomi ulungga telo, nguno oni Anutlo mandeni kootu inootenggoku, ngu ganayelolo yoyowa. Ndatelo ngulo, simoo bale, Anutndo yoyowelo mande ewoku, ngu ingolo, yokowolo. Ngundilo ngulo, ngu oni ngu ene Setanlo endeni biyomingga, nguno ulo oonatewanggo. 11 Yo, ndatelo ngulo, oni simoo bale, Anutlo oole ma keyowelo ingootenggoku ngu, Anutndo enengo ingoyingoye ngu tetoni wenonowanggo. Ngundilo ngulo, ene Anutlo Mamana Mande Toongooyingo oningga, ngulo ebe ganagana mandeni ngu ingolo, nguno ene nowoondoye hamoo tewanggo. 12 Ngundilo ngulo, ene Anutlo mande hamoo, ngu nowoondoyemo hamoo ma telo, ene damoni biyomi nangge keyolo, teweloyim ingolo, ngulo oni oni tewanggo. Ngundilo damoni biyomi ngu telo oodoyi, wilikoyeloweloyi naluno, ene oonatewanggo.
Anutndo Ye Ko Yoyoweloyimbolo Kuli Logoyelowolo
13 Ye Kristen dobooguline, Anutndo yengo gome ingootoni, ngulo yemboongewelo naluno, noole komo Anutno yengo esetelo yemboongelolooteto. Ndatelo ngulo, Anutndo kulimi oolengo, ye ko yoyoweloyimbolo logoyelowolo. Ye enengo hamoo mande, ngulo nowoondoyemo hamoo tetoyi ngu, Yuka Kundingiyimbo, yengo nowoondoye ko damoni biyomiye sonowootoni, ataga, ye enengo oolengo tunootelo oolootenggo. 14 Yo, Anutndo, ye enengo Mande Keda Mesalango, no yeno wesiyolo ewonoku, ngulo nowoondoyemo hamoo teyi, elo logoyelowolo. Anutndo ngundilo telo, nguno Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ngundo noole enengo dulidalinimo oliyilo ingoote. 15 Ngundilo ngulo, asa, ye Kristen dobooguline, ye nga mandega, nga gome ingoya, ma kapengoyewelo! Yengo, Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno komo yanggango dikayi. Anutlo mande bidodo so uyino, ko manggomo etuyelowonoku ngu, ye komo ngu bidodo oolengo gome keyoyi.
16 Noolengo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ko, Awa Anut, ngundo noolengo gome oolengo ingooteli. Ngulo ngu, enengo sumangeni, ngundo noolengo nowoondonayi yeni, gome oluwa. Ene ngundilo telo, ene noole hoolooweyelootoni, nowoondonayimo hamoo telo, Anut sobowootooye, ngundo ene noole ko yoyowa. 17 Noole Anutno yemboongetooye, Anutndo yengo nowoondoye yeni, yanggango yetoni, ngunonggo ye hoolooweyelootoni, ye mande damoni ngu bidodo gome nenengo keyolo tewanggo.