3
Ye Komo Anutndo Noole Hoolooweyeloni, Eya Yemboongeyi
Nolo so uyinggano, mande wenga, no ngandilo mande, yeno ewelo. Ye Kristen dobooguline, ye komo Anutno yemboongetoyiga, enendo noole hoolooweyelolo, ngunonggo, Oo Bidodo Sembuli, ngulo mandeni ngu mela bidodomo logowooweloyi ngu yeno oololo tunootewoku, ngundilo eneno nguya tunootetoni, ngu keyowanggo. Oni gidalega Anutlo mande ingolo, ene nowoondoyemo hamoo, ma tetenggo. Ngulo, no ye sumoo yunootoowe, ye komo Anutno yemboongetoyiga, Anutndo mbumbuwadodo oni damoni biyomi oolengo tetenggoku, ngu ma yoyokootoni, ngundo noole yombuliyelowelo.
Setando tewooyelowelo ingootekuno ngu, noolengo, Oo Bidodo Sembuli, ngundo mete ye pawayelolo, yanggango yunootoni, nguno Setando ye ma yoyowa. Ndatelo ngulo, noole kuli ingooteto. Oo Bidodo Anutndo tewelo ewoku ngu, ene komo ngundilo temukowa. Noole, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, nguno nowoondonayi hamoo tetetoku, enendo hoolooweyelootoni, nondo mande no damoni bidodo etuyelowonoku ngu, ataga tetenggoku, kootusina nguya, ngundilo tewanggo.
Noolendo Anutno yengo ngandilo yemboongeteto. Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, gedo enengo ingonduduye yoonenengootoyi, nguno ngu, ene gedo gengo simoo balelo, nowoondoyi teteku, damoninggega ngu, ene nguya, ngulo gome ingowanggo. Nguno, ene Kristusno yanggango dikalo, kowuli koolowoowolo ngundilo, ene nguya, ngundilo koolowoowanggolo ingooteto. Hamoo.
Oni Bidodo Komo Ko Teyi
Ye dobooguline, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus oowooyimo, noole mande yanggango, yeno ngandilo eteto. Kristen dobooye gula ye kewooloyemo, nguno ene kingo bibitelo ootoolo, ngunonggo, noolendo mande yeno ewootoku, ngu ma keyolo, ko gula ma tetoningga ngu, asa, ye ngu oningga, ngu tanggeyimo ma oluwelo. Ndatelo ngulo, ene noolendo mande etuyelowootoku, ngu ma keyowonggori. Noole ye kewooloyemo oluwootoku naluno ngu, noole ko tewelo sulenayi, ma kini yewootowo. Kini, noolengo damoninayingga, ngu ye kuli ingowonggo. Ngulo ngu, ye komo ngundiya, keyoya ko teyi. Yo, hamoo oolengo, noole ye kewooloyemo oluwootokuno, suwoo suwoo ko yanggango telo, bobeye yolo, noolengo oowali uliyolo neloluwooto. Noole yeno oowali kingo yolo, ma newootowo. Kini, noole ngu kongga tewootoku, ngulo ye kowuli yunowelo ma ingowootowo. Ngu hamoo, Anutlo ko oni ngu Kristen simoo bale kandeyemonggo, oowali yoweloyi ngu Anutlo mamana mandeno ooloote. Ene noolendo yeno oo ngulo ma yemboongewootowo. Kini, noole ngu damoninggano ko tewootoku ngu, oo gaboyi ngundilo nangge etuyelowootoku, ye ngu kenoya, ngundiya teyi.
10 Noole kuli ye kewooloyemo oluwootoku nguno, noole yeno mamana mande ngandilo ewooto. Oni gula ene ko gula ma tetoni ngu, asa, ene oowali ma newalo ewolo.
11 Ene noole yengo mande binga ingowootoku ngu, oni gidalega, ye kewooloyemo oolootenggoku, ene ko ma telo, kingo oolootenggo. Ngulo ngu, ene oni sungombolo ko, ngulo mande mande oowooyingga kingo telo oolootenggo. Ene oni sungombolo ko, ngu enengo oo kini. 12 Ngundilo ngulo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus oowooyimo, noole mande yanggango, ye yunooteto. Oni ngu, ene komo enengo endeyoyingo gome ngu sobowooya, enengo balesumooye ko simooye nguya ko yanggango teya, ngunonggo oowali yoya neyi.
13 Ngulo ngu, ye Kristen dobooguline, ye komo damoni gome nenengo, ngu tewelo ma suleye kiniyewelo. 14 Oni gula ye kewooloyemo nguno, ene noolengo mande so uyimo nakangootetoku, nga ma keyootoningga ngu, asa, ye ngu, oningga, ngu gome kenoya, ye ngu tanggeyemo ma oluwelo. Nguno ngu, enengombo damoni biyomi tewoku ngulo oyumo yowa. 15 Ene noolendo ngu ngandilo ma eteto. Yendo ngu oningga, nguya me oni ngundilo teyilo ma eteto. Kini, ene yengo dobooye, ngulo ye ene mamanangoya mande gome inolo hooloowetoyi, ene nguno yanggango yolo, damoni nenengo oolengo ngu tewa.
Mande Wenga
16 Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, enengombo nangge, nowoondoye imakeyingo damoningga, ngulo sembuli. Nondo Anutno yemboongetoowe, ene ye suwoo suwoo oo bidodo nowoondoye imakeyingo damoningga, ngu yunowa. Nondo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, nguno yemboongetoowe, ene yeya suwoo suwoo oluwanggo.
17 No Pol, nondo nangge, nenengo kandenembo kambayelowolo mande, nga yengo nakangooteno. Nga ngu nenengombo so uyi bidodo nakangootenoku, nguno ngu, nolo sunggi, ngu ngandilo nakangooteno.
18 No Anutno yengo yemboongetoowe, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ngulo sumangeni ngu ye bidodoboya olini. Ngu hamoo.