2
Yemboongeweloyi Ngulo Damoni
1-2 Ariya, koletelo nga kongga nga no ye eririyelootoowega, ngu nangge teyi. Ngu ngandilo. Ye Anutno yemboongetoyiga, enendo oni simoo bale bidodo, oni ululu, oo sobosobo oni nguya, Gabman oni nguya hoolooweyelowanggo. Ye komo Anutno ngu oni ngulo eseteyi. Ye Anutno ngundilo kila tetoyi ngu, asa, noole bidodo nowoondonayi imakeyingo ootoolo, ngunonggo Anutlo mandeni, ko, damoni metemi gome nenengo, ngu nangge keyowato. Kila ngundilo teweloyi ngu, Anut doongeyimo gome metemi. Yo, noole ko yoyowolo Anutga ngundo, ngulo gome ingoote. Yo, Anutndo oni simoo bale bidodo yoyoweloyimbolo ingoote. Ngundilo ngulo, Anutndo oni simoo bale yoyeni, mande hamoo ngu damoni gome nenengo oolengo ingowanggo. Noole ingooteto. Anut gulanangge ooloote. Anut, ko oni simoo bale nguya, kewooloyemo kawarara tewoloku, oni gulananggedodo ooloote. Ngu oningga ngu Kristus Yesusga, ngundo nangge. Enengo goweyi, ngundo oni simoo bale bidodo uliyelowolo. Nga kongga ngalo naluni tunootetoni, oni Yesus Kristus enengombo enengo kedaga ngu oni simoo bale bidodo uliyeloweloyimbolo yelo, ngundo ko uliyelowolo. Ngu damoningga nguno, Yesusndo Anutlo ingondudu yeni tunootewolo. Ngu ngandilo. Anutndo oni simoo bale bidodo yoyowelo. Ngulo ngu, Anutndo noyolo, Aposel kono ngano noyewolo. Nolo kone ngu, enengo mandeni ngu wesiyolo eweloyi. No hamoo oolengo elo, ebe ganagana mande ma eteno. No ngu oni sowe gidalegalo etuyelowolo noyewoku, nguno ene nguya, nga hamoo mandega ngalo nowoondoyemo hamoo tewanggo.
Nondo ngu ngandilo ingooteno. Ende bidodomo, oni simoo bale ngu, ene komo Anutno kandeye okooya, enengo oowooyi bingami eya yemboongeyilo ingooteno. Ene ngundiya teya ngu, ene nowoondoye gookingo yetoni, sanggili teweloyi damoni ngu yokoya, ene kundingiyi ootooya, ngunonggo ene Anutno yemboongeya oliyilo ingooteno.
Baledolo Mande
Nondo ngu ngandilo ingooteno. Bale galo ngu ene komo towikumba goweye logonono teyi. Goweyimo ma woologongolo ndindi tewelo. Towikumba metemi logonono ngu nangge teyi. Bale galo, nguno goweye nakangolo, nguno uye, moondeye, ma nakangowelo. Beye goyayi nangge penggolo, towikumba gome gomemu ngu ulini ulungga, ngu ma yolo, goweye nakangowelo. 10 Kini, bale galo ngu, ene Anutlo nambosumoongo ootooya, ene ngunonggo Anutlo kongga tetenggoku, ngundo nangge enengo nakaya oolengo. 11 Bale ngu, ene komo neneteya, tolige bibiteya, ngunonggo mande ingoya, ene newende gome imakeyingomo ootooya, manggoye ukingoyi. 12 No bale gula yokootoowe, ngundo oni etuyelowolo ma oluwa. No, baledo simoolo tabango ma oluwa. Bale galo ngu, ene komo manggoye ukingoya, ene komo mande ngu nangge ingoyi. 13 Ngu ngandilo. Anutndo ngu ene Adam koletelo yelo, kootusina, Ewa balega ngu yewolo. 14 Adam enengombo mande ebe ganagana ngulo newendemo hamoo ma tewolo. Kini, balega ngundo ebe ganagana mande ngulo newendemo hamoo tetoni, mbumbuwa tewolo. 15 Bale ene Kristusno nowoondoyemo hamoo telo, ngunonggo nowoondoyi teweloyi damoningga, nguno ootoolo, ngunonggo ene towikumba gome, goweyi logonono telo, ootoolo, ngunonggo Anut doongeyimo damoni gome nenengo telo oode ngu, asa, Anutndo sunggi mande ngandilo elo, gosiyowolo. Bale simoo yomooweloyi naluno ngu, Anutndo ene gome hooloowetoni, yanggango yolo, ene simoo mete yomoowa.