3
Kristen Simoo Balelo Sobosobo Koleteyingo Ngulo Mande
Nga mandega nga, ngu hamoo oolengo. Oni gula Anutlo simoo bale bidodo soboyelolo tabango koleteyingo oluwelo ingooteku ngu, asa, ene komo ko gome teweloyi, ngulo gome ingoni. Ariya, sobosobo ngu gome nenengo oolengo oodoni, oni simoo baledo eneno biyomi gula ma kenowanggo. Ene komo bale gulanangge ngulo kameyi oolengo olini. Ene komo sono kowoo logono nangge neya, enengo oo bidodo teteku ngu logono nangge teni. Enengo ingonduduni, goweyi ngu bidodo gome sobowooya, imakeweloyi damoni ngu keyoya, damoni gome nenengo ngu bidodo teni. Ene oni bidodo enengo yano ombutenggoku, ngu gome soboyeloni. Ene komo oni bidodo etuyeloweloyi, oni gome ingondududodo olini. Ene sono kowoo ulungga nelo wenonolo, oni sungomboya sodedo sanggili telo ebe ma ulewelo. Kini, ene oni sungomo imakeweloyi damoni gome, ngu nangge teni. Ene bobeye oo ngulo nangge hahangelo, ingondudu ulungga ma tewelo. Ene enengo baleyi simoongo ngu gome soboyelolo, ngunonggo enengo simoongo nga yoyeni, enengo mandeni gome keyolo, tolige bibitetenggo. (Oni enengo baleyi simoongo gome ma soboyelolo ngu, asa, ene Anutlo oni simoo bale soboyeloweloyi nguya, ngu ereremo kini.) Oni Kristen keda tewoku, ngundo sobosobo oni telo, ma oluwelo. Ndatelo ngulo, ene windawinda tewaku ngu, asa, Anutndo ngu oningga, ngu goweyi sanggawelo mandeni wilikoweloyi ngu, Setan goweyi sanggawelo mandeni wilikowolo, ngundilo tewa. Endemo simoo bale kewooloyemo, nguno oni oowooye gome nenengo, oni gome etenggo. Ene oowooye gome metemi kini ngu, asa, ngu oningga ngundo oyumo yowaku, Setanlo soolo bowela nguno solewa.
Kristen Simoo Balelo Tabango Oni Ngulo Mande
Ngundilo nangge, simoo bale kewooloyemo, endemo Kristen tabango onidodo nguya, ene komo ingonduduye nenengo oolengo ingoya, ngunonggo enengo koye gome teyi. Ene manggoye elaya ma tewelo. Ene sono kowoo nelo ma wenonowelo. Ene oni dobooguliyebolo bobeye kingo yowelo ma ingowelo. Endemo oni doongeyemo nguya, ene komo oni gome nenengo tunooteya olini. Ene komo ngandilo ingootenggo. Ene Anut doongeyimo mamana mande nowoondoyemo oolooteku, ngundo oo biyomi gula tewolo, elo ma ete. Ngulo ene komo mande hamoo ngu nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu gome ingoya, gome dowooyi. 10 Koleteya ngu, enengo koye ngu tewooyeloya yeyoyi. Ene koye gome metemi tetoyi, nguno oni gulado damoni biyomi gula eneno ma kenowanggoku ngu, ariya, ene mete Kristen simoo baleno ko oni gome telo oluwanggo. 11 Ngundilo nangge, endemo simoo bale ngundo ko oni ngulo bale sumooye nguya yeyootoyi, ene ingonduduye gome nenengolo etenggo. Ene kootusina, mande kono kono ngu ma ewelo. Ene sono kowoo netenggoku, ko oo bidodo teteku nguya, ngu ene komo logono nangge telo, suwoo suwoo damoni gome nenengo, ngu nangge teyi. 12 Yo, hamoo, Kristen simoo balelo ko oni ngu, ene komo bale sumooye gulanangge nangge oluwanggo. Ene komo enengo baleyi simoongo nguya, gome soboyelowanggo. 13 Oni ene Kristen simoo balelo ko oni telo oluwelo ngu, ene ko gome metemi tetoyi, enengo oowooye nguya gome metemi oolengo oluwanggo. Ngundilo telo ngu, ene mete Kristus Yesus ngulo mandeni, ngu yanggango oolengo wesiyolo ewanggo.
Anutlo Mande Ngulo Damoni
14 Hamoo, no geno sodedo oolengo oolouwelo ewonoku, ene ataga nga mandega nga nakangolo gunootenoku nga. 15 Ngulo ngu, no sodedo geno nguno ma ooloutoowega ngu, asa, ge mete nga mandega nga kenoya ingo. Nguno ngu, Anutlo simoo bale ngundo mande damoni gome nenengo Anutndo ngulo ingooteku, ngu tewanggo. Ndatelo ngulo, ngu Anutlo simoo bale ngu, ene ya osiyi yanggango dikalo, ngunonggo ya koolowooteku ngundilo. Yo, hamoo, ngu Kristen, ngundo Anutlo hamoo mande ngu yolo, simoo bale gidalegano wesiyoya eyi. 16 Yo, Anutlo mande damoni ngu, ene ulungga oolengo. Onindo nga mandega nga, yeni biyomi yeweloyi nguya kini. Ngu ngandilo:
Ene oni kilalongo oolengo tunootewolo. Yuka Kundingiyimbo, enengo damoni yeni tunootewolo ngu, ene noolengo Sembunayi oolengo ngu etuyelowonggori. Engel onindo ene kenowonggori. Enengo mandeni ngu oni sowe bidodomo ooloute. Mela ngano, oni simoo bale oowooyingga eneno nowoondoyemo hamoo tewonggori. Ngundo ene Sambo endemo oolelo, ene ngu Anutdodo goboolo oolooteli.